Magyar-keresztény tényfeltáró és vallástörténelmi kutatás

Buda, a sákják bölcse - A Magadha királyság és a páli nyelv (3. rész)

Körősi Csoma Sándor a magyar bodhisattva és An Shigao pártus herceg

2019. január 28. - Szécsi Levente

,,Mikor nagy hazánkfia, Körösi Csoma Sándor nyolcz évtizeddel ezelőtt a Himalaya egyik csöndes völgyében lévő zanszkári buddhista kolostor szűk s a kemény téli időben is fűtetlen czellájában, nélkülözésekkel küzködve, a buddhista szentiratokat fordítgatta, kivonatolgatta s az emberfeletti munkában kimerülve, ágy helyett a földre tett gyékényen nyugalomra hajtotta fejét, kemény fekvőhelyén csak arról álmodott, hogy nemsokára meg fogja találni a nyomokat, melyek egy ezredéve elhagyott őseinkhez elvezérlik." (Dr. Kováts J. István - A buddhizmusé avagy a keresztyénségé a jövő? - 1907)

6407ba6735a671b3dc5c1a4a9710d80e.jpgSziddhárta herceg

,,Az Európában szerepelt jelentős tömegű hun és avar népek csak részei annak a hatalmas népkomplexumnak, amelynek zöme a Kr. e. 13. századtól kezdődően Turkesztánt, Iránt és Indiát különböző időben és különböző nevek alatt, mint sáka-skytha, nagy-juetsi, abar, kusán, kidara-hun, azaz kis-juetsi, továbbá eftaliták, azaz a fehér hunok, majd a vuszun-hun népek, azután Toghrul bég hun népe és az első nagy-mogul, Tamerlán fejedelem skytha fajú tömege elárasztották. Ezek a népek más és különböző nevek alatt szerepelnek India néprajzában, így huna, sáka, abar, rajput, jat, gujár és megannyi néven. Az Indiában megtelepült úgynevezett turáni skythák és hunok s a turáni dravida és mongoloid s ős ugor népek száma körülbelül százötvenmillió. Ezekből a népekből tellett India ősi lakossága. Ezek a népek adták India első kultúráját. Az indiai punjabi egyetem egyik neves professzorának Punjáb történetére vonatkozó munkája szerint: Ezek a turáni skythák, akik felvették a hindu vallást, még az indo-árja népek előtt telepedtek le Indiában és alkották India ősi kultúrtelepülőit. A turáni hinduk voltak India nagy templomtervezői és építői. Krishna vallását Indiában ma több, mint 200 millió ember követi. Krishnát a turáni fehér hunok nagy reformátorával, Zarathustrával egy időben, azaz Kr. e. körülbelül ezer körül szerepelteti a hagyomány és az irodalom, viszont Krishna fajiságát egyrészről a pásztor-gujár hunokhoz kötik, másrészt a földművelő skytha jatok vallják őt maguk közül valónak. Egy, India katonaságát faji szempontból elemző szakkönyv a skytha fajú jatokat és a gujár-hunokat kifejezetten a magyar nép skytha-hun fajú elemével azonosítja. Parker professzor, a kínai hun krónikák neves fordítója viszont a vuszun-hunokkal azonosítja a magyarokat. Clark angol tudós könyve címében is kifejezi a magyaroknak nepálvidéki, tehát a vuszun-hunok indiai települési helyéről való eredését." (Budai Napló, XXVII. évfolyam, 983. szám - 1930)

Egyértelműen a 19. századi teológusok három csoportra oszthatóak a források elemzése után. Az első az a hittudós, amely a buddhizmust egy távol-keleti pogány irányzatnak tekinti, ám önmaga sosem járt sehol, legfeljebb Rómában. A második az a kazár-zsidó, vagy zsidó-bérenc, amely a Vatikánnak és Izraelnek dolgozik. Az ilyenek a buddhizmus ellen írtak tanulmányokat, hogy a magyarságot továbbra is a zsidó-kereszténységben tartsák, fenntartva ezzel a bevételi forrásukat és a zsidók hatalmát. A harmadik pedig az az igaz magyar teológus, amely jelentős történelmi ismereteivel bemutatja a buddhizmust, hivatkozva a magyarság Ázsiával való ősi kapcsolatára és amely nem hallgatja el az igazságot még akkor sem, ha emiatt a zsidó-keresztény hívők száma csökken is. Így Kőrösi Csoma Sándor méltatása kikerülhetetlen egy magyar teológus számára.

,,A nagyenyedi ref. theologia volt növendéke aligha álmodhatott arról, hogy az ő tibeti és a vele majdnem egyidejűleg, tőle nem messze, Nepál tartományban búvárkodó Hodgson kutatásai nyomán a fordítások, önálló munkák milyen áradata indul meg és azok nyomában egy-két évtized múlva milyen vihar támad." (Dr. Kováts J. István - A buddhizmusé avagy a keresztyénségé a jövő? - 1907)

images_1.jpgSziddhárta herceg

Szálasi Ferenc dicső nemzetvezetőnk munkájában kifejtette, hogy a Hungarista Birodalmon belül meg kell határozni törvényes vallásokat és ezáltal a szektákat be kell tiltani. Ugyanis a zsidóság támadásai a törvényes rend ellen csak így verhetők vissza. Ám Szálasiék intenzíven foglalkoztak a magyarság ázsiai múltjával (turanizmus) és ha a börtönben töltött évei alatt rendelkezésére állt volna minden magyar levéltár és könyvtár teljes anyaga, továbbá a nyilasok szerveztek volna expedíciókat a Távol-Keletre, akkor a buddhizmus reneszánsza a nyilas-korszak alatt megtörtént volna, hisz ez része az őstörténetünknek. A Theologia című hittudományi folyóirat a 1934-től 1944-ig minden évben kiadásra került és végül csak a zsidó szovjet felforgatók támadásai miatt állt le. Ezen folyóiratban hittudósok egy magyar őstörténet és Ázsia-kutatásba kezdtek, olyan dolgokat hoztak nyilvánosságra, amely egyértelműen a zsidó-kereszténység és a Vatikán ellen szóltak. Többek között apokrifok, misztika, régészet, pálosok, bibliakritika, antiszemitizmus, eugenika és ősmagyar történelem. Mindez a Horthy-korszak alatt lett publikálva. Ez időszakban ugyanis erős kritikája volt a politizáló egyháznak.
A század eleji buddhizmus-kutatásról így vélekedik egy teológia professzor:

,,Az utóbbi években már a buddhisták maguk is bátorságot kaptak és sorban szólalnak ők is föl. Így néhány éve Oike Kyomin, legutóbb Anesaki Masahar, a tokiói egyetem theologiai tanára stb. Az összehasonlító vallástan a theologia legújabb tudománya. Alig félszázados a múltja, mégis óriási nagy már is az irodalma. S ennek nagyobb része a buddhizmusról szól. Összekeresgéltem néhány nagyobb könyvtárt s már eddig nem kevesebb mint 170 buddhizmusról szóló angol, franczia és német, meg néhány magyar, holland, orosz és olasz könyvet találtam. Ezenkívül az ötvenet is meghaladják a buddhista szent könyvek különböző nyelvű fordításai. A folyóiratokban pedig halomszámra jelentek és jelennek meg a tanulmányok, czikkek. Ez a sok munka mind egy kérdés körül forog: a keresztyénséget avagy a buddhizmust illeti-e meg a felsőbbség?" (Dr. Kováts J. István - A buddhizmusé avagy a keresztyénségé a jövő? - 1907)

3100_01.jpgAmida Buddha (Kotokuin Temple - Kamakura, Japán)

Sajnos Szálasi a háború utolsó évében került szabadlábra, amikor is már a fajunk megmentéséért kellett küzdenie, mígnem a zsidó terroristák kivégezték. Így végül nem csak a kereszténység, de a magyarság őstörténete is a kommunista zsidók kereszttüzébe került. Ameddig az USA-ban a sátánista New Age Mozgalom támadja a zsidó-kereszténységet, addig mi magyarok, a forráshoz közel lévén a New Age Mozgalmat többnyire felismertük és elutasítottuk, így lehetett az, hogy mára a tiszta, zsidó ferdítésektől mentes buddhizmus nyert teret hazánkban a kommunista zsidó terror leáldozásával. Így a nemzetünk és az európai fajok szempontjából a leghasznosabb, ha elvetjük mind a zsidó-keresztény, mind a New Age sátánista irányzatokat, hisz a kettő között nincs sok különbség. Mindkettő kabbalista és talmudista.

,,A brahmanismus emlőin egy erős papi osztály, a brahmanok osztálya nőtt fel ... amely magához ragadott minden hatalmat és mint a véda-cultus hagyományosa, ősi ismeretlen nyelvvel, ősi istenekkel, állati és növényi áldozatokkal, régi imákkal és hymnusokkal bírt. Buddha korában ennek a kasztnak az aszkéta-rend, samanismus lett riválisa, amely a világrend szemlélődő vizsgálásának és a nyomában járó lemondásnak a szülötte. A brahmanok kasztja hatalmával visszaélt, azért régi tekintélye csökkent." (Dr. Baranyay József - Buddha a bölcselő, Krisztus a megváltó - 1905)

,,Buddha halála után, de még Krisztus előtt India és Ázsiának nyugati része, tehát Palaestina is élénk érintkezésben állott. Nagy Sándorról ugyan nem bizonyos, hogy behatolt volna a buddhizmus ősi hazájába, de határain megjelent." (Dr. Baranyay József - Buddha a bölcselő, Krisztus a megváltó - 1905)

Magor (Magyar) ősatyánk másik neve Pálos volt. Rovásírással három betű, mint "P-L-S". Innen a Pilis-hegység neve.
Palestina eredeti neve Palostina, amit a sémiták Filisztinának ejtenek, az őslakók neve után, akiket mi filiszteusoknak ismerünk. Ezen ősi szkíta nép volt a zsidók legfőbb ellensége, a Kánaáni ősnép. Ez az a nép amelyik a bábiloni hagyatékot őrzi. Egyik legfőbb városuk Scythopolis, vagyis Szkítapolisz. A másik jelentős városuk Ursolyma (Jeruzsálem), ami a Tóra szerint korábban csak Solyma (Sálem) volt.
Ugyanígy a Jordán folyó neve, amely eredeileg csak Don/Duna volt, majd Urduna/Urdan és végül Jordan. Ezt a Keresztyén Bibliai Lexikon megerősíti.
A pálos népet ismerték madákként, vagy médekként is. Különböző nyelvű források más-más nevet használnak. A Méd Birodalom, akárcsak a Bábiloni Birodalom egészen Indiáig húzódott, vagyis a kapcsolat évezredeken keresztül folyamatos volt. Később a médek (magik) vezetésével a szkíta törzsek szövetségre léptek az asszírok ellen, így a törzsszövetség tagjait ezután médeknek (madáknak) hívták a vezető méd (magi) törzs neve után. Azt is tudjuk, hogy a sumérok idejében az iráni vidék még nem volt egészen sivatagos, így hát könnyen járható volt a karaván-utak mentén.

life_of_lord_buddha_1.jpgYasodharā és Sziddhárta

,,Tizenkilencz évet érvén, összeházasították Jaszódhárával, az unokavérével, a Kólii rádzsá leányával." (Dr. Brassai Sámuel - Buddhismus - 1890)

A méd történelemben a sákjákat budii törzsnek hívják, amelyet Sziddhártáról neveztek el. Ez egy volt a hat méd törzs közül. Ezt mi Hérodotosztól tudjuk. Vagyis a szkíták jelenléte Észak-Indiában folyamatos már több ezer éve, a méd papok (pálosok) szanszkrit nyelven brahmanok voltak.
A kasztrendszer nem volt igazságtalan, hisz a genetikailag alkalmatlanabbakat (cigányok) helyezte kaszton kívülre, de a bűnözők is ugyanerre a sorsra jutottak.
Mindenki, aki tisztességes családból származott, az vaisja (munkás, kézműves, kereskedő) vagy sudra (szolga) volt. Így érthetjük, hogy az a népség, amely még szolgának is alkalmatlan volt, annak tagjai lettek a páriák.
Ezeket sokszor űzték el, így ezen népek vándoroltak. Belőlük lettek később az ókori zsidók, akik Egyiptomig és Kánaánig vándoroltak. De ugyanez a népség az, akit habiru néven ismerünk. Szökött gályarabok, erőszaktevők, haramiák és rablógyilkosok csoportja. Zsoldosok, útonállók és tolvajok. A habiru népcsoport nevéből ered a mi "háború" szavunk, de adzeriül "müharibə" és "hərb", törökül "harp" és az üzbég nyelvben "urush".
Minden esetre a kasztrendszer Nimród királyunk hagyatéka és a a rend megszilárdítása miatt lett megalkotva.
Sziddhárta idejére a kasztok közötti konfliktus kiéleződött, ám a jó brahmanok a buddhizmus élére álltak, így Sziddhártának sikerült megreformálnia az addigi közigazgatási és vallási rendszert.
Nagy Sándor nyomán a buddhizmus eljutott a Balkánra, így görög-buddha szobrokról is tudunk. Egy lexikonbeli szócikk azt írja, hogy Trákiába is éltek buddhisták, amely vidék a mai Bulgária.

ah-ap-bouddha-heykeli-ah-ap-oyma-buda-heykeli.jpgBuddha szobor szvasztikával a szívcsakráján

,,Buddha - azaz, bölcs. Szerzője egy régi s róla nevezett vallásnak, melly a braminok áltál Előindiából kinyomatván, Tibet, China, Japán, Ceylonban terjedt el, a hol még most is meg van, s mellynek követőji a buddhaisták mint Ritter (Vorhallen europäischer Völkergeschichten czimű munkájában) hiszi, nyugot felé a Fekete Tenger partjára Colchisba, a mai Mingreliaba, s innét Thraciába is költöztek, s itt a pelasgusok és hellének pallérozódásának első talpkövét vetették. Még az Asa-tudományban is találkoztak, mint némellyek vélik, a zordon éjszak felé nyomai a buddha-tanitásnak. Rémusat Ábel szerént, ki a japáni eneyclopaediára hivatkozik (Journal des Savans - Jan. 1821) Buddha, kinek históriai neve Godama, a chinaiaknál Fo, a mongoloknál Tsakiamuni volt, a Tseu dynastiabeli Tsao-wang országlása alatt, a keresztény évszámlálás előtt 1029. eszt. született és Mou-wang országlása alatt 950 holt meg Kr. előtt. Halála előtt felfedező tudománya titkát Mahakaya nevű tanítványának, egy Makata országbeli braminnak, melly királyság India közepében feküdt. Ez a Mahakaya, a ki Hio-wang alatt 950 körül élt Kr. előtt, legelső szentje vagy patriarchája a Buddha-vallásnak, mellyet ő követőjére Anantára hagyott. A japáni encyclopaedia áltáljában, Mahakayát is ideértve, 33 patriarchát nevez meg időrendben, kik a későbben Buddha név alatt isten gyanánt tisztelt Tsakiamuni titkos tanitását egymásnak adák által, követőjét kiki maga választván. Többen holtak meg közülök önkényt a lángokban, mit a buddhaisták kiköltözésnek neveznek. Mind ezek közt Buddha után leginkább tiszteltetik Maming (a chinaiaknál Phusa, a sanscritben Deva-Bodhisatua), amannak szájából született fija, ki a másodrangú istenségeknek megkülönböztető nevezeteket adott, mert kimívelé a buddha-tanítást philosophiája által, melly metaphysico-allegoricus mysticismus. Ennek élete bizonytalan idő szakát, azon írás után a 332. esztendőre Hiau-wang országlása alatt, Tsakiamuni halála utána 618. évre kell tenni ... Vallási gyakorlásokkal, tartós fontolgatásokkal foglalatoskodtak s a legszorosabb szigorúságra kárhoztaták magokat, sőt többen közülök, mint már fenébb említtetett, önkénytes halál által bizonyiták be a lélek költözési dogma buzgó hiedelmét. Azon indiai patriarchaságból származott Kr. u. 706 körül a Chináhan s a mongoloknál szokásban lévő nagymesteri méltóság e czimmel: Egyházi fejedelme a törvénynek, mellyel valami gyóntató atya forma hivatal a császárnál volt öszvekapcsolva. E szülte későbben Tibetben a Nagy-Lama örökös méltóságát. Ezzel együtt állott fel ezen hierarchai rendszer minden más lépcsője, mert a buddhaista szerzetesek monostori élete rendes superiorokat, vagy AI-Lamákat szükségképen megkivánt. A Buddha-tisztelet egyéb emlékei közt kettő kiváltképen nevezetes: a Boo-Budor óriási templom omladékai Java szigetén, mesterséges faragott mívekkel, s a Pants-Pandu nevű földalatti 5 nagy tornácz, hihetőleg régi buddhaista-templom Bang városánál, a Guzuraból Malvába vezető ut mellett. A rege ezen bámulást gerjesztő míveket, mellyek a mai indusok mívészi ügyességét sokkal felülmúlják, a Pandusoknak , az indiai mythologia hőseinek tulajdonítja. Ezen emlékek a bombayi tudós társaság írásainak (London, 1819) 2 köt. vannak bőven leírva. Bohlen Péter szerént (De Buddhaismi origine et aetate - Königsberg, 1827) a tisztább bramanismusból fejlett ki a buddhaismus. Mások régibbnek tartják." (Közhasznu esmeretek tára - 1831)

E szerint a közel 200 éves beszámoló szerint buddhisták a Fekete-tenger környékén és a Balkánon is éltek. Volt egy bizonyos öngyilkos irányzat is, akik felgyújtották magukat. Így ez is egy közös elem a zsidó-kereszténységgel, amelynek az irataiban a vértanúk maguk kérik a kivégzésüket. Izzás sosem áldozta fel magát, őt a rómaiak és a zsidók feszítették keresztre, ám ő ezt túl élte, majd a családjával Indiába ment. Ám a zsidó-keresztény iratokban megöleti magát, majd az ő példáját követve több száz ember teszi ugyanezt.
A horvátok és a bulgárok eredetileg hun csoportok voltak a Kaukázus vidékén, így később az Ortodox Egyház miatt veszik fel annak liturgikus nyelvét, a szláv nyelvet. Nem véletlen, hogy a legerősebb gnosztikus felekezet tagjai, a bogomilok és paulikánusok ide lettek száműzve Örményországból. Ezen gnosztikus-keresztények az eredeti, zsidó-mentes kereszténységet képviselték. Ezen elveket képviselték a későbbi katharok (albigensek) is. Az egésznek az alapja a gnoszticizmus, amelyre a manicheizmus is épül. És ezen utóbbinál már meg is van a buddhista kapcsolat. Így már érthetjük, hogy a Közhasznu esmeretek tára miért mondja, hogy buddhisták a Fekete-tenger keleti, majd nyugati partján éltek, onogur-bolgároknak, vagy hun-bolgároknak hívják őket. A gnoszticizmusban az anyagi világ megvetése és a vegetáriánus étrend is Sziddhárta herceg tanaiból származik, aki pedig korábbi védikus tanításokat elevenített fel.

joy-of-hermes.jpgGnoszticizmus
bal oldalt Ilona (Hold dinasztia), jobb oldalt Nimród (Nap dinasztia)
középen Izzás, a fényhozó


,,Magam is egész sereg bronzból, márványból, kőből, fából készített, lótuszon ülő Buddha isten-szobrot láttam a külföldi múzeumokban. Kialakultak a buddhista szentháromságok is. Csöng Kábát, a tibeti buddhizmus XIV. századbeli reformátorát is istenként tisztelik. Van az irodalomnak is istene. Az uralkodó családoknak, városoknak védőszentjei vannak. Megteremtették idővel a buddhista eget is, sőt - mint a hosszabb ideig Japánban működő Szeghy Ernő alaposabb tanulmányának utolsó lapjain olvassuk - a japáni Jódó szektában a buddhista mennyországot és poklot is." (Dr. Kováts J. István - A buddhizmusé avagy a keresztyénségé a jövő? - 1907)

Ha ismerjük a "jó" szent szót, ahogy mi magyarok az Istent hívjuk, akkor tudjuk, hogy a "jóga" szó is ebből ered, mint a Jóistennel való kapcsolat, öngyógyítás és helyes életvitel rendszere.
Ám a mada, maga, madia, magia, maya és ennek a szónak a további változatai ugyanazt jelentik, vagyis a mágiát.
És itt jön a képbe a "yogamāyā" szanszkrit szó, amelyben a "māyā" szó jelentése: mágia, bölcsesség, rendkívüli vagy természetfeletti erő, varázslat.
A "yogamāyā" szanszkrit szó definíciója: Isten ereje a világ teremtésében, az absztrakt meditáció varázsereje.
Nem másodlagos az a tény sem, miszerint a Sziddhárta név a "siddha" szanszkrit szóból ered, melynek jelentése összekapcsolódik a mágiáva, a természet feletti erővel és spiritualitással. A buddhizmus mantrái olyan szavakat használnak, amely a szanszkrit nyelv professzorai szerint varázsigék, mágikus formulák. A "siddhayoga" definíciója: a test mágikus működése.
Sziddhárta tanrendszeréről egy magyar teológus így vélekedik:

,,Rendszeres metafizikát avagy eschatologiát nem alkotott. Ilyen, inkább elméleti jellegű kérdésekkel nem foglakozott, inkább csak gyakorlatiakkal. Nem annyira új vallást, mint inkább új erkölcstant tanított: a megigazulásnak új, tisztább és nemesebb útját hirdette. Egész vallási rendszere a gyakorlati erkölcsi életre vonatkozó szabályokból áll ... Legmélyebb alapjában s eltekintve kölcsönösen a mithologiáktól, Buddha sansarája és nirvánája azonos Augusztinusz két civitas-ával, amelyekre a világ oszlik: a civitas terrenáxal és a civitas coelestisszel, amint ő azokat a De civitate Dei című könyvében elénk állítja. Tehát Schopenhauer szerint a nirvána nem egyéb, mint a mi mennyei birodalmunk." (Dr. Kováts J. István - A Nirvána - 1908)

A régi világrendben az emberek törzsekben és törzsszövetségben éltek. Az asztrológia nem csak Bábilonban és Egyiptomban volt kiemelkedő, de szerte Ázsiában mindenhol. Tibetben a horoszkóp befolyásolja az ember életét születésétől fogva. Egy gyerek (örményül: yerekha) születésnél a láma elkészítette a horoszkópját. Később a fiatal párok horoszkópját összevetette, és csak azután döntött, arról, hogy összeházasodhatnak vagy sem. Így szakrális párokat hoztak létre az Isten akaratából. Éppen ez volt az oka, hogy az emberek kitartottak a házastársuk mellett és így a gyerekek fejlődése egészséges volt. Ez a dharma, Bakos Attila író és filozófus szerint e szó definíciója: szent kötelesség.
Az asztrológusok (mágusok) szerepe a régi világban nélkülözhetetlen volt a rend fenntartásához. Mióta a materialista, liberális és humanista eszméket terjesztik a zsidó-szabadkőművesek, azóta a társadalmunk morális szempontból romokban hever.

,,Max Müller kutatásai nyomán a mélyebben járó kutatók egész sora támad. Ezek közt első helyen említhetjük J. d' Alwis-t. 1871-ben Colombóban (Ceylon szigetén) kiadott Buddhist Nirvana című pamflétja tele van tudományos becsű adatokkal. Könyvéről azonban - mivel Ázsiában jelent meg s nem is azoknak a folyóiratoknak valamelyikében, melyet nyugat tudósai is olvasnak - nem igen szereztek Európában tudomást." (Dr. Kováts J. István - A Nirvána - 1908)

3e7a76d85cd6509fb67a0eab6f6b16ee.jpgShaolin templom (Dengfeng, Kína)

A buddhizmus térnyerésével párhuzamosan fejlődött a shaolin kungfu a Himalájában és Kína más területein. A kifejlesztői a buddhista szerzetesek voltak, akik így védték meg kolostoraikat a rablógyilkosok támadásaitól. A kungfuban a nagy köríves mozdulatos elsőre értelmetlennek tűnhetnek, ám a chi összesűrítését és egy mozdulatba való bevitelét segítik elő, így elérve a nagyobb erőhatást. A kungfu shaolin ága viszonylag fiatal más ázsiai harcművészeti irányzatokhoz képest, ugyanis a muay thai, a kali, a silat, de a nindzsucu és a szamuráj harcművészet is sokkal régebbi. Ám a Himaláján belüli harcművészeti ágak egymás mellett fejlődtek, így bizonyos elemeik folytonosak voltak az évezredek során. Éppen ezért a szkíták is ismerték a fegyver nélküli közel harcot, hisz pont az indiai Bihar állam volt az, ahol az irányzatok találkoztak. Atila királyunk idejében ugyanúgy, mint Álmos királyunk idejében, a harcosaink ügyesebbek voltak, mint a rómaiak. A római légiókkal való összecsapások kapcsán nem beszélhetünk csupán hátrafelé nyilazásról, hisz a tömör egységben mozgó csapatok falanxot képeztek, így a nyilak hatástalanok voltak ellenük. A rómaiak páncélja könnyű volt, kardjuk rövid, így egyen-egyenként is komoly veszélyt jelentettek. Mégis a hunok számtalanszor megverték őket közelharcban. Viszont a kora-középkorban Árpád magyarjai lassabban és kötöttebben mozgó európai katonákat győztek le. István idejében az ősi tradíciókkal szakítottunk, így a magyar király körül lévő lovagok már gyengébbek voltak, a nehéz európai fegyvereket lassabban mozgatták és az európai lovagi páncél is visszafogta őket. Ezért történt, hogy a tatárjárás idején annyi vereséget szenvedtünk, igaz, végül sikerült kivernünk a tatárt a Kárpát-medencéből.

,,Magna Hungária pogány magyarjait keleti történeti feljegyzések is ismerik. Az 1241-i tatárjárás előtti időre vonatkoztatva azt olvashatjuk perzsa, kínai és mongol nyelvű forrásokban, hogy a tatárok seregében sok egyéb kelet-európai néptörzs mellett pogány magyarok is harcoltak." (Bendefy László - Az ázsiai magyarok megtérése - 1936)

Tudjuk, hogy II. András királyunknak 300 keresztes lovagjával nem sikerült legyőznie az asszaszinokat (Kr. u. 1217), ám a mongol seregnek igen. És pedig ha az Urál-lábánál és a Kaukázus tájékán maradt magyarok harcoltak a tatár seregben, akkor minden okunk megvan azt feltételezni, hogy az Alamut-erőd elleni ostromban is részt vettek és győztek is. Sikerült a pokolra küldeni a hitvány muszlimokat. A Jeretány országában élő magyarok a Kaszpi-tenger északi részétől a Kaukázusig szerte mindenütt laktak, míg az Alamut-erőd ezen tenger déli partján van.

,,Arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy Jeretány országa az alánok és a malchaiták földjének szomszédságában, valahol a Kaspi-tó és a Kaukázus gerincvonala között terült el." (Bendefy László - Az ázsiai magyarok megtérése - 1938)

Aki elemzi a Kaukázus térképét, az láthatja, hogy több folyó (például a Terek) is völgyet alakított ki, amelyek a hegyvonulat északi és déli részeit összekötik. Így a Darial-völgy (Darialis Kheoba) alkalmas volt arra, hogy seregek átjussanak a Kaukázuson. Ennek a völgynek egy másik neve az Alán-kapu (Dar-i Alān). Emellett a Kaukázus nyugati és keleti oldalán a hegyvonulat megkerülhető, vagyis minden nehézség nélkül el lehetett lovagolni Szkítiából Mezopotámiába.


rgsrgrs.jpgA Kaszpi-tenger és tőle nyugatra a Kaukázus

Hülegü kán Kr. u. 1256-ban foglalta el az asszaszinok erődjét. Az asszaszinok különlegesen kiképzett harcosok voltak.

,,Az Assasinok Rendjét Hassan az ismaeliták felekezetéből Kr. u. 1103-ban alapította. Az assisinok a régi Parthiában (Dilemben) laktak és saját akaratuk teljes megtagadásáról voltak nevezetesek. Voltak titkos tanaik, beesküdött rendtagjaik allegoriai jelekkel és symbolumokkal. Főnökük, vagy nagymesterök a hegyi öreg (scheik al gebel) parancsának vakon és legnagyobb halálmegvetéssel engedelmeskedtek, bátran és csellel hajtották végre a rájok bizott gyilkosságokat, és gúnyolódtak a kinoztatások között, ha elfogták őket. Gazdag zsákmány az életben, az érzéki örömek boldogságának reménye a Paradicsomban voltak vakmerő tetteik hatalmas emeltyűi. A keresztyének és saracenok rémei valának. Hozzáférhetlen sziklaváraikban dacoltak a seldsukkok minden megtámadásával. Nevök ezután sok nyugati nyelvben az orgyilkosság megjelölésére használtatott." (Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok, X. évfolyam, 23. szám - 1867)

És ha ismerjük a Toledot Yeshu című talmudista iratot, akkor tudjuk, hog Izzás az ursolymai templomba belopózik titokban majd onnan kicsempészi az Isten Kimondhatatlan Nevét, ami egy varázsige. Ennek a szónak a használatával viszi véghez a csodáit. A manicheus irat, a Tamás-akta gyöngyhimnusza szerint pedig Izzást a szülei Egyiptomba küldik, hogy szerezzen meg egy drágagyöngyöt, amely igen jól őrzött. És ha az asszaszinok tudása a régi Pártiából ered, akkor ez megmagyarázza, hogy Izzás honnan ismert a ninjutsuhoz hasonló technikákat. Persze Dr. August Rohling könyve (Der Talmudjude - 1871) szerint Izzás egyiptomi mágus volt és a bőrébe karcolta a varázsige betűit, így csempészte ki azt egyiptomból.
Ha azt nézzük, hogy IV. Béla királyunk idején az európai harcmodort alkalmazó magyar hadak nem tudták legyőzni a turáni harcmodort alkalmazó mongolokat, akkor érthető, hogy II. András lovagjai miért nem tudták legyőzni az asszaszinokat.

,,II. Endre élete végéig rettegett az asszaszinoktól, a kor félelmetes közel-keleti terrorszervezetétől, amely a fanatizált gyilkosok dandárját nevelte ki és politikai gyilkosságok sorozatát követte el s megszabott díjazásért vállalta a nem kívánt uralkodók meggyilkolását. Az asszaszinok maguk kérkedtek vele, hogy számos király az adófizetőjük s hogy ebben lehetett valami, Albericus tanúsítja, ki a következőket írja: Lajos bajor herceget megölte egy asszaszin orgyilkos a Hegy Öregének (így nevezték az asszaszinok mindenkori legfőbb parancsnokát - G. K. E.) megbízásából, ennek hírére a magyar király (II. Endre) nagy mennyiségű aranyat, ezüstöt küldött ajándékba a Hegy Öregének, s elnyerte kegyét." (Békés Megyei Hírlap, LI. évfolyam, 169. szám - 1996)

,,A mongolok nagy küzdelem árán a mohi síkon nagy küzdelem árán a magyarságot, aki európai fegyverzetbe öltözött, szekérvárába zárkózva, ősi turáni (magyar) harcmodorral semmisítették meg." (Dr. Bencsi Zoltán - Kik vagyunk mi? - 1941)

Nem hiába döntött úgy II. András fia, hogy elkezdi az idegen elemektől megtisztítani a Kárpát-medencét:

,,Béla trónörökös még Kr. u. 1234 február 23.-án Esztergomban megígérte a pápai követnek, hogy az ő országrészében minden eretneket, vagy más nem keresztényt, mint izmaelitát, vagy zsidót, ki fog irtani." (Dr. Borovszky Samu - Esztergom vármegye - 1908)

,,Ez ősi haza Jugra vagy Ugra-ország, mely az ujabb nyomozások szerint magában foglalta a mai tobolski és permi kormányzóságok nagy részét. Bethlen Gábor, mint Mircse János feljegyzéseiből tudom, szintén küldött ki egy az ősi haza felfedezésére vállalkozó ifjút, ki ázsiai útjáról megtérve Konstantinápolyban meghalt s úti naplója is elveszett." (Dr. Gróf Kuun Géza - Adalékok Kõrösi Csoma Sándor Életéhez - 1887)

Egy magyar buddhista közösség hivatalos álláspontja:

,,A tan második nagy virágzását a hatalmas szkíta Kusán birodalomban érte el ... a Gangesztől az Aral tóig. A legendás szkíta kusán uralkodó ... Kaniska idején ... a tan és az ösvény már jól meg volt alapozva az egész birodalomban. A szkíta Kusán műveltség és művészet két legjelentősebb központja az észak-közép indiai Mathura volt Agra közelében és Gandhara észak-nyugaton, a mai Pakisztánban ... A kusán szkíták buddhista műveltségét a később rájuk telepedett, és az egész hatalmas birodalmukat átvett fehér hunok is tovább folytatták egy kisebb megszakítástól eltekintve. A hunok, amint azt az élő magyar hagyományból máig tudjuk, a szkíták és a magyarok rokonnépe. Ugyanezt vallja minden mai nagy ázsiai nép hagyománya és mai történetkutatása is. A fehér hunok, hasonlóan a szkítákhoz, az évszázadok során hatalmas, gazdag műveltségű birodalmat hoztak létre észak-nyugat Indiában ... A neves iráni tudós, Idries Shah, a szellemi hagyományok kutatója írja, hogy az eurázsiai szellemiség ősi központja a szkíta népek lakta Közép és Belső-Ázsia volt. Szerinte e szellemiség nagyrészt a magyarok közvetítésével eljutott Európa népeihez ... Magyar műveltségünk e szellemiségnek a közvetlen örököse ... Az élő buddhista hagyomány Buddhának, a szkíta királyfinak a családfáját Földünk első uralkodójáig vezeti vissza, a legősibb időkbe ... Jézus tanításaiban meghatározó szerepet játszik a Buddha által tanított Széles Út, amely éppen a Jézust közvetlenül megelőző időkben kezdett széles körben terjedni nem is olyan messze a mediterrán térségtől. (Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség - Szkíta hun magyar buddhizmus)

Mi is ez az igehely, amelyben Izzás a hinayana (keskeny út, kis szekér) és a mahayana (széles út, nagy szekér) közti különbséget tanítja?

,,A szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. S milyen szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják." (Máté 7, 13)

11065532615f2514ea71b35b60ce2b85.jpgSziddhárta

,,De pont az üdvözítő buddhizmus élte túl a Tang-dinasztia összeomlását 845-ben és egészen a mai napig ez formálja a kínai buddhizmust. És ez készítette fel az emberek attitűdjét, szívét és szellemét a reményteljes Jézus-történet spirituális befogadására." (Martin Palmer - A Jézus-szútrák - 2001)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kelet-ázsiai Tanszék vezetője, aki sinológus, tibetológus, buddhológus professzor, a A Tan Kapuja Buddhista Főiskola támogatásával megírt egy könyvet a kínai buddhizmus történelméről.

,,A kínai buddhizmus történetében a pártus királyi családból származó An Shigaot tekintik az első külföldi buddhista fordítónak, aki életrajza szerint értett az állatok és a madarak nyelvén, jártas volt a csillagászatban és az orvoslásban. Trónra lépése előtt nagybátyja javára lemondott a trónról, majd egy buddhista kolostorba vonult vissza. Huan császár uralkodása idején érkezett Luoyangba (Kr. u. 148) húsz évet töltött Kínában, amelynek során számos buddhista művet lefordított. A Luoyangban alapított központban honfitársa, An Xuan és a kínai származású Yan Futiao segítette munkáját ... A korai időszak másik kiemelkedő fordítója a szkíta származású Lokakséma (Zhi Loujiachen), aki 167-ben érkezett Luoyangba ... A külföldi fordítókat az alapján nevezték el, hogy melyik országból érkeztek: a pártus (anxi) szerzetesek neve Annal kezdődött, a szkítáké (yuezhi) Zhivel, az indiaiaké (tianzhu) Zhuval, a szogdoké Kanggal ... Jicang (549–623) folytatta mestere munkáját s az iskola ekkor érte el fejlődésének csúcspontját. Jicang apja pártus, anyja kínai volt. Pártus ősei Dél-Kínában telepedtek le, majd Jinlingbe (a mai Nanjingba) költöztek, itt született Jicang. Bár külsőre pártus apjára hasonlított, neveltetése és taníttatása a kínai hagyományok szerint folyt." (Hamar Imre - A kínai buddhizmus története - 2004)

Ezt megerősíti egy közel 88 éves magyar irat:

,,A buddhizmus első idegen proselytái irániak voltak: az új vallást ezek közvetítették eleinte kelet felé is. Buddhista művek első kínai fordításait irániak (indoszkiták, pártusok, szogdok) készítették. Az iránias befolyástól áthatott graeco-buddhista művészetet az indoszkiták terjesztették tovább a kínai Turkesztánban. Ma már meglehetősen világosan tudjuk követni az iráni köntösben terjeszkedő mazdeizmus és manicheizmus útját és hatását. A középázsiai íráskultúra egyik legfontosabb ága iráni forrásból táplálkozott. A szogd (és talán eftalita) írásból való a türk rovásírás és annak egy későbbi formájából az úgynevezett ujgur írás. Ez utóbbinak a változata a ma is élő mongol és mandzsu írás." (Ligeti Lajos - A magyarság keleti kapcsolatai - 1932)

Vagyis itt egy ősi szkíta rovásírással van dolgunk.

65ad95935faf8d58d873e865026c5dc6.jpgFehér-ló Templom (Luoyang, Kína)
An Shigao
itt élt és dolgozott

Szóval Sziddhárta és Izzás királyi-szkíta családból származtak és ugyanazon valláshoz tartoztak. Most pedig ismét egy királyi-szkíta család sarja, Shigao herceg lesz szövegfordító és szerzetes. Mani is pártus volt, ő pedig a manicheizmus prófétája. Vagyis a szkíták befolyása jelentős a vallások alakulására nézve.
Ez a Shigao herceg Arsaces pártus király leszármazottja volt, így használhatta ezt a nevet. A pártus uralkodóház jó viszonyt ápolt a Han dinasztiával, mivel mindkét birodalom függött a Selyem-úton való kereskedéstől. Teveháton érkezett Kínába. 20 évig volt Közép-Kínában, azután elindult és vándorszerzetes lett. (Ven Dao Ran - The Prince-Monk of Parthia, The Legacy of An Shigao - 2014)

aaan.bmpAn Shigao pártus herceg (Kr. u. 148-180)


Minden régi térképen, amely Kr. e. 250 és Kr. u. 250 közötti időszakot mutatja be, a Kaszpi-tenger keleti partja a pártusok vidéke, Parthia. Innen terjed szét a Pártus Birodalom. Ám ezen terület neve ma Türkmenisztán.
A Terebess buddhista gyűjtemény őriz egy szútrát, amelyet Shigao herceg fordított le.

,,A Buddha által mondott: A kiváló lények nyolc felismerése szútra - A késő Han-kori pártus Tripitaka-mester, An Shigao tolmácsolásában ... Lábjegyzet: An Shigao (Kr. u. 2. század), született An Qing. Pártus szerzetes, a legkorábbi fordítók egyike, akik a buddhista szövegeket kínai nyelvre fordították." (Fődi Attila fordítása)

,,Ugyanilyen jellemző a hellenizmus messze kisugárzó hatására, hogy KeIet-Turkenisztánban végzett ásatásoknál görög hatást mutató emberábrázolások kerültek napvilágra, s hogy a legrégibb Buddha-szobrok őstípusa görög ízlésű művészek és minták hatását tükröztetik." (Kovács Karner Károly - Hellenizmus, Róma, zsidóság - 1969)

58_meter.JPGBamiyan Buddha szobor (58 méter magas - Bámiján-völgy, Afganisztán)

,,Notovits egy Buddha-kolostorban, Himis nagy templomában, Ladak tartomány fővárosa, Leh közelében találta Jézus történetének e leírását, kit Issaa próféta néven a buddhisták által, mint Buddha incarnatiója tiszteltetik. E leírás két nagy régi papir-tekercsen, megsárgult leveleken állott. Notovits egy tolmácscsal lefordíttatta magának a páli nyelven írt szöveget, s tartalmát azonnal leírta." (Simonfi Márton - Jézus ismeretlen élete - 1894)

Zsidó-keresztény teológusok megkérdőjelezik ezen irat hitelességét és be kell vallani, hogy Izzás családjának zsidó vonatkozása tényleg eredhet az első századokban Indiába utazó zsidó-keresztény misszionáriusoktól.
Ám Notorits kazár-zsidó kutató lévén ezen felfedezésével megerősíti azt, amit más kortársai is állítanak, miszerint Izzás tanításai védikus és buddhista eredetűek és a sémita szokásokkal szöges ellentétben állnak. Ezt az írást a Keresztény Magvető című hittudományi folyóirat közölte le 1894-ben, amikor is ő ezen történetet nyilvánosságra hozta.

,,Ő azonban titkon eltávozott s a kereskedőkkel Indiába ment, hogy ott magát Isten igéjében tökéletesítse, s a nagy Buddha törvényeit tanulmányozza. Először is az Árjáknál állott meg. Híre már akkor elterjedt, ugy hogy midőn az öt folyam (Penzsab) tartományán átment, Dzsain isten követői arra kérték, hogy maradjon náluk. Ő azonban a brahmanokhoz ment s a vedák-at tanulta. Ezt követőleg kimerítően van elbeszélve, a mint Issa a brahmanokkal ellenkezett, mivel tanításaiban az embereknek Isten előtt való egyenlőség tanát komolyan vette, s ennek következtében a kasztrendszer ellen kikelt, továbbá mivel a Vedáknak és Puranának isteni eredét, a háromságot, Brahma, Sziva, Visnu és más istenek incarnatioját tagadta és mivel azt tanította, hogy az Isten lelke minden lényben él s nevezetesen azokban, a kik alantos sorsban születtek s homlokuk verítékével munkálkodnak; a mint azután Issa a bráhmánok haragja elől a hegyek közé, a buddhistákhoz menekült, s ott a Szutrák bölcseségét elsajátította. A mint hat évvel később Buddha őt igéjének hirdetésére kiválasztotta, mire Issa a pusztába vonult, s a bálványimádás ellen prédikálva, Istent, mint a világ teremtőjét s az emberiség atyját tanította, a kit nem áldozatokkal, hanem a szív tisztasága és tökéletesség által kell imádni." (Simonfi Márton - Jézus ismeretlen élete - 1894)

1_24-433x460_1.jpgIzzás király Indiában

Eszerint Izzást közvetlenül Buddha küldte el tanítani. Amerikai karizmatikus zsidó-keresztény szektások ezt állítják:

,,1985-ben alapította azt a kutatócsoportot, amely a legjelentősebb bibliakritikát művelő liberális keresztény kutatócsoport lett. ... Albert Schweitzer nyomán a csoport tagjai tagadták, hogy Jézus Isten fia lett volna, szerintük maga Jézus is elborzadt volna az evangéliumok láttán. Inkább csak haszid zsidó volt, mint azt Vermes Géza is megállapította." (A történeti Jézus-kutatás és bibliakutatás az Egyesült Államokban - 2013)

Ha Izzás haszid zsidó lett volna, mint ahogy a zsidó-keresztény Westar Institute tagjai állítják, akkor a szkíta Buddha biztos nem szólt volna hozzá a Nirvanából. Bizonyosak lehetünk benne, hogy ahogy sok nép várta a szabadító királyt, úgy egy csoport palesztinai szefárd-zsidó is, akiket korábban Izzás tanított. Elkezdték híresztelni, hogy eljött a cionista messiás, ám ez csakis a zsidóknak szólt. A pogánymisszió az etióp kincstárnokkal kezdődik, de csak mert ő is zsidó. A gójok között nagyon sokáig nem hírdették a zsidó-keresztény tanokat. A zsidók beillesztették Izzást a saját mitológiájukba, így lett ő Yeshua rabbi. Ellenben az eredeti gnosztikus-kereszténység, a zoroasztizmus és a mandeizmus azok a vallások, amelyeknek Izzás a főszereplőjük, központi alakjuk.
Ám aki tájékozódik a Kr. u. 1. század gnosztikus irányzatairól, az tudja, hogy Izzás kapcsán szó van egyiptomi, görög, de még indiai vonatkozásokról is, ellenben zsidóról szó sincs.
A védikus hagyomány szerint Sziddhárta Manu leszármazottja, a legenda szerint pedig Izzás Noé dédunokájától, Nimródtól származik. Természetesen a Talmud csak zsidó nyelven érhető el, ezért ezt csak bizonyos teológusok állítják, ugyanis sok kritika érte a 19. századi talmudfordításokat. Ám ha így van, akkor Sziddhárta családjából származott Izzás, illetőleg egy ősi szkíta családról van szó, amely Manutól ered. Más legendák szerint Szkűtész (Nimród) apja Zeusz volt, aki Kronosz fia. Vagyis ha Kronoszt azonosítjuk Noéval (az örmény hagyományban: Ksziszuther - a mandeusban: Nu) és Manuval, akkor az ő fia Hám, aki azonos Zeusszal. Ám a görög mitológiában Szkűtész Héreklésznak a fia, amely Héraklész pedig Zeusz fia. Vagyis ezáltal megkapjuk a tökéletes nemzetségtáblázatot, ám az örmény hagyomány mindezt összezavarja:

,,Belről, ki alatt élt elődünk Háik, sokan különféle dolgokat beszélnek. Én pedig azt mondom, hogy az úgynevezett Kronosz és Bel - Nemrodot tesz, amennyiben az egyptomiak Mózessel egyezőleg Hephesztoszt, a Napot, Kronoszt, amely Khámmal azonos, Khust, Nemrodot felsorolják, de Mesztráimot kihagyják." (A Szamosújvári Örmény Katolikus Algymnasium Értesítője - 1890)

székely = szákja = szaka =  szakszon = szász = szkíta = szittya = iskuzai = khita = khitteus = hettita = hykszosz

Déva egy erdélyi város, neve az Árpád-házi királyok idejéből ismeretes. Ám ez egy szanszkrit szó, jelentése: isten. Ez egy újabb városnév, amely az Árpád korabeli magyarok indiával való kapcsolatára utal.
Dávid zsidó király nevének eredetére még a Talmudnak sincs magyarázata.

Magyar: isten
Kannada: dēvaru
Szinhala: deviyan
Telugu: dēvuḍu
Maráthi: dēva
Cigány: devla
Hindi: devata
Szanszkrit: daivata
Malajalám: daivaṁ

A "dēva" szóból ered Dávid neve, ahogy sok más zsidó név is szanszkrit eredetű. Ez azt a nézetet erősíti, amelyet számos zsidó kutató és elismer, miszerint a zsidók Egyiptom és Kánaán előtt Indiában voltak. Hisz a vérivó, véráldozó Káli kultusz Sri Lanka déli részén és a környező szigeteken. A holland és angol gyarmatosítók hajóikkal odaérve rájöttek, hogy ez az eredete az ő talmudista jáhve-vallásuknak, vagyis a júdaizmusnak. Ám a cigányok Káli-Sára vallása is ugyanide vezethető vissza. És a legfelsőbb zsidó körök mára elismerték, hogy a cigányok egy elveszett izraeli törzs. Így ha a cigányokat, mint kaszton kívülieket Indiából űzték el, akkor logikus, hogy a szefárd-zsidók elődjei is a cigányokkal együtt keltek vándorútra.
Visszatérve Déva-várára, a Kőmíves Kelemen története egy szabadkőműves ballada, amelyben elégetnek egy nőt, majd bekeverik az építéshez használt kötőanyagba. És így sikerül megépíteni Déva várát. Ugyanerre a gondolkodásra vezethetőek vissza a zsidó vérvádak, mint Sólymosi Eszter meggyilkolása Tiszaeszláron 1882. április 1-én. A zsidók leengedik szűz leányok vérét, amelyet elfogyasztva spirituális erőhöz jutnak, legalábbis a talmudista logika szerint. Viszont Déva-vára egyben az Istenanya kultusznak az elpusztítása, az Istenanya befalazása. A materializmus és a humanizmus a szabadkőművesek legnagyobb fegyverei a szakrális rend ellen. Az sem véletlen, hogy 12 izraeli törzs volt, ahogy 12 alaptörvénye van a szabadkőművességnek is. Nagy jelentősége van a számmisztikában a 12-es számnak. Ezért a balladában 12 kőmíves építi Déva várát.
Szóval mivel ők tudják, hogy Déva város neve szanszkrit eredetű és egyben Isten neve, ezért használták fel a balladához. A román történészek szerint a géták, illetve a dákok adták a nevét, viszont erről nincs korabeli írásos adat.

,,A várat oklevélben először 1269-ben említik. Királyi vár volt kezdettől fogva. Gazdáit 1308 óta ismerjük. 1333-ban Miklós, Hunyad megye főispánja birtokolta. 1453 előtt Szilágyi Mihály, Hunyadi Mátyás nagybátyjának birtoka. V. László a hozzátartozó 56 faluval együtt Hunyadi Jánosnak adta. Ettől kezdve 1504-ig, Corvin János haláláig a család birtokolta." (Dr. Lőrinczi Mihály - Déva vára - 1979)

Visszatérve a buddhizmusra, Sziddhárta útjának kezdete szinte megegyezik Izzás történetével:

,,Oda hagyá az atyai hont, vagyonát, uradalmát, feleségét, gyermekét, elbujdosott a pusztába, hogy alá való szegény tanulóvá, hontalan zarándokká legyen. Pedig más kisértet is állott útjában a világén kivűl. Mára a nagy kisértő, a szerelem, harag, gonoszság és halál ördöge megjelenik előtte s azt igéri, hogy uralkodójává teszi hét nap alatt az egész világnak, csakhogy hagyjon fel vállalatával." (Dr. Brassai Sámuel - Buddhismus - 1890)

,,Akkor a Lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt ... Azután magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, majd azt mondta neki: Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem." (Máté 4, 1)

lord_buddha.jpgSziddhárta visszatér a Nirvanából

,,Bár a későbbi időkben újabb gyűjtemények is keletkeztek - a legfontosabb ezek közül a tűzkultusz köré rendeződő Atharvavéda, a Tűzpapok Tudása volt." (Tenigl-Takács László - Upanisadok - 1998)

Sziddhárta három, vélhetőleg zoroasztrista papot térített meg egy Buddh Gaya nevű városban. Ám e város korábbi, a buddhizmus előtti neve Uruvéla. Ez utóbbi vallás ugyanis a kusánok idejében volt elterjedt. Az "uru" és az "ur" szavakkal Mezopotámiai városok kezdődnek, az akkádok előtti szkíta, nimródi időkben neveztek el így városokat (Ur, Uruk, Urum, Urfa, Urkish, Urbilum, Urmia, Ursolyma). Ez az Uruvéla volt a központja az indiai Bihar államnak. És mivel Nimród birodalmához tartozott India is, így lehetséges, hogy ebből az időből származik a város neve.

,,Az uruvélai sűrűségben akkoriban három testvér lakott, tűzimádó és bölcselő remeték, kikhez nagy sereg tanítvány gyűlt, mint hires tanítókhoz. Gautama közéjük telepedett és idővel tanára téritette őket, sőt a legidősebb testvér, Kásjapa, a legbuzgóbb követője lőn." (Dr. Brassai Sámuel - Buddhismus - 1890)

Izzásnak a magvetőről való példázata tükröződik ebben a Sziddhárta egy történetében:

..A föld birtokosa, egy vagyonos bráhman, igy szóla hozzá: Miért jössz koldulni? Én szántok, vetek s munkával keresem az élelmemet, neked is úgy kellene tenni. - Hisz én is szántok, vetek, Bráhman - felele a kéregető, s szántás-vetésemet végezve, eszem. - Te csak teszed magad földmívesnek senki se látta, hogy szántottál volna, mit értesz alatta? - kérdi a bráhman. - A mi az én mívelésemet illeti, a hit a mag, a magam fékezése a termékenyítő eső, a dudva, melyet irtok, a léthez való ragaszkodás, bölcseség az ekém s s szarva a szerénység. Ekémet a kitartás húzza, s irányát elmémmel adom. A törvény földjén működöm s aratásom a Nirvána kiapadhatatlan mennyei itala (amrta, az indus nectar). A ki ezt a terméket aratja, minden gyötrelmet elenyésztek." (Dr. Brassai Sámuel - Buddhismus - 1890)

Izzás magáról is magvetőként beszél és az elvetett mag a hit magja. Ez ismét csak teljesen kizárja azt, hogy Izzás zsidó lett volna, hisz a zsidók soha sem műveltek földet.

,,Ha egy hindú a Jézus Krisztus életét és tanitásait a synoptikus evangéliumokból olvassa és a Krishna és Buddha életével és tanításaival összehasonlítja, elbámul, hogy mily sajátságos összhangban van e két irat a legapróbb részletekig, kezdve a szeplőtelen fogantatástól, a csillagnak megjelenésétől a feltámadásig és mennybemenetelig. Krishna Krisztus előtt mintegy 1400 évvel élt és Buddha Krisztus előtt 547-ben született ... A ki ez állapotot eléri, az Krisztus, legyen az akár Krishna, akár Buddha, akár a Názereti Jézus. A név különbözősége nem tesz különbséget a hindunál, ezek mind egyenlően nagyok, mind isteniek, mind Isten incarnatiói a földön." (Péterfi Dénes - Egy hindú reformator a keresztény dogmákról - 1907)

Aki ezek után sem hiszi, hogy Izzás történetének sok eleme Sziddhárta legendájából lett átvéve, annak figyelmébe ajánlom Sziddhárta utolsó szavait:

,,Innen tovább indultak Kuszinagara felé, de nem messze mentek, midőn a mester újra kéntelen volt megpihenni, s leülvén, monda: Ananda! Szomjúhozom." (Dr. Brassai Sámuel - Buddhismus - 1890)

,,Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: Szomjazom." (János 19, 28)

bbb.bmpBuddha szobor (Magadha, Bihar, India)
10. század (Magadha Museum)


Sziddhárta ekkor még vett egy utolsó rituális fürdőt a Kukustá folyóban, majd meghalt. Utolsó tanításai között szerepel egy mondat, amelyhez hasonlót Izzás is elmond a tanítványainak:

,,Senki sem szólalván meg, monda: Szeretetteim, ha tisztelitek emlékezetemet, szeressétek egymást, mint szerettek engemet és tanaimat." (Dr. Brassai Sámuel - Buddhismus - 1890)

,,Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." (János 13, 34)

Dr. Brassai Sámuel úgy számolt be a buddhista legendákról a Keresztény magvető 1890. évi számában, hogy nem ismerte fel, sőt meg sem említette ezen párhuzamokat. Ám beszámolója a kora miatt hiteles, mivel akkoriban nem mindenki tudott írni és olvasni. Mellesleg egy 129 éves teológiai újságba nem mindenki publikálhatott. Ő maga nyelvész, filozófus és természettudós volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Írásában kitér arra, hogy a szentháromság tana is szerepel a buddhizmusban:

,,Folyamodom a Buddhához. Folyamodom a törvényhez (dharma). Folyamodom a szent társasághoz (szangha). A formula kimondásával tudni illik a buddhista a szent háromság (triratna = három drágagyöngy vagy klanodium) vezérlete aláveti magát teljes bizodalommal." (Dr. Brassai Sámuel - Buddhismus - 1890)

Az imént említett Magyar Tudományos Akadémián napjainkban főként zsidók dolgoznak, akik minden szavukkal egy kitalált őstörténetet hazudnak a magyaroknak, miszerint sem a hunokhoz, sem a szkítákhoz nincs közünk. Egyikük, név szerint A. Gergely András így fogalmaz:

,,Az elszigetelt szakrális csoportok körében teret nyerő újsámánizmus és neopogányság leginkább a populárisnak nevezett kultúrában mutatkozik, de körülötte is valamiféle új mitológiában egységesülni próbáló önképforgalmazás ... A historikus képzetekből és narratív tényekből formálódó kollektív nemzeti azonosságtudat egyfajta neoreneszánsza vagy pre-gótikája egy bizonyos új magyar mitológia, neofolklorikus tünemény, keresztény eredettudatot népvándorlás-kori nemzetségi világra visszavetítő mitopolitika jegyében kap életre, hol izzasztókemencék, hol parázsjárás, lóról nyilazás, pre-feudális küzdősportok, antikizáló lovagi tornák, sámánkultuszok és New Age-mozgalmi szerveződés-minták, civil vallások vagy épp poszt-historikus történettudományi útkeresések mintázatait keresve vagy elő is írva. S miközben a történészek még azon is vitatkozni látszanak: maga a nemzet sorsának elbeszélése nem konkrét előzménye-e a mitikus paradigma-képződésnek, más históriai irányzatok az ideológiák, vezéregyéniségek vagy esemény és ténytörténetek aktuálpolitikai tónusúra hangolt konstrukcióit forgalmazni lettek hivatottak." (A. Gergely András - Újmúlt a régmúltból mitizálva - 2015)

Olyan sok latin eredetű szakszót használ, hogy a laikus olvasó számára tudományosnak tűnhet, de igazából csak arról van szó, hogy ennek az akadémikusnak a szubjektív, személyes véleménye az, hogy a magyar őstörténet-kutatók hazudnak. Ám a kollégái kutatásán kívül semmi másra nem tud hivatkozni.
Igaz, hogy vannak üzérek és csalók a magyarságon belül, akik hiteltelen történeteket terjesztenek, ám az őstörténet-kutatók csak hiteles forrásokra hivatkoznak. Persze az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet teóriáinak az alapja, hogy a krónikáink nem hitelesek, így nem tekinthetők forrásnak.
Mi magyarok viszont pont a krónikáinkat tekintjük hitelesnek. És pedig Kézai Simon Mester Magyar Krónikája szerint a hunok és a magyarok mind Enéh és Ménrót leszármazottai. Így a Ménrótra hivatkozó távol-keleti források számunkra hitelt érdemlőek.

dsc01917-jav1_1445601676.jpg Az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az Országos Rabbiképző
és más zsidó szervezetek által használt anti-magyarita jelkép


Természetesen ez a fajgyűlölő MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport kiadványa. Az MTA testesíti meg korunkban az anti-magyarizmust. Az MTA köztestületi tagjainak listájában szerepel A. Gergely András, illetve egy nemrég elhunyt Gergely András is, aki izraeli orvos, a Történettudományi Bizottság és a Magyar-Osztrák Történész Vegyesbizottság tagja volt, ahol a magyarság őstörténetének meghamisításán dolgozott. Ő írta többek között a "Jeles magyar zsidó orvosok lexikona" című könyvet.
Tehát minden bizonnyal van rokoni kapcsolat az azonos helyen dolgozó Gergely András és A. Gergely András között, hisz ezen emberek apáról fiúra adják át a helyüket, nehogy véletlenül egy magyar ember is bekerülhessen az MTA-ra.
Ugyanis az ő tanulmányait tekintve találkozunk a "Bezzeg a mi humorunk" című írásával, ahol a zsidó vicceket elemzi. De írt elemzést Kafka könyvéről, az "Egy kisebbségi irodalomért"-ról is. A Babits Antal által 2003-ban alapított társulat legújabb darabjának témája a zsidó misztika egyik legnagyobb talányát a Gólem életre-hívásának misztériumát bemutató "Gólemek tündökletes bukása" című műről is részletesen beszámol. Tudni illik, hogy a Gólemet egy prágai rabbi kabbalista mágiával keltette életre, majd a lény sok embert gyilkolt meg a prágai zsidónegyedben. Ezzel a mesével próbálták magyarázni a zsidók, hogy sok embert megöltek Prágában.
A Horthy-korszakról és a nyilasokról is írt:

,,Persze, a magyar alkotmányosságot, illetve a hazai alkotmányjogot ért kihívásokról már másképpen kell értekező összegzést készíteni a koalíciós évek felé, a háborús kártérítés, felelősségrevonás, egypártrendszeri berendezkedés irányába elhajló jogrendszerről."

"Miképp vezetett a Horthy-korszak egészében a politikai és polgári szabadságjogok egyre merevebb szabályozásához, egyre súlyosabb korlátozásához és deformálódásához."

(A. Gergely András - Magyar királyi átmenetiségektől az alaptörvényig - 2018)

Ebben a tanulmányában végig a zsidókat ért veszteségeket részletezi, illetve a holokausztra hivatkozik. Randolph L. Braham zsidó származású holokauszt kutatónak a holokausztról szóló könyvéről is írt.
"Emléknap a történelem terhével: Kovács Mónika: Kollektív emlékezet és holokausztmúlt" című könyvet is bemutatja egy cikkjében.
Emellett a 2015-ben Modern Mitológiakutató Műhely kiadványában is publikált egy "Lények és tények, melyek megtámadták Magyarországot" című munkát. Ebben ugyancsak a magyar őstörténet kutatókat és a szkíta-hun-magyar azonosságot támadja, továbbá a finnugor-elméletet hangoztatja.

24590988001_496edc7778_o_680_454_1460011327_fill_680x454.jpgA Magyar Tudományos Akadémia épülete

,,László Attila forrásai a világhálón olvasható történetek voltak, elsősorban a származás, genetika, nyelvtörténet, őstörténet témaköreiből. Az egymáshoz szervesen kapcsolódó elbeszélésekből az alternatív magyarságkép mitológiája rajzolódik ki. Szilárdi Réka írásában (Őstörténet és identitás - Polemikus reprezentációk az alternatív magyar történelemszemléletben) az összeesküvés megjelenését szociálpszichológiai megközelítésből vizsgálja. Meglátása szerint az összeesküvés gondolata olyan diskurzust hoz létre, amely a nemzeti identifikáció hangsúlyossá tételét segítheti elő." (Vukov Anikó Veronika - Alternatív világképek, konteók, tudások - 2018)

Mind az előbbi idézet szerzője, mind A. Gergely András elemzése ugyanazt a cionista, 2015-ben megírt "Már a múlt sem a régi - Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése" című könyvet elemzik. Ez a Modern Mitológiakutató Műhely az MTA-s cionisták csoportja. Egymás könyveiről publikálnak, miközben a magyar kultúrát és vallást nevetségessé teszik. Cinikusan írnak az őstörténet kutatókról. Ez a szervezet a mára kormányzati szinten is hivatalosan megcáfolt finnugor-elmélet legnagyobb hirdetője. Másik gyűlöletkeltő könyvük a "Tapasztalatból hallottam - Alternatív világképek", amelyről Vukov Anikó Veronika így vélekedik:

,,A finnugor nyelvrokonságunkkal kapcsolatos kortárs elbeszélések, elképzelések összeesküvés-mivoltát vizsgálja Szeverényi Sándor (Finnugor konteo és a stigmatizált emlékezet) változatos források tükrében ... A kortárs néphit területére kalauzolnak a Hit csodákra képes című fejezet tanulmányai. Csáji László Koppány újpogány és keresztény vallási csoportok körében végzett vallásantropológiai terepkutatást. Az itt gyűjtött összeesküvés-narratívák változatait és a vizsgált csoportokon belüli működési mechanizmusait, közösségi funkcióit tárja föl." (Vukov Anikó Veronika - Alternatív világképek, konteók, tudások - 2018)

A. Gergely András írt még Gáll Ernőről, aki egy román-antifasiszta holokauszt-kutató, munkaszolgálatos, majd 1944-ben deportált is volt. Ugyancsak közzétett cikkje a "Kisebbségi kultusz", a "Klezmer-roma harmóniák", a "Nelson Mandela emlékezete", "Ezekiel Landau prágai rabbi döntvényeiről", "Filozófiai tépelődések a rasszizmusok idején", "Kisebbségi jogfosztás, intézményesített gyűlölet - Itália, fajvédelmi törvény, zsidóság, 1938", "Ciganológia - Húsz éve a romakutatásban", "Az abaújszántói kisvárosi zsidó közösség emlékezete", "A Holokauszt aranykori előzményei", "Zsidók a dualizmus kori Magyarországon", "Jerusalaim - A képzelet szülte város", "A mi Közép-Európánk - kisebbségkonferencia előadás", "A rabbi meg a kutató közössége", "A zsidó vicc világképe", "Félkör-ív a Holokauszt-kutatások körül is", "Vicc, megértés, kisebbségiség", "Emlékalbum 1944-ből: Marianna D. Birnbaum kötetéről", "Jogfosztástól a zsidó iskolákig", "Zsidó folklór tanulmányok" és további zsidóságról szóló írások.
Ezek közül sok cikkjét az Országos Rabbiképző kiadványának könyvajánló rovatába írta.

Tehát ugyanaz a szervezet próbálja kigúnyolni a magyarság őstörténetét, mint amelyik a holokauszt történeteket és a finnugor-elméletet hangoztatja és terjeszti. Összedolgoznak a fajgyűlölő, szélsőséges Történelemtanárok Egylete nevű szervezettel. Írásaikból mennyiségileg sok van, ám minőségük stilisztikailag silány, összecsapott munka. Az ilyen ember, amikor érdeke úgy kívánja, kiáll a zsidó-kereszténység mellett, ha azzal az ősmagyar vallást és kultúrát tudja támadni. Viszont ötvöződik benne a talmudi hagyomány szeretete is, mivel a háttérben cionista írásai jelennek meg, amelyekkel a zsidó-kereszténységet támadja.

sfsgf.JPGBéke sztúpa (Zalaszántó, Magyarország)

Visszatérve a buddhizmusra: A Méd Birodalom, vagyis perzsául Māda, egy törzsszövetség volt, amelyet a mezopotámiai szkíta törzsek alkottak, élükön a magi törzzsel. Leverték az asszírokat, majd hatalmas birodalmat hoztak létre Palesztinától Indiáig. Média 129 évig fénylett, majd a perzsáknak sikerült átvennie a hatalmat. Ebben az időben kerülnek a tűzimádó mágusok (pálosok) Indiába, ám Sziddhárta is fél évszázad múlva születik, mint sákja (indo-szkíta). A szanszkrit szótár szerint a Gautama-család nevének jelentése: rituális tanító.

,,Valódi Buddhista nemzet csak hat van, névszerint: Siám, Birmáh, Nepol, Thibet, Mongolország és Ceylonban. De ez utóbbi nem is egy nemzet, hanem a brit indiai partnak egy szigete, melyet angol kávé-ültetők művelnek, melynek szegényebb lakói buddhisták. Egyetlen chinai ember sem teljes buddhista. China vallása mindent összevéve az ősök imádása, a mi a Buddhismussal ellenkezik." (Vári Albert - Buddha és Jézus - 1895)

Tehát a buddhizmus csak azon vallásokkal ellentétes, amelyek radikálisak, minden más vallást kizáró dogmákra épülnek. Ilyen a muszlim, a zsidó-keresztény és a zsidó vallás. A legtöbb ázsiai kultúrkör képes ötvözni a buddhizmust a saját eszmerendszerével.

,,Buddha a lélekvándorlást nem tanította. Csupán a jellem vándorlását tanította, a mi hasonló az eredendő bűnhöz a keresztény tanban." (Vári Albert - Buddha és Jézus - 1895)

,,A taoizmus még csak ekkor kezdett elterjedni és túlságosan is közeli kapcsolatban állt a sámánizmussal és a köznéppel ahhoz, hogy az megnyugtató legyen az uralkodó elit számára. A buddhizmus igen magas szintű rendezett világképet kínált, ugyanakkor szembehelyezkedett a konfucianizmus bizonyos vonatkozásaival. A konfucianizmusban például úgy gondolták, hogy minden fiúnak kötelessége gyermeket nemzeni, hogy továbbvigye a családi nevet, ugyanakkor a buddhizmusban azt tartották, hogy a monaszticizmus az emberi lét legmagasabb szintje. Ez évszázadokon át problémát okozott a buddhistáknak, hiszen a konfuciánusok a családi élet  zűlesztésével vádolhatták őket." (Martin Palmer - A Jézus-szutrák - 2001)

Izzás és Sziddhárta közti párhuzamot erősíti egy szanszkrit nyelvű eposz, amelyet Asvaghósa írt a Krisztus előtti 1. században:

,,Régvolt időknek nagy uralkodói, királyi bölcsek nyomdokát követte, aszkétaként ült a királyi trónon, s úgy áldozott, hogy ki ne oltson éltet." (Asvaghósa - Buddha élete)

Ez a jellemzés tökéletesen ráillik Izzásra, aki királyi családból származott, ám mégis a szegénységet választotta, továbbá olyan áldozási szokást tanít a híveinek, amelyhez nem kell állatot leölni.

buddha-diamond-pattern-under-the-bodhi-tree-diamond-rhinestone-embroidery-square-cross-stitch-portraits-beadwork-needlework_jpg_640x640q70.jpgSziddhárta egy bódhifa alatt ülve


,,Rá is találtak, fa tövében ülve, ahogy mahárádzsa a trónusán ül. Nem ékszer - arca ragyogása fénylett. Nap, melyet felhőkoszorúk öveznek ... Engedelmével leültek a földre a sákják fényes lobogója mellé, s ő kettejük közt csodaszépen fénylett, mint két csillag közt a fehér tüzű Hold." (Asvaghósa - Buddha élete)

Akárcsak Izzásnál, Sziddhárta kapcsán is Napisten-kultuszról beszélhetünk, amelyet Magyar Adorján (1887-1978) neves turanista kutató.
A szanszkrit "tata" szó jelentése védikus ősatya, amely szó női alakja a "nanā". De hát ezen szavak a magyar nyelvben is megtalálhatóak, hisz tatának hívták régen az idős embereket, főként a családtagok a nagyapát, illetve a nőket pedig néninek, de a női rokonra is használják a "nén" szót. Ám a "tata" szó Thoth egyiptomi főpap nevéből ered, ahogy a magyar "tud" ige is és a tátosok neve is, hisz a tátosok Thoth (Thath/Tat/Tahuti) papjai, más szóval tudó emberek, tudósok. Minden bizonnyal a védikus tudás is ettől a Thoth nevű ősi paptól ered.
Észak-India és Baktria térségében a szkíták ősiségét bizonyítja a Mahabharata:

,,Kr. e. 2500 óta az Elami királyság kapui előtt szükségkép torlódtak és mint egy hatalmas vis a tergo az ariai népeket Elámon túl is tovább hordták Előázsia belsejébe. Röviden tekintsük át az ottani eseményeket. A Kuru és Pandu törzsek között kitört az ellenségeskedés és mindegyik fél árja és nemárja szövetségeseket toboroz. A pandu nép szövetségesei között vannak említve a javanak és cakak is. Így harcoltak a jónok és skyták a Ganga és Yamna véres csatamezején. A panduk győztek, de hogy vele, ellenfelével és szövetségeseikkel mi történt a háború befejezése után, nincs elbeszélve a Mahabharata énekeiben." (Tarczay Andortól - A sziddimvölgyi csata - 1917)

Wojtilla Gyula könyve (A List of Words Sanskrit and Hungarian by Alexander Csoma de Kőrös - 1984) feldolgozza Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit-magyar szótárát. Ebben találni a szanszkrit "sakulya" szót, melynek jelentése magyarul: székely. Így tehát ez is megerősíti, hogy a székely-szákja-szaka-szkíta-szittya nevek jelentése azonos.

,,Keleti pénzek - Múlt évi őszhó napjaiban Bécsben Hügel bárónak ritka gyüjteményei között a 270 darab indo-scytha, bactriai és mogol pusztítást megelőző kascmiri pénzek voltak." (Honművész, VI. évfolyam, 2. kötet - 1838)

,,Bochart fürkészetei a kígyók tiszteletéről Afrikában, különösen Égyiptom és Indiában az ujabb archeologiai vizsgálatok által is bebizonyulvák s mint tiszta eredményt lehet felállítni, hogy Indiában is a benszülöttek s az áriusi törzs előtt már ott lakó khamo-kusch fajúak, más részről a scythák nagy körben űzték azt s magiai jellemben ellentétben az áriusi zend és vedai hittanokkal, mellyekben a kigyók, gyíkok, hangyák - mert ez utóbbiaknak is van mérges fajok - elátkozvák, midőn a khamiták és scythák történeteiben mind ez s ezekhez hasonló utált állatok a fenmaradt irodalmi kútfők szerint nagy szerepet játszottak." (Kállay Ferencz - A kígyótiszteletről a khami és scytha népeknél - 1855)cooltext331147282342399.pngcooltext331145497549176.png
Források:

Hittudományi Folyóirat (1890)
Theológiai Szaklap (1902)
Protestáns Szemle (1889)
Martin Palmer - A Jézus-szutrák (2001)
Közhasznu esmeretek tára (1831)
Kovács Karner Károly - Hellenizmus, Róma, zsidóság (1969)
Hamar Imre - A kínai buddhizmus története (2004)
Budai Napló (1914)
Honművész (1833)
Biblia - Káldi-Neovulgáta
Akadémiai Értesítő (1840)
A Szamosújvári Örmény Katolikus Algymnasium Értesítője (1890)
Keresztény Magvető (1861)
Asvaghósa - Buddha élete
Békés Megyei Hírlap (1950)
Dr. Borovszky Samu - Esztergom vármegye (1908)
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok (1842)
Minerva (1922)
Tenigl-Takács László - Upanisadok (1998)
Ven Dao Ran - The Prince-Monk of Parthia (2014)
Monier-Williams - Sanskrit Dictionary (1899)
Theologia - Hittudományi Folyóirat (1934)
Dr. Bencsi Zoltán - Kik vagyunk mi? (1941)

Egyéb források:

Vukov Anikó Veronika - Alternatív világképek, konteók, tudások (2018)
A. Gergely András - Magyar királyi átmenetiségektől az alaptörvényig (2018)
A. Gergely András - Újmúlt a régmúltból mitizálva (2015)
Országos Doktori Tanács Adatbázis

 

*******

Írta:
Szécsi Levente

 

baalvany_logo_uj.bmp

A bejegyzés trackback címe:

https://baalvany.blog.hu/api/trackback/id/tr6314581228

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.