Magyar-keresztény tényfeltáró és vallástörténelmi kutatás

Jézus pártus király - Szkíta hadvezér, az Istenanya fia (3. rész)

Ókeresztény gnosztikus legendák, kapcsolat a pálosokkal

2019. február 06. - Szécsi Levente

,,A 180. év körül a zsidók és keresztények egyátalában gyűlölik egymást. Az uj vallás folytonosan arra czéloz, hogy megfeledkezzék eredetéről és arról, a mivel a zsidó népnek tartozik. A kereszténységet követők nagy része egészen uj vallásnak tekinti, mely semmi kapcsolatban sem áll azzal, a mely megelőzte." (Renán Ernő - Százötven év a Jézus után - 1882)

Vagyis az eredeti kereszténység nem elhagyta a zsidó hagyományokat, hanem sosem volt zsidó irányzat. Az eredeti gnosztikus felekezetektől független csoport volt a zsidó-keresztény szekta, amelyet aztán azért tettek a Római Birodalom államvallásává, hogy a gnosztikusokat háttérbe szorítsák, majd eltüntessék.
Köztudott, hogy a bolsevik-zsidók dolgozták ki az Arvisurák történetét, hogy azzal a magyarságot tévútra csalják. Ám eközben vélhetőleg orosz régészek feltárták a magyarság igazi múltját is:

,,Szovjet archeológusok az egykor a Kaspi-tengertől az Indiai óceánig terjedt Parthus Állam történetének új részletét tárták fel. Nisza, a Parthus Birodalom első fővárosa nem messze feküdt Ashabadtól, szovjet Turkménia fővárosától. Az ottani ásatások több mint ezerháromszáz parthus kéziratos agyagtáblát hoztak felszínre. A tudomány a legutóbbi időkig a Parthus Államnak mindössze néhány okmányát ismerte. A most talált új anyagoknak hatalmas jelentőségük van a parthus kultúra és gazdasági élet tanulmányozása szempontjából. Az okmányokat most tanulmányozzák a szovjet tudósok, akik el akarják készíteni a világ első parthus szótárát és az első parthus-nyelvtant." (Észak-Magyarország, XI. évfolyam, 111. szám - 1954)

 141829dbb334f0fea08e4f56f9b611f9.jpgIzzás pártus király

,,Szovjet tudósok parthus feljegyzéseket fejtettek meg. Szovjet régészek rendkívül értékes leletre bukkantak Ashabad közelében (a Türkmén SZSZK fővárosa). Fekete festett írásjelekkel telerótt agyagcserepeket találtak a Parthus Birodalom korából. A feljegyzések, amelyeknek megfejtése két évig tartott, fontos útmutatást adnak a Parthus Birodalom társadalmi struktúrájára, igazgatási rendszerére és földművelésére vonatkozóan. A Parthus Birodalom a Kr. e. 250. évtől Kr. u. 226. évig uralkodott az Eufrates és Indus közötti területen. A lakosság hosszantartó és súlyos határháborúkat vívott a Római Birodalommal." (Komárom Megyei Dolgozók Lapja, X. évfolyam, 65. szám - 1955)

Tudjuk, hogy a zsidók törzsi istene Jáhve, még a választott népéhez sem jó. Őket is öli, pusztítja, bajt hoz rájuk, éppen ezért mindenki retteg és fél tőle, mint ahogy ezt a Biblia rengetegszer leírja. Ellenben Izzás a szkíták Jóistenéről tanít:

,,Jézus erre azt mondta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem , csak egyedül az Isten." (Márk 10, 18)

Az edessai király segítséget kínál Izzásnak a zsidók ellen:

,,Abgarus - Ennek a neve alatt eggy levél a Jesus Christushoz ma is megvagyon. Abgarus vólt Edessának királya, melly városotska az Euphrates vizétől eggy napi járó földre vólt. Azt írják ezen igen beteges fejedelem felől, hogy midőn ő meghallotta volna a Christusnak tsudatételeit, nevezetesen mint gyógyítja ő a betegeket. Eggy levelet írt ő hozzá, mellyben kéri őtet, hogy menjen el hozzá és gyógyítsa meg s ígéri neki, hogy őtet a zsidók üldözések ellen óltalmazni fogja. Az Idvezítő felelt neki, dítsérte hitét. Hozzá el nem ment, de megígérte, hogy mennybe menetele után tanítványi közül hozzá eggyet elküld, aki őtet meggyógytja ... A napkeleti keresztényeneknek és mahummedanusoknak beszédek szerént, az Idvezítő eggy keszkenőt küldött Abgarusnak, mellyre a maga képét kinyomtatta. A criticusok ezt a históriát költeménynek tartják, noha Eufebius azt mondja, hogy ő az Abgarus levelét az Edessai Archivumból maga írta ki és syriai nyelvből Görögre fordította ... Cave ellenben azt állítja, hogy ez Abgarusnak valóságos levele. Nem lát benne semmi tsalárdságot s Eufebiust hívja bizonyságul. Azt mondja, hogy a dolgot Sz. Ephraim, aki maga is syrus és edessai diaconus volt, bizonyítja." (Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona - 1792)

Mint arra Bíró Lajos is rájött, Lázár feltámasztása igazából csak egy pálos beavatás. Számos bizánci kép maradt fent erről a történetről, amelyeken Lázár kőkoporsóban fekszik. Az evangélium szerint barlangsírban van, amit egy nagy kővel zártak le.
A pálosoknak volt egy beavatási szertartása, amikor is az beavatandó személyt kőkoporsóba helyezték, majd ő tetszhalál állapotába került. Az emberek azt hiszik, hogy Lázár már három napja halott, ám Izzás szavára felébred. Az sem véletlen, hogy ez a történet csak János evangéliumában szerepel, amely köztudottan eltér a másik háromtól, illetve sokkal elvontabb. Sok teológus állítja, hogy János evangéliuma egy gnosztikus irat. Tehát e könyv eredetije valószínűleg esszénus irat. Izzást legtöbbször fehér ruhában ábrázolják, amilyenbe a pálos szerzetesek is jártak a középkorban. A Fehér Barát pálos folyóiratban szó esik róla, hogy az első században sok remete vonul el a sivatagba. Ám Thébai Remete Szent Pált tartják az első remetének. Ám ez valótlan. A pálosok egy ősi rend és a remeteség egy ősi hagyomány. Izzás is 40 napra elvonul a pusztába remetének az evangéliumok kezdetén.
A középkori magyar Pálos Rend tagjai azért hivatkoztak Thébai Remete Szent Pálra, hogy a római pápa engedélyezze a rendjüket. Viszont korábban is létezett a rend és nem volt zsidó-keresztény.

lazarus.bmpIzzás és Lázár, mint pálosok

Izzás a Jordán nyugati partjáról a keleti partjára megy át. Fontos tudni, hogy az esszénusok központjának Kumránt mondják, ahol a kumráni réztekercseket találták, amelyek gnosztikus írásokat tartalmaznak. A Jordán a Holt-tengerbe torkollik, amely tónak az észak-nyugati partján található Kumrán. Ettől a településtől csupán 12 kilométerre található a Jordán folyónak az a pontja, ahol Keresztelő János keresztelt. A mai napig egy szent, kultikus hely, jelenleg Jordániához tartozik. Kicsivel több, mint két óra séta ez a hely Kumrántól, ha átlagos gyorsaságban sétálunk.

,,Ezután ismét eltávozott a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott maradt." (János 10, 40)

Ekkor üzennek Izzásnak, hogy Lázár, egy tanítványa beteg, haldoklik Betániában, amely város Ursolymától keletre van. Ám 4 órányi sétára van Kumrántól és 5 órányi sétára van a Jordántól. Izzás így felel a tanítványoknak:

,,Ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia. Jézus szerette Mártát, meg a nővérét, és Lázárt. Mikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig még azon a helyen maradt, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: Menjünk ismét Júdeába. - A tanítványok azt mondták neki: Mester, most akartak a zsidók megkövezni és ismét odamégy?" (János 11, 4)

Izzás azért marad még 2 napig a Jordán mellett, mert tudja, hogy Lázár csak egy pálos beavatáson megy át.

,,Ezt mondta, azután így szólt hozzájuk: A barátunk, Lázár elaludt, de megyek, hogy felkeltsem őt az álomból." (János 11, 11)

,,Amikor Jézus megérkezett, úgy találta, hogy Lázár már négy napja a sírban van ... Márta akkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. - Jézus azt felelte neki: Testvéred fel fog támadni." (János 11, 17)

,,Egy barlang volt az, és kővel volt befedve. Jézus így szólt: Vegyétek el a követ! ... Miután ezeket mondta, hangosan ezt kiáltotta: Lázár, jöjj ki! - S az, aki halott volt, kijött." (János 11, 38)

Igaz az evangélium nem ír kőkoporsóról, ám Lázár arca nincs gyolcsba tekerve, hanem csak kendővel van lefedve.
Igaz Lázár három teljes napig volt tetszhalott, Izzás viszont harmadnapra támad fel. Viszont ugyanolyan barlangsírba fektetik és követ gördítenek elé. Izzás sebeit bekenik sebgyógyító kenőccsel (mirha és aloekeverék) és leplet borítanak a testére. Ez utóbbi a Torinói-lepel, amely egy magyar ereklye, mivel Izzás vére és arcképe van rajta. Izzás sírjának bejáratából két fehér ruhás pálos pap elgördíti a követ, majd Izzás felébred. A történet szerint Magdalai Mária bemegy a sírba, találkozik a két pálos pappal, majd Izzást is meglátja, aki mögötte állt.

,,A főpapok pedig azon tanakodtak, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek oda miatta, és hittek Jézusban." (János 12, 10)

Lázár egy különleges tanítványa lehetett Izzásnak, ha a zsidók meg akarják ölni. Továbbá csak azok hiszi el, hogy feltámadt, akik látták is meghalni. Viszont ha sokan mennek oda látni őt és emiatt sokan hisznek Izzás erejében, akkor sokan is ismerték Lázárt. Csak előkelő, gazdag emberek temetkeztek barlangsírokba. Ám ha Lázár egy pálos beavatási szertartáson ment át, akkor valami előkelő ember engedte meg a pálosoknak, hogy használják a sírt. Minden bizonnyal Lázár már régóta tanított és gyógyított a környéken, ezért sokan ismerték őt még zsidók is. Nagy tiszteletben tartották, ezért volt annyira jelentős a halálhíre és a felébredésének híre.
Arimáteai József barátja volt Izzásnak, ám bizonyos apokrifok szerint Pilátusnak is. Egy biztos, hogy Pilátus kiadja neki Izzás testét, majd ő elhelyezi egy barlangsírba, amely a sajátja. Ám ha Arimáteai József előkelő ember volt, akkor több barlang sírja is lehetett, így nagy rá az esély, hogy ő adta a barlangsírt Lázár beavatásához.
Egy másik érdekes rész is szerepel a kanonizált evangéliumokban:

,,Jaj nektek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be, s a bemenőket is megakadályozzátok" (Lukács 11, 52 - Káldi-Neovulgáta)

Itt egyértelműen le van írva, hogy a farizeusoknál van egy kulcs egy helyhez, ahol nagyon nagy értékű iratok vannak. Továbbá, hogy Izzás és tanítványai be akarnak oda menni, ám a zsidók ezt nem engedik. Egy másik fordítás megerősíti:

,,Jaj nektek, törvénytudók, mert magatokhoz vettétek az ismeret kulcsát, de ti nem mentek be, akik pedig be akartak menni, azokat nem engedtétek." (Lukács 11, 52 - Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)

Kr. e 48-ban kezdődött egy háború a rómaiak és az egyiptomiak között, amikor is Julius Caesar a zsidók segítségével kifosztja, majd felégeti az Alexandriai könyvtárat. Az ősi iratokat elviszi Rómába, ahol ezek a mai napig a Vatikán alatti óriási, nyilvánosság elől elzárt könyvtárban vannak. Ezekhez az iratokhoz van kulcsuk a farizeusoknak. Minden bizonnyal ezt szerzi meg Izzás, amit végül is Péternek ad.

,,Neked adom a mennyek országának kulcsait." (Máté 16, 19)

Péter Izzás egyik katonája, hisz a Gecsemáné-kertben is kard van nála. Ő megkapja Izzástól a kulcsokat, majd elmegy Rómába és megpróbál lejutni az elzárt egyiptomi iratokhoz. A katolikus hagyomány szerint a rómaiak elfogják és fejjel lefelé feszítik keresztre. A Mazsihisz kiadott egy közleményt:

,,Érthető, ha a zsidók a polgárháborúban Caesar oldalára álltak és valóban nem volt nagyon rossz dolguk az ő uralkodása alatt ... Amikor 2067 éve ezen a napon, január 10-én Julius Caesar átlépte a Rubicont, hogy ők is Pompeiusszal háborúban meccseljék le, ki a főnök, a zsidók számára is izgalmas idők következtek. Caesart választották és itt-ott be is besegítettek neki zsidó hadtestek a győzelembe, amiért cserébe némi korlátozott autonómiát kapták immár a birodalom részeként, enyhült rajtuk az adók nyomása, felépíthették, megerősíthetek valamelyest Jeruzsálemet és a part menti városaikat Caesar uralkodása alapvetően nem rossz emléke a zsidó történelemnek." (Julius Caesar átlépi a Rubicont és ez jó a zsidóknak - Mazsihisz - 2018)

b425c35d0bb9dae09010e8c008994bb3v1_max_755x425_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpgA Vatikán alatti titkos könyvtár

,,E könyvtárt Julius Caesar a hajóhad égésekor véletlenül szétromboltatta, midőn négyszázezer kötetet azaz tekercset számlált, melyeknek mindegyike bizonyos mit egy-egy kötetét tartalmazá. Így például Ovid metamorphosisai, melyek 15 könyvből állnak, 15 tekercset képeztek. A serapeumi könyvtár Alexandria nyugati részében, melyet Rachotisnak neveztek, háromszázezer tekercset vagy kötetet tartalmazott, melyek előbb Eumenes könyvtárában Pergamusban voltak, míg Marcus Antonius ellopta és Kleopátrának ajándékozta. E felséges, jóllehet a harcok által igen megviselt könyvtár hat hónap lefolyta alatt egészen elégett, miután Omar elfoglalván Kr. u. 641-ben a várost, megparancsolta, hogy Alaxandria 4000 nyilvános fürdőjét e könyvekkel fütsék." (Manahan Ambrus - A Katholikus Egyház diadala az első századokban - 1864)

Vagyis le van jegyezve, hogy Julius Caesar és Marcus Antonius is loptak az iratokból, majd a könyvtárat felgyújtották a rómaiak, végül a maradékot elégették a muszlimok. Persze még mindig feltételezzük, hogy ez mind csak legenda és a könyvek a Vatikán tulajdonában vannak.
Megfigyelhető, hogy a Bibliában sokszor ki vannak emelve "kulcsos és záras" városok, mint a filiszteusok városai. Egy moábi király palotájában említenek még kulcsra zárható ajtót. Ám teljesen világos, hogy a zsidók csupán a reteszt ismerték, a kulcsot és a zárat nem. A kánaániak ennyivel fejlettebbek voltak náluk. Az Ótestamentumban sehol sincs szó a zsidók kapcsán kulcs használatról. Így ez megerősíti a tényt, hogy Izzás nem volt zsidó, hisz ő tudja, hogy mi az a kulcs, beszél is róla többször.
Ám ha elolvassuk Tamás evangéliumát, akkor ott már nem biztos, hogy valóságos kulcsról van szó:

,,Jézus mondta: A farizeusok és írástudók elvették a tudás kulcsát és elrejtették. Sem ők maguk nem mentek be, sem másokat nem engedtek be, akik be akartak menni. Ti azonban legyetek okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok." (Tamás evangéliuma 39)

Vagyis lehet, hogy Izzás a tudás kulcsa alatt az Isten Kimondhatatlan Nevére célzott, amely arra a bizonyos kőtáblára van rávésve, amelyet még Noé adott Jáfetnak. Ez csupán azért fontos, mert a Toledoth Yeshu szerint Izzás valahogy bejutott ebbe az ursolymai szentélybe és kicsempészte ezt a varázsigét. Majd a történet szerint bevonul Ursolymába és ezen varázsige használatával felrepül az égbe, ám Iskarióti Júdásnak a farizeusok megtanítják ugyanezt a varázsigét, aki Izzás után repül, majd nagy harc után Izzás leesik, a zsidók pedig meglincselik őt.
Ám Izzás a szimbolika alapján a varázsigét megtanítja Péter apostolnak, amikor átvitt értelemben neki adja a Mennyek Kulcsát.
És köztudott, hogy apokrifok szerint Simon Mágus ugyanúgy tud repülni, akárcsak Izzás. Ám Péter apostol elkezd imádkozni, mire Simon Mágus lezuhan és eltöri a lábait. Vagyis elképzelhető, hogy mindketten ugyanazt a varázsigét használták, amit Izzás és Iskairóti Júdás is. A rendelkezésünkre álló pártus szószedet (Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian - 2004) szerint a "mgs" illetve a "magas" szó jelentése: repül. De ugyanez a "mágus" szóval is összeegyeztethető.
Továbbá Tamás evangéliumának ezen 39. verse gnosztikus hatást mutat, hisz azt mondja Izzás, hogy: Legyetek okosak, mint a kígyók.
Ám köztudott, hogy a kígyók nem túl okos állatok, ellenben az édenkerti kígyó igen. Ő a tudás őrzője. A gnoszikusok szerint maga a Krisztus, az Üdvzítő, az Barbelo Fia az édenkeri kígyó, aki kiszabadítja Évát és Ádámot Jaldabaoth (Jáhve) börtönéből.
Zimándy Ignácz lefordított sok részt a Talmudból, amelyek szerint az Isten Kimondhatatlan Nevét már Salamon is használta mágikus célokra:

,,A legkitűnőbb kabbalista Salamon király vala, aki jól érté a Schem hamm-forascht (az Isten Nevének magyarázata) s azzal számtalan csodát mívelt. Maga Asmodeus (az ördögök királya) is szolgalatjában állott s akinek közvetítése folytán Salamon két ördögöt: Asát s Asáelt arra kényszeríté, hogy őt a bölcseségre s szép művészetekre oktassák." (Buda és vidéke, X. évfolyam, 8. szám - 1901)

Izzásról pedig a Talmudból tudhatunk meg többet. Dr. Rohling Ágoston könyve (Der Talmudjude - 1871) tartalmaz számos Talmud-részletet, amely szövegeket németről magyarra Luzsénszky Alfonz fordította le (A Talmudzsidó - 1876):

,,A karácsony (nital), húsvét tiltott napok, mert a felakasztott tiszteletére tartatnak ... Felakasztottnak nevezi azt, akinek képét Konstantin császár a zászlóira tétette. Ezért Róma az idumeaiak országának neveztetik ... A mágusokat, mielőtt Egyiptomból távoztak, tüzetesen megvizsgálták, hogy ne vihessék ki írásban a mágiát és így más népek el ne tanulhassák. Ezért Jesu új módot talált ki erre: a bőrére írta karcolásokkal, amelyek később begyógyultak és a mesterséget nem árulták el." (Dr. August Rohling - Der Talmudjude - 1871)

Vagyis Izzás egy egyiptomi mágus volt és az Isten Kimondhatatlan Nevét minden bizonnyal egy egyiptomi templomból csempészte ki és a Tamás-akta Gyöngyhimnusza című manicheus szent irat erről szól. Ráadásul nem papírdarabra írta le a betűket, hanem késsel a bőrébe karcolta.

,,A féktelenül harcias parthusok, akik egész sor néptörzset meghódítottak és óriási hadseregük is van, túszokat küldenek a rómaiaknak és mindenki tanúja Itáliában, hogy keleti főnemesek, béke ürügyén, tulajdonképpen rabszolga sorban élnek." (Josephus Flavius - A zsidó háború)

,,Mindenki ismeri talán Chamberlain-nek híres művét: Die Grundlagen des XIX.Jahrhunderts. Mindenki, a ki olvasta ezt a művet, tisztában van azzal, hogy ha van elfogult tanú a zsidók ellen, úgy bizonyára Chamberlain az. Hiszen majdnem egész könyvében bizonyítja azt, hogy a zsidó elem nem is kultúrképes és Krisztust sem tartja sémitának, mert elismeri, hogy Megváltó volt" (Richter János - Országgyűlési Napló, VIII. kötet - 1910)

A Theológia című hittudományi folyóirat 1941. évi száma bizonyságot nyújt nekünk, hogy a római katolikus papok megvezettek minket és teszik ezt ma is, közösen a zsidókkal:

,,Sokszor volt már szó arról, hogy a karácsony ünnepe azért kapta dátumát, mert e nap a téli napfordulat antik dátuma (a bruma) a III-IV. század közvéleménye előtt a Nap születési ünnepének (dies natalis solis invicti) számított ... A küzdelem első nyomait már a niceai zsinat előtti században is fellelhetjük. Ekkor még csak abban nyilvánult meg a harc, hogy a keresztények kénytelenek voltak védekezni a pogányokkal szemben, hogy nem imádják a Napot. E vádat először 197-ben Tertullianus említi. Egyéb botor vádak felsorolása után ezt említi: Mások ismét emberibb módon a Napot vélik a keresztények istenének, mert köztudomás szerint kelet felé fordulva végezzük az imádságot, és a Nap napján örvendezünk ... Tertullianusnál tehát láthatjuk első nyomát a dőre vádnak, hogy a keresztények istene a Nap. A keresztényekre szórt rágalmak II. századi pogány rendszerezője Celsus már ezt a vádat is ismeri. Origenes, Celsus cáfolója kifejezetten említi ezt: Celsus azt mondja, hogy úgylátszik mi inkább tiszteljük a nagy istent, talán a Napot ... A napimádás vádja a keresztények ellen egyébként még soká megmaradt kisázsiai zsidó körökben." (Radó Polikárp - A kereszténység küzdelme az ókori napkultusz ellen - 1941)

,,Pharaót ilyenformán az Istenek Fölkentjének nevezték. Ez a cím: Az Úr fölkentje, nagyon régi. Az emlékek gyakran tüntetik föl a királyt az istentisztelet pillanatában. Istene előtt térdel s egy különös eszközt ád neki, az élet vagy a lélek szent jelvényét. Ez egy fogantyúval ellátott kereszt, némelyek azt mondják, hogy ez annak a kulcsnak volt a másodpéldánya, amelylyel a Nilus zsilipjét nyitották meg a mezők megöntözése végett" (Dr. Némethy Gyula - Az egiptomi ősvallásról - 1899)

Izzás egyiptomi vonatkozása az evangéliumok azon részei, miszerint Mária és József az újszülött Izzással elmennek Egyiptomba, ahol sokáig élnek. A "krisztus" szó jelentése "felkent".

egy.jpegMária, Izzás és József Egyiptomban

,,A Dionüszosz-kultuszban a beavatott személy amolyan extázis-élményfélét élt át, vagy az egyiptomi Ízisz-Ozirisz kultuszban a növényi vegetációval együtt a hívő új életre kelt ... Különösen sértő a katolikus hívők számára az a magyarázata, hogy az eucharisztia az Izisz-Ozirisz kultuszból származó, tipikusan mágikus szertartás volna." (Papp Ferenc - Jézus-dinasztia - 2011)

A magyar Géza név is az egyiptomi Gíza város nevéből ered. A három napkeleti bölccsel kapcsolatban szót kell ejteni egy írásról:

,,Az evangéliumi szakasz szövegének kritikai megállapítása után az apokrif forrásokra, azután pedig a hitelesség kérdésére tér. Ennek eldöntése után megismerteti velünk a mágusokat s hazájukból, Perzsiából lépésről-lépésre kíséri útjokon, egészen hazatérésükig. Nem mellőzi a megtérésükre és ereklyéikre vonatkozó legendákat sem ... A mágusok csillaga a szerző szerint - igen helyesen - meteorologiai csodás tünemény. Egyet nélkülöztem a műben, s ez a mágusok foglalkozásának közelebbi meghatározása lett volna Bábel omina, ráolvasó és javas-irodalmának ma már elég terjedelmes s főkép külföldön népszerűén is elterjesztett ismerete alapján. Enélkül az olvasó a mágusokban csak csillagjósokat fog látni, pedig kelet bölcsei az occultista tudományok egész tárháza felett rendelkeztek." (Dr. Zubriczky Aladár - A Napkeleti Bölcsek - 1910)

,,Az evangélista bizonyára nagy fontosságot tulajdonított a napkeleti mágusok (az ős-szöveg szerint) látogatásának, kiket mi napkeleti bölcseknek szoktunk nevezni. Az akkori napkelet palesztinai szemszögből nézve Perzsia és Mezopotámia volt és itt nevezték mágusoknak az előkelő pap-kasztok tagjait, kiknek főfoglalkozásuk a természet titkainak kutatása és az asztrológia volt." (Dr. Horváth Józsefné - Napkeleti bölcsek - A Fehér Barát: A Magyar Pálos Rend hivatalos lapja - 1940)

Ha Izzás idejében léteztek zsidók Palesztinában, akkor azoknak legfeljebb néhány özönvíz előtti adamita irata lehetett, amilyen például Énok könyve, vagy a Jubileumok könyve. Márk evangéliuma szerint akkoriban léteztek Mózes törvényei írott formában, amiket Izzás fejből ismert már tizenkét évesen. És a zsidók ezen csodálkoztak, mivel köztük a legtöbb írástudatlan, műveletlen uzsorás volt, akik nem tudtak megkülönböztetni két írásjelet egymástól. Viszont a Tóra, a mai terjedelmében Mózes 6. és a 7. könyvei nélkül elolvasható néhány óra alatt. Ha minden ma ismert özönvíz előtti adamita iratot elolvasunk egyhuzamban, akkor sem telik el több idő egy fél napnál. Vagyis Izzás azért tudott válaszolni a zsidó iratok kapcsán a zsidóknak, mert kisgyerekként elolvasott minden iratot és fejből tudta azokat.

,,A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét? - Ő így felelt nekik: Mit parancsolt nektek Mózes? - Erre azt mondták: Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elbocsássuk - Erre Jézus azt válaszolta nekik: A ti keményszívűségetek miatt írta nektek e parancsot. A teremtés kezdetén azonban Isten férfivá és nővé alkotta őket. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza! - Odahaza a tanítványai ismét megkérdezték őt erről a dologról. Azt felelte nekik: Aki elbocsátja a feleségét és másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör." (Márk 10, 2)

Egész végig úgy beszél a zsidókhoz, mint egy nem-zsidó. Ha ő is zsidó lett volna, akkor "nektek" helyett "nekünk"-et mondana, ám Izzás beszédében kiemeli, hogy a mózesi törvények csak a sémita zsidó népre vonatkoznak, rá nem, mivel ő nem zsidó. Ezt jól szemlélteti az, hogy egyből felülírja a törvényt és a szkíták kultúráját mutatja be nekik, miszerint a házastársak együtt maradnak életük végéig. Izzás az ursolymai zsidónegyedben a szkíta bölcsességet hirdeti. Az, hogy Herodes zsidó király uralkodott volna Ursolymában hazugság. Az egész mese Josephus Flavius történeteire épül. Ám ez túl részletes és túl egyedülálló ahhoz, hogy igaznak véljük. A rómaiak tudatosan másították a történelmet, gyakorlatilag Josephus könyvei támasztják alá a Bibliát és a zsidók világuralmi törekvéseit.

cf15422fb25a6d22451ebb43c7e596b3--catholic-art-religious-art.jpgMária, Izzás és József (kínai festmény)

,,A procurator feladatköre első sorban pénzügyi jellegű volt, ezért is választották őket a lovagok rendjéből. Ilyen procurator állott Júdea élén is, joghatósága azonban annyiban korlátolt volt, hogy a szíriai legátus bármikor belenyúlhatott ügyvitelébe. Ennyiben Júdea alá volt rendelve a Syria provinciának." (Kovács Karner Károly - Hellenizmus, Róma, zsidóság - 1969)

,,Azért monda őnekik: Mit akartok ennököm adni, én ütet tinektök árulom. Ők pedeglen ottan harmic ezüstpénzt igérének őneki. Ó átkozott Júdás, nemes aszszonyonk Mária még aranypénzt és többet kért volna Magdalnától." (Sörös Béla - A magyar liturgia története I. - 1904)

Itt ugyancsak nemesnek hívják Máriát és említik, hogy sok aranypénze van, de még Izzás feleségének, Magdalai Máriának is sok aranya van.
Fontos kiemelni, hogy egy ősi legenda szerint Magdalai Máriának és Izzásnak volt egy lányuk, akit Sárának hívnak. Ennek a névnek a jelentése: fejedelem-asszony. De Sarasvati hindu istennő nevéből ered ez név. Bizonyos, hogy Izzáséknak több gyerekük is volt, ám róluk nem tudunk semmit.
Sokszor esik szó arról, hogy Izzásnak van egy legkedvesebb tanítványa, akit nagyon szeret. Ő ül a legközelebb hozzá az Utolsó vacsoránál. Ez Magdalai Mária. Izzás kivégzésénél is csak az a tanítványa volt ott, amelyiket nagyon szerette. Ám ez Magdalai Mária volt, hisz minden kanonizált és apokrif irat megegyezik abban, hogy ő ott van a kivégzésnél. Az, hogy Izzás nőket is tanított, arra utal, hogy vagy szkíta, vagy görög volt. Hisz a sémitáknál ez elképzelhetetlen lett volna. Igaz a sémitáknál is vannak vajákos boszorkányok, átokmondók, de arról nincs tudomásunk, hogy őket rabbik tanítanák. Valószínűleg, ahogy a cigány-jósnőknél szokás, anyáról leányra száll a tudás.
Minden esetre korábban Lázár leánytestvére Mária is hallgatja Izzást, később pedig rituálisan bekeni Izzás lábát egy drága olajjal. Ma nem ismerjük ezt a szertartást, ám nem zsidó rituálé. Ez arra utal, hogy ő egy papnő, hisz a bátyja Lázár is pálos pap.
Ezért nem lepődünk meg azon, hogy Magdalai Mária is tanítványa volt Izzásnak.


dffeg.bmpMagdalai Mária, Izzás és a Boldogasszony


A Sion-rend köré szőtt mesék a zsidó Yeshua vérvonaláról csak azért lett kitalálva, hogy megalapozzák a Karoling és a Meroving dinasztiákat. Ám Nagy Károly, a karolingok és a merovingok nem léteztek és a közép-kori történelmünkből 300 év kitaláció. Jelenleg Krisztus után 1700-at írunk.
A Sion-rend létezik, mint szélsőséges zsidó szekta. Nincs közük Izzáshoz, ellenben ők a mai jezsuiták elődei.
Hogy Izzás tanításai a magyar nyelvhez kapcsolódnak azt mutatja a "gazdag" szó is.

,,Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába" (Máté 19, 24)

Hisz a magyar nyelvben a "gaz", mint kivetni való élősködő növény, illetve a "gazság", mint rossz tulajdonság kötődik a "gazdag" szóhoz, amely egyrészről mutatja, hogy a régi szkíták között mindenki egyenlő volt és a törzsek vagyonközösségben éltek. Persze az anyagi egyenlőség nem jelenti a törzsi hierarchia megszűnését. Persze az idő folyásával a szkíták is elkezdték használni a pénzt, erre utal a Pártiában, Szogianában, Baktriában, Palesztinában és Indiában talált számos érme különböző korokból.
Ám a Tórában szereplő Gégár filiszteus város és annak királya, Abimélek történetéből tudjuk, hogy ő közöttük nem voltak gazdagok, így mikor Izsák elkezd köztük pénzt harácsolni és ezáltal gazdagodni, akkor Abimélek szépen megkéri őt, hogy távozzon közülük.

screenshot_2019-10-02_image00461_jpg_jpeg_kep_1500_730_keppont_atmeretezett_85.pngII. Orodes (indo-pártus drahma)
(Szogdiana - Kr. u. 1 század)


Egy Johanka nevű hittérítő egy levelében említi a turáni magyarokat, mint kereszténységre tért népet. Ez a levél 1320-ban íródott, ám Bendefy László teológus számol be róla tanulmányában:

,,A mohamedánok ellenben annál hevesebb ellenségei a kereszténységnek. Mindenképen azon vannak, hogy minél többet térítsenek a maguk hitére. Azt megengedik, hogy a keresztények Krisztus, Mária és a szentek mellett szóljanak, feltéve, hogy nem ócsárolják Mohamedet. Törvénykönyvükben sok van Lukács evangéliumából, így Máriát szűznek tartják és hiszik, hogy Krisztus a Szentlélektől fogantatott. De Krisztus istenségét tagadják, hanem mindjárt Mohamed után helyezik a próféták sorában." (Bendefy László - Az ázsiai magyarok megtérése - Jeretány országa - 1936)

A zsidók (habiruk) Seol-nak hívják a kárhozatot, jellegzetesen tűz és halál van ott. Ám régi kabbalista rabbik tanítják, hogy reinkarnáció is van a Seol előtt, így több esély is van a Paradicsomba jutásra.
Erről a Seolról beszél a zsidó Yeshua a zsidó-keresztény újszövetségi iratokban. Többek között a gazdag ember és Lázár története az, amely a Seol és a Paradicsom közötti szakadékról szól, ám Ábrahám jelen van a Paradicsomban, így egyértelmű, hogy ezen mese zsidó-római hamisítvány. Ugyanis a gyilkos és gonosz zsidó Ábrahám miért lenne a Mennyországban? Egyértelmű, hogy Izzás nem mondott ilyet.
Viszont pár Újszövetség-fordítás ismét csak elferdíti az igazságot, ugyanis amikor Izzás a Gyehennáról beszél, akkor ezt páran Pokolnak fordítják. De nem szabad a fogalmakat összemosni.

,,Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: oktalan, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: bolond, méltó a gyehenna tüzére." (Máté 5, 22)

,,A pedig a jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és dobd el magadtól. Mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész testedet a gyehennára vessék. És ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt és dobd el magadtól. Mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész tested a gyehennára jusson." (Máté 5, 29)

cb55bfc5865caa266315670da674d981.jpgIzzás arcképe a Torinói-lepelről

,,Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejártok tengert és szárazföldet, hogy egy megtérőt szerezzetek, s amikor megszereztétek, magatoknál kétszer inkább a gyehenna fiává teszitek." (Máté 23, 15)

,,Kígyók, viperák fajzatai! Hogyan menekülhetnétek meg a gyehenna ítéletétől?" (Máté 23, 33)

,,És ha a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és dobd el magadtól! Jobb neked fél szemmel az életre bemenned, mint két szemmel a gyehenna tüzére kerülnöd." (Máté 18, 9)

Eme legutóbbi mondatában úgy érti, hogy jobb fél szemmel életben maradni, mint hogy két szemmel kivégezzenek valakit, majd elégessék a tetemét a gyehenán.
Izzás szavait szóról szóra kell értelmezni, mint más igehelyeken is. Ez a kulcs a megértéshez. Izzás arról beszél a bűnöző, aljas és gyilkos zsidóknak, hogy ha nem változnak meg, akkor a testük a hulla égetőbe fog kerülni. Ez napjainkban is aktuális tanítás. Izzás a zsidókat fenyegette meg, hogy el lesznek égetve, ha nem változnak meg.

,,A Gyehenna kifejezés a héber Gé-Hinnómból származik, amelynek jelentése: Hinnóm völgye. E völgy Sion hegyének lábánál, Jeruzsálem délkeleti oldalán, közvetlenül a város mellett fekszik. Ez a hely nem azonos a pokollal (amely héberül: seól, görögül: hádész) ... Krisztus idejére már egy szeméttelepként üzemelt, ahol Jeruzsálem városának hulladékát égették el. Itt égették el a leggonoszabb bűnözők holttestét is." (Hitlexikon - Hit Gyülekezete)

 ,,A gyehenna (görögül: ge'en na) ... Noha néhány fordítás a pokol szóval adja vissza, a gyehenna nem ugyanaz, mint a pokol (héberül: se’ól, görögül: haiʹdész). A gyehenna szó betű szerinti jelentése: Hinnom-völgy. A bibliai időkben ezt a völgyet, mely Jeruzsálemen kívül húzódott, a város lakói szemétlerakóként használták. A tűz folyamatosan égett, hogy megeméssze a hulladékot. Amit a lángok nem értek el, azt a férgek falták fel ... Azt mondta, hogy a gyehennában a férgek nem pusztulnak el, és a tűz nem oltatik el.” (Mi a tűz tava? Ugyanaz, mint a pokol vagy a gyehenna? - Jehova Tanúi)

Vagyis a zsidó-keresztény pokol, ahova Jáhve zárja a gójokat és a bűnösöket, nem létezik. Továbbá a kabbalista rabbik szerint Jáhve nem azonos az Örökkévalóval, vagyis Jáhve hatalma korlátolt és nem tud minket halálunk után semmilyen helyre bezárni. Ez a mese csupán a középkori emberek ilyesztgetésére szolgált, mint egy forró hely, ahol az ördögök üstben főzik az embereket. Ám a júdaizmus is eredetileg az újjászületés tanára épül, ahogy az ősi vallások is.

,,Sabik, zabik - másképp Jánoskeresztények, keresztelő János azon tanítványaitól eredtek, kik nem akartak a keresztény hitre térni. A keresztény gyülekezet alapitatása előtt kevéssel a zsidóktól elváltak, s a nálok szent Jordán partjairól Persia Chusistán tartományába mentek, hol a 17 és 18 száz. keresztény utazóktól Schusterhez (a hajdani Susához) közel, felfedeztettek. Csak annyit tudunk felölök, hogy keresztelő Jánost, mint alapitójokat és legfőbb prófétájukat tisztelik, az egy Istent és egy istenember küldetését hiszik, kit ők Manda di Chaienak (élet igéjének) neveznek s magokat Mandaeusoknak hívják. Ezen istenember Jánostól kereszteltetett meg, kevés ideig látható volt e földön, de a keresztény vallás alapítójával nem ugyan azon személy volt. Azt állítják, hogy Jesus csak ember és hamis messiás volt, ámbár azon dolgok, mellyeket ők istenemberekről beszélnek, a Krisztusróli evangéliumi tudósításokhoz igen hasonlitnak, s ugy látszik, hogy azokból költsönöztettek. Az Istennek világhozi viszonyáról s a lelkekrőli vélekedésekből a tetszik ki, hogy Zoroaster tudományának némelly nyomai keveredtek abba és még a gnosticusoknak örökkévalóságróli tudománnyokkal is megegyez. Innen azt lehet hinni, hogy hittudománnyok azota fejlett ki, miota Persiában tartózkodnak. Az isteni gondviselésről, s halhatatlanságról való hitek jobban közelit a keresztényekéhez. Papjaik püspököktől fügnek, a vasárnapot megülik és a feszületet tisztelik. Leglőbb szertartások a keresztség V. az élet igéjének nevébeni szent mosódás, mellyet ők, régibb tudósítások szerént, naponként ismételtek. Valláskönyveikből azt lehet látni, hogy nincsenek minden literatura nélkül, de azon setét babona, mellyel papjaik rajtok uralkodnak, pallérozódasok alsó pontjára mutat. Minden következés nélkül maradtak azon próbák, hogy magokat a romai pápa alá adják. Nem akarnak keresztények lenni, de a törököket s az islamismust még inkább utálják, mellyért a kék szint, a millyen bugyogókat a török asszonyok viselnek, sem házi bútoraikon, sem ruháikon meg nem szenvedik, s a katholikusok kék miséző ruháji és oltárteritői még szenvedhetetlenebbek előttök , mint azoknak hitek. A mahumedanusoktól, kik közt ugy élnek, hogy soha sem keverednek velek öszve, szelídebb, s a keresztényekéhez hasonlóbb erkölcseikkel külömböztetik meg magokat." (Közhasznu esmeretek tára - 1831)

Izzás koráról szól egy régi magyar könyv, ami megerősíti, hogy a pártusok elfoglalták Ursolymát, továbbá pártus király uralkodott évekig.

,,Heródes ekkor csak 25 éves volt, de hamarosan kitűnt erélyével és határozottságával. Egy Galileában garázdálkodó Ezekiás nevű rablóvezért, vagy felkelőt, rövidesen sikerült neki elfogni és ártalmatlanná tenni. Mikor a szinedrium a hozzájárulása nélkül végrehajtott halálos ítéletek miatt maga elé idézte, Heródes teljes fegyverzetben és katonai kísérettel jelent meg, úgyhogy a szinedrium - talán az időközben megérkezett római utasítás miatt - nem mert ellene eljárni. Nem sokkal utóbb, Kr. e. 43-ban Antipatrost meggyilkolták, Heródesnek azonban sikerült atyja gyilkosait kézrekeríteni és megöletni. Amikor három évvel utóbb, Kr. e. 40-ben a pártusok megtámadták Jeruzsálemet, Hyrkanos és Phasael a pártusok fogságába estek. Phasael a fogságban öngyilkos lett, Hyrkanost azonban - megcsonkítva, hogy soha többé főpap ne lehessen - a pártusok elhurcolták. Jeruzsálemben ekkor a pártusok védence, Antigonos, II. Aristobulos fia jutott uralomra és királyi címmel kezdett uralkodni. Heródesnek sikerült a pártusok elől elmenekülnie és Rómába jutva felajánlotta szolgálatát Antoniusnak és Octavianusnak. Mivel Róma nem tűrhette, hogy Jeruzsálemben a pártusok szolgálatában álló király uralkodjék, a szenátus Heródest nevezte ki Júdea királyává. Heródes visszatérve Palesztinába ott hamarosan megszilárdította hatalmát. Római segítséggel Kr. e. 37-ben bevette Jeruzsálemet is." (Kovács Karner Károly - Hellenizmus, Róma, zsidóság - 1969)

,,A párthusok gyermekségöktöl kezdve gyakorolták magokat a lovaglás és ijjali bánásmódban, a hátranyilazásban kiváló ügyességgel bírtak. Ily hátranyilazó párthus magyart vél Jerney feltalálni a Margitsziget maradványai között lelt tégla-darabon. Királyaik a párthus pénzeken mindig arany székben ülve dolmánynyal, kacagánynyal, szűk nadrágban és topánban, jobbjukon kifeszitett ijjat tartva ábrázoltattak. A párthusok diszöltözéke szűk szabású lévén, ahhoz hegyes süveget, magasan felsugárzó kalpagot viseltek, különösen a föranguaknál a süvegek merevek valának." (Eger - hetilap, XI. évfolyam, 34. szám - 1872)

e314ad74c02af048943fa325c6ccf13a.jpgIzzás megfeszítése (kínai festmény)

,,Notovits egy Buddha-kolostorban, Himis nagy templomában, Ladak tartomány fővárosa, Leh közelében találta Jézus történetének e leírását, kit „lssaa próféta néven a buddhisták által, mint Buddha Incarnatiója tiszteltetik. E leírás „két nagy régi papir-tekercsen, megsárgult leveleken állott." Notovits egy tolmácscsal lefordíttatta magának a Páli nyelven írt szöveget, s tartalmát azonnal leirta." (Simonfi Márton - Jézus ismeretlen élete - 1894)

Eme történet, amelyet Notovits talált, nem túl hiteles abból a szempontból, hogy Izzás zsidó családba születik zsidóként. Pilátus előtt Izraelt dícséri és a zsidók egész végig védik, miközben Pilátus akarja őt megölni. Teljesen fel vannak cserélve a szerepek. Ám tény, hogy Izzás járt Indiában, tanulta a védikus és buddhista tanokat, majd visszatért Palesztinába. Fontos rész, hogy Buddha küldi el őt tanítani. Minden esete Nicolas Notovitch ezt a felfedezést 1894-ben tette közzé, viszont azt nem tudni, hogy hányban találta meg. Ő egy orosz-zsidó volt, vagyis egy kazár, akit vádoltak kémkedéssel is.

,,Kiegészíti az északindiai Pandzsab tartománybeli izlam-vallású Gulam Ahmed Mirza tanítása, mely szerint Jézus üldözőitől megmenekülve Indiában fejezte be életét s porai Kásmir városa mellett vannak eltemetve." (Zoltán Sándor - Párhuzamok és ellentétek Jézus és Buddha közt - 1916)

,,Reszketett a föld, sírt az ég a nagy romlás fölött, mely Izraelben bekövetkezett. Ott az igazságos Issát, kiben a mindenség lelke trónolt, kínozták és megölték. A kereskedők, a kik Izraelből jöttek, a következőket beszélték róla. - Ezután Izrael népének rövid története és ősi hazájokból való kétszeres kiűzése következik. Mózes prófétát Mossanak és a nagy Pharaó fiának mondja. Miután Juda országának a rómaiak által való meghódítását leírja, így folytatja: Ebben az időben jött el a pillanat, midőn Isten elhatározta, hogy magát emberi lényben megtestesíti, hogy a megtévedt emberiségnek a tökéletesség útját megmutassa. Élt ott egy szegény, de kegyes család. Isten megáldotta annak első szülöttjét és őt eszközéül választotta, lssa, így nevezték Őt, már korán el kezdett az egyedüli és láthatatlan Istenről beszélni s a bűnösöket megtérésre inteni. Az izraeliták hallgatták őt s azt mondták, hogy ebből a gyermekből Isten lelke beszél. Midőn Issa 13 éves volt, izraelita szokás szerint, elakarták jegyezni egy leánynyal. A leggazdagabb emberek örömest fogadták volna vejökül. Ő azonban titkon eltávozott s a kereskedőkkel Indiába ment, hogy ott magát Isten igéjében tökéletesítse, s a nagy Buddha törvényeit tanulmányozza. Először is az Árjáknál állott meg. Híre már akkor elterjedt, ugy hogy midőn az öt folyam (Penzsab) tartományán átment, Dzsain isten követői arra kérték, hogy maradjon náluk. Ő azonban a brahmanokhoz ment s a vedák-at tanulta. Ezt követőleg kimerítően van elbeszélve, a mint Issa a brahmanokkal ellenkezett, mivel tanításaiban az embereknek Isten előtt való egyenlőség tanát komolyan vette, s ennek következtében a kasztrendszer ellen kikelt, továbbá mivel a Vedáknak és Puranának isteni eredét, a háromságot, Brahma, Sziva, Visnu és más istenek incarnatioját tagadta és mivel azt tanította, hogy az Isten lelke minden lényben él s nevezetesen azokban, a kik alantos sorsban születtek s homlokuk verítékével munkálkodnak; a mint azután Issa a bráhmánok haragja elől a hegyek közé, a buddhistákhoz menekült, s ott a Szutrák bölcseségét elsajátította. A mint hat évvel később Buddha őt igéjének hirdetésére kiválasztotta, mire Issa a pusztába vonult, s a bálványimádás ellen prédikálva, Istent, mint a világ teremtőjét s az emberiség atyját tanította, a kit nem áldozatokkal, hanem a szív tisztasága és tökéletesség által kell imádni. A mint a gonosz elvét és a Zendavesta isteni eredetét elvetette, a miért a papok haragja elől innen is menekülnie kellett. S a mint végre 29 éves korában hazájába visszatért." (Simonfi Márton - Jézus ismeretlen élete - 1894)

179a2d362cad52d5cda7f007236b917b.jpgIzzás pártus herceg, Buddha küldötte

Izzás tanai olyan messze állnak a júdaizmustól, a Talmudtól és a mózesi törvényektől, hogy kizárhatjuk a zsidókkal való bármilyen kapcsolatát Izzásnak. Izzás pártus lévén minden nehézség nélkül el tudott utazni Indiába, ahol szkíták között élt és tanult. A történetnek sok eleme a kanonizált iratokra támaszkodik, amelyeket az első zsidó-keresztény misszionáriusok juttattak el Indiába. Notovits lehet, hogy szabadkőműves volt, vagy csak nekik dolgozott. Az sem kizárt, hogy az egyházat akarta meggyengíteni, mint akkoriban minden más zsidó, ám ezzel a történettel a szkíták őstörténetét erősíti, amely az ő fajára veszélyt jelent. Vagyis, ha Notovits cionista zsidó lett volna, akkor érdekében állt volna ezt a történetet elhallgatni, a nyomokat eltűntetni és az egészet jelenteni a lévitáknak. Így hát a legvalószínűbb az, hogy Notovits történetének forrása részint hiteles, hisz Izzás tanításainak távol-keleti vonatkozásai, majd a kereszténység és a buddhizmus azonos vallási elemei megerősítik, hogy Izzás tényleg járt Indiában és Tibetben is. Izzás nagyanyja, Helena Adiabene is Edessai uralkodó volt. A Talmud szerint Ursolymában is uralkodott.

,,Jézus vér szerinti apja nem József, nem Isten, hanem egy római katona, Pantera lett volna." (Papp Ferenc - Jézus-dinasztia - 2011)" (Papp Ferenc - Jézus-dinasztia - 2011)

screenshot_2019-02-03_manu_jesus_google_zoeken.pngManu király arcképe egy örmény/pártus érmén
(Edessa, Törökország - Kr. u. 1. század)

,,A nagy párthus uralkodó, II. Mithridas uralkodásának idejéből (Kr. e. 123-87) származó pénzt találtak Azerbajdzsánban. A pénzérmékre véletlenül bukkantak rá, szántás során kifordult földben találták meg a két fémkorongot. A vizsgálatok kimutatták, hogy az egyik érme hamis, vagy ahogy azt archeológusoknál szokás mondani: barbár utánzat, azaz durva kópiája a Parthus Birodalomban vert pénzérméknek. Ez azonban egyáltalán nem kisebbíti tudományos értékét. Nem ez az első olyan lelet, amely alátámasztja a történészek következtetéseit, mely szerint az ókori kaukázusi népek és a Parthus Birodalom között intenzív politikai és gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok léteztek." (Tolna Megyei Népújság, XXV. évfolyam, 262. szám - 1975)

A zsidók meséiben Jákob álmában lát egy létrát, amelyen fel lehet menni Jáhvéhoz. Állítólag van egy Jákob létrája nevű apokrif irat, ám a Magyar Katolikus Lexikon hivatkozási alapnak csak a Tóra első könyvét, a Genezist jelöli meg.

,,Álma volt: íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S lám, Jáhve angyalai fel­ és lejártak rajta." (1Mózes 28, 12)

Nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a zsidók történeteiben az angyalok testtel rendelkező fizikai lények és nem esik szó arról, hogy lenne szárnyuk, vagy, hogy meztelenek lennének, mint ahogy azt a középkori szabadkőműves képzőművészeti alkotásokon látható. Könnyen meglehet, hogy az egyiptomi pálos papokat, vagyis a mágusokat látták fehér ruhában, akiket ők angyaloknak hittek. Ezek a fehér ruhások a sivatagban sétálnak, majd meddő nőket gyógyítanak. A Magyar Katolikus Lexikon szerint a Jákob álmában látott létra Bábel-tornyának a szimbóluma. Ábrahám idejében építette Nimród a Bábel-tornyát. A zsidó-mese szerint Jáhve összezavarta az építők nyelvét és ezért ők abbahagyták az építést. Igazából ez csak egy satta-bhūmaka volt, amely a védikus irodalomban egy hét szintes palota. Más források is egy hét szintes épületről beszélnek. Nem ez volt az egyetlen ilyen épület. Ábrahám élt 175 évet, ekkor már Izsák fia rég férfi ember volt. Izsák fiai Jákob és Ézsau voltak. Izsák 180 évet élt. Ha Izsák fiai akkor születtek, amikor ő középkorú volt, akkor Bábel-tornyának építésétől legfeljebb 100 év telhetett el. Sehol nincs leírva semmi arról, hogy a Bábel-tornyát lerombolták volna ezekben az időkben.
Vagyis amikor Jákob az égig érő létráról lát álmot, akkor ő vagy ezt korábban saját szemével látta, vagy mások beszéltek erről neki. Egy zikkurat lépcsőjén látott fehér ruhás mágusokat föl s alá sétálni. Mivel korábban sosem látott ilyen magas épületet, ezért úgy gondolta, hogy az égbe vezet a lépcső.
Ám erre a mesére hivatkozva tették meg az Izzás korabeli zsidók őt Messiásuknak, akin keresztül az égbe juthatunk. A zsidó-keresztény teológusok egységesen Izzásban, mint megváltóban Jákob létrájának szimbólumát látják. A zsidó-keresztények átemelték a saját mitológiájukba Izzás alakját. Az ő véráldozós történetükbe ez pont beleillett. De ez csak egy szekta volt Palesztinában és Nagy Konstantin császárig még üldözték is őket, nem hiába.

De hisz, ahogy sokan állítják, hogy Énok könyvében igazából fehér ruhás emberek leszálltak az égből és őt elvitték, továbbá Sámson anyjához is egy angyal jött, aki egy fénysugárban felrepült, majd Illést is valami tüzes szekér vitte el, továbbá a sumérok és a maják is hittek égből jövő lényekbe, úgy ez a zsidó történet is hasonlóról beszélhet. Ez a Jehova tanúi és más zsidó szekták hitrendszere, miszerint Jáhve egy valós lény, aki egy messzi bolygón, vagy csillagon van. Ő szállt le a Sínai hegyre és adta át Mózesnek a parancsait. De senkinek sem szabadott ránéznie, mert különben azonnal meghaltak volna Mózes szerint. De a mese szerint hasonlóképpen száll le Illés és Mózes egy hegyre, hogy a zsidó Yeshuával közöljék, hogy Jáhve őt föl fogja áldozni.
Vagyis van baj a Biblia elemzése kapcsán, nem is kevés, de könyveljük el ezeket talmudista zsidó spekulációnak.

Enak (Anak) nincs említve a Genezisben, ellenben az Egyiptomból kivándorolt zsidók már említik Enak leszármazottait, az enakitákat, mint a kánaáni ősnépet, akik magasabbak a zsidóknál és égig érő váraik vannak. Ezek közül az "óriások" közül származott a későbbi Góliát, aki tisztességes párbajra hívta a zsidókat, viszont a zsidó pásztor Dávid egy parittyával a homlokához hajított egy követ, mire Góliát meghalt. Persze Dávid csak mitológiai szereplő, neve a "devla" szóból, illetve ennek más indiai nyelvjárásokban lévő változataiból származik. Góliát neve pedig a "gój" szóból ered, ahogy Galilea neve is, aminek jelentése: gójok földje.
Vagyis a zsidók a meséiben a fiatal, királlyá felkent Devla megöli Gójiátot, a gójt. Ez egy nevetséges talmudista történet.
Viszont az enakiták minden bizonnyal szkíták, vagyis filiszteusok. Kánaáni ősnép. Ha Enak neve hasonlít, az özönvíz előtti Énok nevére, de Enéh (Anah/Anahita) nevére is, aki Nimród felesége volt, a bábeli mágusok vezetője.
Az "ana" szót ismerhetjük, hisz türk és turáni nyelveken ugyanazt jelenti, mint magyarul az "anya". Kivéve üzbégül, mert ezen a nyelven "ene". De "Ene" egy gyakori leánynév is náluk, amelynek definíciója egy üzbég keresztnév gyűjtemény szerint: "anya". Vagyis Enéh, Hunor és Magyar anyja volt az, akinek nevét őrzi Enak (Anak) neve. Az ő leszármazottai az enakiták (anakiták), akik óriások voltak, tehát Nimród (Szkűtész) leszármazottai, tehát szkíták.
A Ki kicsoda a Bibliában című könyv szerint Enak egy legendás kánaáni király volt, ám, mint már mondtam, a Genezis nem említi. Ahogy Nimród is, úgy Kánaán is Hám leszármazottja, vagyis a szkíták a zsidó mitológia szerint hámiták.
Ránk mondja a Tóra, hogy Noé átka miatt a sémiták uralkodni fognak rajtunk, vagyis a hámitákon.

goliat.jpgGóliát (Szent Kereszt Katedrális - Surb Khach Yekeġetsi)
(Akdamar-sziget, Van-tó, Törökország)

,,Az őskeresztény íróknál a 7-es, mint az ószövetségi hét száma, a jelen életet, a 8-as, octava, sacra
mentum ogdoadis, az örökkévalóságot, Krisztus föltámadását, az újjászületést jelenti. Ezen számoknak az antik gondolkozóknál is volt misztikus jelentésük." (Kühár Flóris - Ősnépek és őstörténeti népek - 1935)

Amikor Izzás a templomban a főpapokkal vitázik a mózesi törvényről, az nem jelenti azt, hogy Izzás zsidó lett volna. Csupán ismerte a zsidó törvényeket, ahogy minden más vallást is, ami akkoriban a Pártus Birodalomban létezett. A mai elfogadott Tóra öt könyve egy-két nap alatt elolvasható.

,,A hazájában tanult, aztán elfogták és keresztre feszítették. Volt egy zsidó követője, ámde ellene fordult. A Messiás három nappal előre megjósolta a halálát ... A zsidók foglyul ejtették, ő pedig elmondta nekik, hogy ki is ő. Azt mondta: Én vagyok a Messiás. - Ők azt felelték: Hogy mer ilyet mondani! Nem ő a Messiás! Nem ő az igazi Messiás! Ez az ember őrült, le kell tartóztatni. Megteszitek?" (Martin Palmer - A Jézus-szútrák - 2001)

Az 5. század közepén egy perzsa püspök eljuttatott keresztény iratokat Kínába, ahol a taoista-szerzetesekkel kidolgozták a Nyugatról jött fény vallását, vagyis a taoista-kereszténységet. Sok mindent lefordítottak kínaira és kínai jelekkel kőtáblákra vésték. Ezek az iratok hitelesek, az 5. században készültek. A perzsa püspök kiemelte, hogy csak Júdás volt zsidó, a többi tanítvány nem. Ez további megerősítése annak, hogy Izzás nem volt zsidó. Továbbá a zsidók örültek volna, ha eljön a Messiás király, aki hitük szerint kiírtja a világ összes nem-zsidó népét kardjával, majd a világ összes aranyát felosztja a zsidók között. A zsidók mai napig várják a Messiásukat. Eszerint az irat szerint a zsidók tudták, hogy nem Izzás a messiás, hisz az ő messiásukat Heródes (Urodes) ölette meg az újszülött zsidó csecsemőkkel együtt. Ezzel a történettel kezdődik az Újszövetség. Mellesleg a Talmud kifejti, hogy Izzás nem volt se zsidó, se messiás, ellenben varázsló volt, akit kivégeztek. Tehát a zsidók már elégszer kijelentették, hogy Izzás nem lehet zsidó messiás, ám a világ zsidó-keresztényei ezzel ellentétes állásponton vannak.

,,A rokon népek hitregéjében megtalálható legfőbb istenalak, a Numi Tarem (Arany Atyácska) a vallástörténészek feltevése szerint megfelelne az Öreg Isten élő nyelvben is előforduló alaknak, aki a felső égben lakik, a többi istenek atyja, s csak ritkán, különleges esetekben avatkozik a földiek dolgába." (Jakab Dénes - Ősi hitvilágunk emlékei a népi hagyományokban és szokásokban - 1981)

A zsidók istene Jáhve, akinek a neve azt jelenti, hogy: Vagyok aki vagyok. Ez a Jáhve korlátolt hatalmú, ám a zsidók rajta kívül az Örökkévalót is tisztelik, aki nem azonos Jáhvéval. Nem világos, hogy az Adonai és az Elohim kifejezéseket mikor melyikre használják. Ám ez Darvas István rabbi és a zsidóság hivatalos álláspontja.
Vagyis a zsidók isteneit sosem hívták atyának, inkább csak úrnak és a seregek urának hívták.
Ám Izzás egészen másról, az Atya istenről beszél a kanonizált evangéliumokban. De hiszen a szkíta népek Arany Atyácskáját érti az ő Atyja alatt. Ez az Arany Atyácska maga Nimród, a Napkirály, hisz az ő leszármazottja Izzás.

yu_jiade.jpgYesu (kínai festmény)

,,Így gondolkoznak a Krisztus és a kereszténység felől India legjobbjai, a Brahmo-Somaj apostolai. A Brahmo-Somaj vezérei mindig elismerést tanúsítottak a Krisztus vagy a kereszténység iránt. Krisztus előttük minden emberi kitűnőségnek typusa, teljessége, példaadó, vigasztaló, Krisztus az Isten fia. De mindig visszautasították és visszautasítják a felekezetek Krisztusait." (Péterfi Dénes - Hinduismus vagy kereszténység? - 1899)

,,A 431-ben Ephesusban tartott zsinaton a szerzetesek és püspökök azt kiáltották: A ki Krisztusban két személyt vesz föl, nestorianus, vágjátok le! - A viták folyamán egy püspök egy más püspököt halálra küldött, egy templomban 137 holttestet hagytak hátra. Ily embertelenségekkel akarták igazhitüségüket meggyőzőleg bizonyítani." (Péterfi Dénes - Egy hindú reformator a keresztény dogmákról - 1907)

Kr. u. 180. évről ír egy teológus:

,,De Atya, Fiu, Lélek már használatban vannak, oly három fogalom jelzésére, a melyeket elkülönítve kell fentartani, a nélkül, hogy a megoszthatatlan Jahveh megosztatnék ... Sőt még Mária, a Jézus anyja is mérték felett meg fog növekedni, tényleg a háromság egyik személyévé lesz. A gnosticusok előre meglátták e jövőt, s oly tiszteletet rendeztek bé, mely mérhetetlen fontosságúvá lenni van hivatva." (Renán Ernő - Százötven év a Jézus után - 1882)

A püskökségek megszervezése az apostolok feladata volt. Ám az ő tanaik gnosztikusok voltak, akárcsak az első egyházak. Az ő tanaikat ismeri meg Saul rabbi és ezért veszi fel a Pál nevet, ami szanszkritul azt jelenti: őrző, megtartó. Így tudott az ősi pálos/magyar vallás élére állni.
Majd megszervezték a zsinatokat, ahol betiltották a gnosztikus iratokat, majd sok gnosztikust megöltek. Ám a legtöbben ott hagyták a zsinatot és titokban működtek tovább.

,,A biblia és az ujtestamentumi irások az alapjai az egyházi tanításnak, de egyszersmind némelyek egy csomó más könyveket fogadnak el, melyeket mások megvetnek. A négy evangélium meg van állitva s mégis többféle evangéliumi szöveg van forgalomban s részesül kedves fogadtatásban. A hivők egy része nemcsak nem ellensége a római birodalomnak, hanem a kibékülés napját várja, s egy keresztény birodalom gondolatával megbarátkozott. Mások a legsötétebb apocalyptikus sorsot szánják a pogány világ fővárosának." (Renán Ernő - Százötven év a Jézus után - 1882)

,,A szombat a II. száz végével a keresztényeknél mondhatni el van törölve, annak megtartása a zsidóskodás jelének tekintetett, nagyon rosz jelnek ... Nem volt szükséges a többnejűség eltörlése, a zsidó erkölcsök, ha nem is a zsidó törvények, már meglehetősen eltörölték volt. Igazán szólva a harem a régi zsidóknál csak kivételes visszaélés volt, a királyság előjoga." (Renán Ernő - Százötven év a Jézus után - 1882)

Tehát nincs bizonyíték arra, hogy a 2. század előtt a keresztények tartották volna-e a szombatot, csupán azt tudjuk, hogy a 2. században nem tartották.

,,Oly népek közé ültettetvén át a kereszténység, melyek barátai voltak a művészeteknek, oly művészetkedvelő vallás lett, a milyenné sohasem lett volna, ha a zsidó-keresztények kezei közt marad. Ezért a hittagadók alapitották meg a keresztény művészetet. A gnosticusok oly merészséggel léptek ez útra, hogy az igazhitűek egészen megbotránkoztak ... A keresztény festészet csak lassanként szabadult ki azoknak az előítéleteknek a hálózatából, a melyek hatása alatt született. Megszabadult, de csak azért, hogy az apokryphus könyvek uralkodása alá kerüljön, melyek maguk is gnostikus hatás alatt jöttek létre." (Renán Ernő - Százötven év a Jézus után - 1882)

Ezt egy zsidó-keresztény teológus írja 18 századdal később. Ám nem bizonyított, hogy a zsidó-keresztények előbb léteztek a gnosztikusoknál, vagy más népek keresztényeinél. Illetve említve van az, hogy az őskeresztény művészet gnosztikus volt, témái pedig apokrif könyvek történetei.

b2d7dfff029548d689005b7df541527c.jpgMagdalai Mária és Izzás

Egy unitárius lelkész így vélekedik a zsidókról:

,,Isten akarata, hogy különböző fajok és nemzetek éljenek a föld kerekségén. Isten akaratát teljesíti, aki a saját faját és nemzetét szereti, de Isten akarata ellen lázad fel az, aki gyűlöletet táplál a más faj és nemzet ellen. Az önzés és gyűlölet bármilyen célból tör ki az ember lelkéből, mindenképpen erkölcstelen s a köz javának hátrányára van ... Már pedig csak önzésen és gyűlöleten alapszik a nemzeti eszmének az az elfajulása, amely másokat megvet és lekicsinyel, amely elbizakodottságában magát Isten választott népének tekinti s minden más nemzetet megvet. " (Vári Albert - A keresztény egyházak feladata a mai válságos időkben - 1940)

Ez a Vári Albert egy erdélyi magyar unitárius lelkész, egyházi író, főiskolai oktató, szerkesztő volt. Számos folyóiratot vezetett, majd sokat publikált egyéb vallási lapokba. 1940-ben ő írásaival megalapozza korunk legfontosabb kötelességét, a római egyháztól való teljes elszakadást. Ugyanis 2019-ben Petro Porosenko ukrán elnök vezénylésével hivatalosan is elismerték az önálló ukrán ortodox egyházat, illetve annak elszakadását az Orosz ortodox egyháztól. A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka Isztambulban aláírta az ezt tartalmazó dokumentumot. Így ha szomszédaink leszakadtak Moszkváról, akkor nekünk is le kell szakadni Rómáról.

De vannak olyan felfogások is, amelyek a kereszténységet nem érdemnek és kíválóságnak, hanem lealázónak és megszégyenítőnek tartják. Itt nem csupán azokra az ázsiai felfogásokra gondolok, amelyek a kereszténységnek csak a vadhajtásait és ferde kinövéseit látják s ezekre alapítják meggyőződésüket, hanem azokra is, akik a keresztény kultúrán növekedtek, de vagy földhözragadt gondolkozásukban vagy elbizakodott nemzeti gőgjükben akadályt látnak benne alantas céljaik eléréséhez ... Mind a két felfogás a kereszténység lényegének félreismeréséből és félremagyarázásából származik. Mi is a kereszténységet erénynek, kitüntetésnek tekintjük. Sok kiváló prófétét küldött Isten erre a világra, akik a saját koruk és népük kívánalmai és lelki szükségleteinek megfelelő vallást alapítottak. Azonban mindezek között az első helyre tesszük Jézust, a a názáreti prófétát. A világ különböző szebbnél-szebb vallásai között is a legszebbnek s az emberi lélek kívánalmait a legteljesebb mértékben kielégítőnek tartjuk a keresztény vallást. Azonban éppen azért, mert maga a vallás ilyen szép és emelkedett szellemet képvisel, azért a róla való felfogásunk is emelkedett kell, hogy legyen. Mi nem elégedhetünk meg azokkal a szűk körű és kicsinyes felfogásokkal, amelyeket a különböző koruk teológusai róla alkottak; nem azokkal a zsinati határozatokkal, amelyek a dogmák bilincsei közé zárták magasröptű szellemét. Mi, a lehetőleg az eredeti kútfőhöz szeretnénk visszamenni ... Mert szerintünk csak az lehet a kereszténység lényege, ami Jézus lelkéből származott. Azonban nem könnyű dolog Jézus lelkéhez közel férkőzni. Ha azokat az írásokat olvassuk, amelyeket a keresztény egyházak teológusai írtak róla, könnyen olyan utakra tévedhetünk, amelyek nem hogy közelebb vinnének hozzá, sőt tőle eltávolítnak. Sőt magában a Bibliában is sok olyan dolgot találunk, ami ellen ő maga tiltakoznék elsősorban. Mint a bányásznak a kemény sziklák közül az aranyat, úgy kell nekünk is a bibliai legendák és mithoszok tömegéből kiválasztani azt, ami jézusi eredetű." (Vári Albert - A keresztény egyházak feladata a mai válságos időkben - 1940)

 ,,A kereszténység fellépésekor a világ végéről, az Isten országa eljöveteléről, az új, az égi eonról való prédikálás volt. Az ősgyülekezet hitének alapja az a várakozás volt, hogy bármelyik pillanatban esedékes az Úrnak a földön való újbóli megjelenése, mely egy radikálisan új élet kezdetét fogja jelenteni." (Dr. Kovács Lajos - A kereszténység válsága - 1944)

Izzás király visszatérését az első évtizedekben várták. Ugyanis belátható időn belül Izzás megöregszik és meghal, így már nem tud visszatérni Indiából.

,,Mikor élt Buddha, egész pontosan meghatározni nem lehet, éppen ahogy Jézus születésének pontos idejére nézve is különböző nézetek vannak, de azért tévedés nélkül kimondhatjuk, hogy körülbelül félezer esztendővel előzte meg a názáreli Mestert." (Zoltán Sándor - Párhuzamok és ellentétek Jézus és Buddha közt - 1916)

Egy ősi legenda szerint 500-600 évenként reinkarnálódik a lélek egy új testbe.

,,Jézust részegesnek és nagy étű dorbézolónak nevezik a gyakran böjtölő farizeusok" (Zoltán Sándor - Párhuzamok és ellentétek Jézus és Buddha közt - 1916)

,,Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: Íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja." (Máté 11, 19)

,,A zsidók körülvették őt, és azt mondták neki: Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan! - Jézus azt felelte nekik: Mondtam nektek, de nem hiszitek. Tanúskodnak rólam a tettek, amelyeket atyám nevében művelek, de ti nem hisztek, mert nem vagytok az én juhaim közül valók." (János 10, 24)

Izzás ismét csak kijelenti, hogy ő nem zsidó, ám azt mondja magáról, hogy krisztus, vagyis felkent. Persze, hisz születésekor a három pártus mágus szentelte őt királlyá. Meglehet, a koronázási szertartás ekkor még nem történt meg, de Izzás hivatalosan is trónörökös volt.

,,Erre tanítványai közül az egyik, az iskarióti Júdás, aki árulója lett, így szólt: Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és adták oda a szegényeknek? - Ezt pedig nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála lévén az erszény, az adományokat elsikkasztotta." (János 12, 4)

Ez ellentmond Júdás evangéliumának, amiben Izzás megkéri Júdást, hogy árulja el. Ez utóbbi irat a legfelkapottabb a szabadkőműves zsidók kövében, hisz ezzel lehet legjobban támadni a zsidó-kereszténységet és így az ateizmust növelni tudják. Ám Júdás neve Júda nevéből ered, amely névből a "judeo" és a "zsidó" szavak is származnak. A pénzért volt Izzás mellett, majd pénzért árulja el Izzást.

,,Amikor Jézus Betániában volt ... odament hozzá egy asszony, alabástromedényben valódi, drága nárduszolajat hozva. Eltörte az alabástromot, és a fejére öntötte." (Márk 14, 3)

Itt egy papnő királlyá szenteli Izzást. Köztudott, hogy az olajjal való felkenés a kánaáni népek szokása. A kánaániaktól veszik át a jákobiták, amikor lázadnak Sámuel ellen és követelik, hogy a körülöttük élő népek szokása szerint Sámuel kenjen királyt. Hiszen egészen addig a jákobitáknak nem volt királyuk, csupán bíráik, templomszolgáik (léviták) és főpapjuk (kohén). Vagyis Izzást királlyá szentelik kenettel (Betániai megkenés).

fsgsfhfd.jpgIzzás felszentelése


Tudjuk, hogy Josephus Flavius a pártus királyt, Izatest a könyvében Izasnak hívja. És hogy a mi Izzás királyunkból miért lett hászid-zsidó Yeshua rabbi, mind Josephus Flavius állításából tudhatjuk meg:

,,A híres történet, amely Izates királynak a zsidóságba térését beszéli el. Mikor a király körül akarta metéltetni magát, felesége és egy zsidó kereskedő egyaránt óvta őt ettől, és arra hivatkoztak, hogy alattvalóinál nehézségekhez vezetne, ha teljesen más szokások szerint kívánna élni. Néhány sorral később ezeket a szavakat találjuk: Mert csodálta a zsidók ősi szokásait (Josephus, Ant. 20, 41). Az ilyen áttéréssel az illető saját ősi hagyománya került veszélybe." (W. C. von Unnrik - Kereszténység és nacionalizmus - 1994)

Vagyis az Adiabene-házból származó Izates (Izas) fel akarta venni a zsidó vallást, legalábbis a zsidó-római Josephus Flavius szerint. Ám ez minden bizonnyal ugyanolyan zsidó ferdítés, mint mikor a három pártus mágus azt mondja Heródesnek, hogy: Jöttünk imádni a zsidók királyát.

,,Flavius József azt beszéli zsidó régiségeiben, hogy az ország nagyjai és helytartói, nemkülönben a seregek parancsnokai Persiában, Helena királynőnek kinyilatkoztatták, hogy fiát Izatest hajlandók ugyan elfogadni királyuknak, de előbb fivéreit, rokonait agyon szeretnék ütni." (Manahan Ambrus - A Katholikus Egyház diadala az első századokban - 1864)

,,A farizeusok válasza erre úgy szólt, hogy Jézus csaló és varázsló volt és istenkáromlás volt, amit cselekedett. Csodáit varázserejének köszönhette. Mint mondták, Jézus először vakká, némává vagy bénává tette az embereket, majd eredeti állapotukba varázsolta vissza őket ... Azt állították, hogy ezeket a betegeket más varázslók már az anyjuk méhében elbűvölték, még Krisztus születése előtt, és Jézus nagy szemfényvesztő volt, aki az ördögtől kapott varázserejénél fogva a legbűbájosabb volt a mágusok között, egészségessé tette azokat, akiket a többi mágus elvarázsolt." (Haraszti György - A nagy zsidó zsinatról - 1988)

jesus-bowl_grid-6x2.JPGPalesztin tál (Kr. u. 1. század)
rajta felirat: Krisztus a mágus (Dia Chrstou o goistais)

Ha elvonatkoztatunk a zsidó-keresztény dogmáktól, tekintetbe véve, hogy ekkoriban Simon Mágus és más mágusok gyógyítottak Palesztinában, akkor felismerjük, hogy Izzás valóban egy mágus volt. A zsidó rabbik minden bizonnyal itt igazat mondanak. Több gnosztikus-keresztény felekezet hite szerint Izzás teste emberi volt, ám a benne lévő krisztusi-lélek, vagyis a Krisztus az Isten Fia volt.
Az evangélium szerint Izzás az elfogása előtti napon egy ursolymai házban volt, minden bizonnyal a farizeusok tudták, hogy ő hol van. Elfoghatták volna ugyanúgy, ahogy később a Gecsemáné-kertben ezt meg is tették. Ha istenkáromlás lett volna a vád, akkor azért már sokkal korábban letartóztathatták volna. Nyilvánvaló, hogy mivel Izzás nem mondta magát Jáhve fiának, ezért a klasszikus zsidó-keresztény Passió egy hamisított változat. Az Utolsó Vacsoránál Izzás a rómaiak elleni felkelést tervezhette meg, ám Júdás, a zsidó feljelentette őt, ezért fogták el Izzást akkor, amikor az Olajfák hegyére ment imádkozni. A zsidó-keresztény evangéliumok arra hivatkoznak, hogy a zsidók nem mertek rátámadni, mert féltek a sokaságtól, ám az Utolsó Vacsoránál ugyanaz a 12 tanítványa volt vele, mint az elfogásakor. Így a tömeg nem jelentett akadályt, ellenben Júdás egy kém volt, aki arra várt, hogy megtudja a pontos tervet. Így miután ezt megtudta, elfutott tudtul adni a zsidóknak.
Plutarch (Kr. u. 50-120) írt a szkítákról:

,,Crassus élete - A többi parthusok scytha módra feltürt hajat viselnek a megrémités végett. Futás közben nyilaztak a parthusok s ebben a scythák után a legjelesebbek.
Demetrius élete - A scythák iván s megrészegedvén az ijak hurjait halkan veregetik, mintegy visszahiva a gyönyörtöl elenyészö lelket.
Egészségi szabályok - A scytha, midön iszik, gyakran érinti az iját s pengeti a hurját, visszahiva a mámor által szétbomló lelket.
Nagy-Sándor szerencséje vagy erénye - Oh csudálatos bölcsészet, melynél fogva az indusok görög isteneket imádnak s a scythák meg nem eszik, hanem eltemetik a megholtakat."
(Télfy János - Magyarok őstörténete - 1863)

Ha nem is ismerjük pontosan, hogy mit szimbolizál az arany, tömjén és mirha Izzás beavatásánál, mégis egy érdekes részletet megtudhatunk Dinotól (Kr. e. 400-350):

,,Perzsa ügyek - 8. töredék - A mágusok és scythák mirha-fával jósolnak és sok helyen vesszőkkel jósolnak." (Télfy János - Magyarok őstörténete - 1863)

Vagyis a mirha a jövővel függhet össze. Az arany lehetséges, hogy a gazdagságot jelentheti, a tömjén füstjét pedig a mai napig rontó szellemek elűzésére használják.

ddssffd.bmpA pártus mágusok látogatásakor a pártusokra leszálló sólyom
(Gentile da Fabriano - Adoration of the Magi - 1423)

,,Ime mágusok jöttek Jeruzsálembe, amint azt előre megmondotta Zaratusztra. Ajándékok voltak velük, arany, tömjén és mirha és imádván őt, mindegyik előhozta az ő ajándékát." (Az Üdvözítő gyermekségének arab evangélioma 7)

Vagyis ezen apokrif irat is megerősíti azt a tényt, hogy Izzás a zoroasztrizmusba és ezáltal az ősi (Zarathustra előtti) turáni vallásba született bele.

,,A Jerusalem (asszírul: Ursalimma) név etimológiája eddig még nem lett kielégítően rendezve. Jelentése talán: tökéletes város, Ursalim. Egy város asszír nyelven Ar, Ir és néha Ur, héberül Yr." (Transactions of the Royal Society of Literature of the UK - 1863)

Ha megvizsgálunk pár igehelyet a kanonizált evangéliumokban és azt, hogy Izzás milyen szövegkörnyezetekben említi az Izrael nevet, akkor egyáltalán nem egy hászid rabbi képe rajzolódik ki előttünk. Többek között azt ígéri a tanítványának, hogy Izrael 12 törzsét fogják ítélni.

,,Jézus azt felelte nekik: Bizony, mondom nektek, ti, akik követtetek engem, az újjászületés idején, amikor az Emberfia helyet foglal dicsősége trónján, ti is tizenkét trónon fogtok ülni és ítélni fogjátok Izrael tizenkét törzsét." (Máté 19, 28)

Vagyis Izzás a zsidókkal ellenséges király és a 12 tanítványa a vezérei, akik egyen-egyenként fogják ítélni a zsidókat. Hisz szó sincs a nem-zsidók bűneiről. Itt Izzás csakis a zsidókat akarja elítélni.

,,Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság." (János 1, 47)

Ezt Galileában mondja egy zsidóra. Ha ő is és a vele lévő emberek mind zsidók lettek volna, akkor nem kellett volna kihangsúlyozni az alany származását. Viszont itt Izzás, mint nem-zsidó beszél egy zsidóról.

,,Parthiát Arzakes alapítá (Kr. e. 256). Testvére II. Arzakes Mediát Persiát és Babylont elfoglalta világbirodalommá lett mely Azsiában a rómaiakkal egyensulyt tudott tartani Baktriát Syria alól Diodot szabaditotta fel. 120 évi virágzás után a parthusok által meghódittatott India uralkodója Sandrakottosnak Seleukus visszaadta ez országot s baráti összeköttetésben vele míg nem a parthusok hatalma által e megszakadt." (Szilágyi Sándor - Világ-történet, I. kötet - 1855)

,,Ugyanazon változás tudni illik, mely az egyes számi újperzsa ized alakban jelentkezik elénk, megvan már egy Tacitusnál található óperzsa tulajdonnévben (Izates) s így valószínűleg a nép ejtésében régibb korú, mint irodalmi följegyzése, az st (recte: zd) - st alakulatra vonatkozó kifogást egyáltalán nem is érinti s legfölebb a ya-i alakulatra nézve bizonyítana annyit, hogy nem a yazdan, hanem egy izdan alakból kellene kiindulni." (Egyetemes Philologiai Közlöny, XXVII. évfolyam - 1903)

A Dr. Ludwig Reichert által szerkesztett Tübinger Atlas des Vorderen Orients (1993) nevű térkép a Szászánida Birodalmat mutatja be. Ezen találni egy Part nevű tartományt, amelynek másik neve Aparsahr. Ennek fővárosa Aparsahr Nev-Sahpuhr (Abarsahr Nisapur), amely név emlékeztet minket az Abasár névre. A Part tartománynév pedig arra utalhat, hogy ide szorultak vissza a pártusok. Hisz a Hét Pártus Klán (Seven Parthian Clans) pártus nemesi családokat jelöl. Hisz az Óperzsa Birodalomban ugyanaz volt a vallás, mint a Pártiában, vagy az Újperzsa Birodalomban, így miután az első Szászánida uralkodó megtörte a pártusok uralmát, de a nemesi családokat meghagyta. A térképen az Adiabene Királyság központjának (Arbela) szomszédságában található egy Nimrod nevű város. Egy Mad (Mád) nevű tartomány fővárosa pedig Nimvar, amely eredetileg Nimród-vár lehetett, a tartománynév pedig a madák (médek), illetőleg a magyarok nevét őrzi. Érdekes, hogy a térkép jelöli Szakasztánt, amely terület a mai napig Nimruz megye Afganisztánban. A térképen Szakasztán mellett közvetlenül Türesztán/Turán tartomány található, amelynek fővárosa Kusdár. És ugya köztudott, hogy Nimród apja volt kus, ezen területen pedig a kusánok (kusiták) laktak. Szakasztántól délre és Türesztántól dél-nyugatra találhat Makurán tartomány, amelynek neve Magor (Magur) nevére hasonlít. A korábbi Charakene (Charax/Kharax) pártus tartomány területén látható Al-Madar városa, amely mellett Ruqbat Al-Madain. Ettől észak-keletre pedig Belabad (Bélábád), amelynek másik neve Bét Lapát. Mindez minket emlékeztet Bélapátfalva településünk nevére.
Charakene pártus tartományt a szászánidák elneveztek Meshan tartománynak, amelynek fővárosa Karkh Meshan volt, ám Ardashir ezt elnevezte Astarabad-Ardashir, amelyben észrevesszük Astara (Istár) nevét, amely a korábbi sumér Inanna későbbi változata. Inanna pedig Prof. Badíny Jós Ferenc szerint Ilona, vagyis az Istenanya. Vagyis Bábilon és az Ilona-kultusz még Ardashir király idejében is élt.

,,Az egyik Konon, a ki mint öreg ember a magydusi (Pamphilia) császári kertekben volt alkalmazva és magát Názáretből valónak, sőt Jézus rokonának vallotta. Vértanúságot szenvedett Decius alatt a görög menaeák szerint. Az aktát egy athoshegyi kézirat alapján Papadopulos-Kerameus 1898-ban adta ki ... Lívia Primitivának valószínűleg a Kr. u. 2. századba fölmenő sarkophagján (Louvre, a legrégibb keresztény sarkophag) szintén a jó pásztor látható ... Már Justinos mondja, hogy a kereszténység a sátorlakó nomádok közt is elterjedt, a kik barmaikat legeltetik. A kereszténység földrajzi elterjedésének történetéből más adatokkal is igazolható, hogy bizonyos helyeken a keresztények leginkább ezzel foglalkoztak ... Az apokryphokban Mária függönyt sző a templom számára, Erzsébet pedig fon." (Dr. Zubriczky Aladár - A keresztények munka étete Nagy Constantinus előtt - 1911)

Ez a szöveg is hitelesíti az apokrifokban szereplő, az apostolok által szervezett egyházakat a szkíták és a pártusok között. Hisz sátorlakó nomádokon biztosan nem a sivatagi arabokat érti Justinos. A szkíták nem sátrakban laktak, hanem jurtákban, de bizonyosan rájuk utal az író. Az is érdekes, hogy Mária a templom számára sző függönyt. Vagyis, ha Adiabene Heléna egy aranylámpát adományoz az Ursolymai Templomnak, akkor ugyanezen az alapon szövi Mária a templom függönyét. Hisz itt a régi jebuzeus (khitteus/khita/szkíta) templomról van szó, amelyet Jézus idejére elleptek a zsidók. Ha Adiabene Mária hercegnő csak egy szegény, zsidó, Miriám nevű szövőnő lett volna, akkor mégis milyen alapon szőhette volna a templom szent függönyét?

,,A Tamásakták szerint Tamás ács, hajóács volt ... Láttuk már, hogy az apokrif Tamás-akták szerint Jézus Tamás apostolt építészi minőségben adja el abban indiai kereskedőnek." (Dr. Zubriczky Aladár - A keresztények munka étete Nagy Constantinus előtt - 1911)

A tanítványok nem a Szent Lélek miatt kezdtek nyelveken szólani, hanem korábban Izzás megtanított nekik több nyelvet is, hogy a későbbi missziós útjukon tudjanak beszélni a más országokban élőkkel. De Szent Máté, a rómaiak vámszedője biztos tudott latinul, más apostolok, akik görögül írták evangéliumaikat, görögül beszéltek, Szent Tamás örményül is beszélt, hisz örményül válaszolt V. Abgár királynak a levelére. Szent Tádé szintén tud örményül, mert ezen a nyelven beszél V. Abgárral. Az apostolok és Izzás anyanyelve is arámi volt az ókeresztény iratok szerint, ám az apostolok közül többen mind a szkítákkal, mind a pártusokkal tudtak beszélni. Ezen tények a pártiai és szkítiai misszióról szóló apokrif iratokban megtalálhatóak.

,,Vajjon egy és ugyanazon időben ugyanaz az apostol mindegyik nyelven beszélt-e? Vagy sorban beszéltek-e? Avagy egyik az egyik népnek, a másik apostol a másik népnek anyanyelvén szólott-e? ... A zendek a zend (partus, méd, elamita) nyelveken beszélő körül, a sémiták a sémita (mezopotámiai, iudeai, arab) nyelveken szónokló körül, a görögök a görög (ázsiai, egyiptomi), a római jövevények a latin nyelven szóló köré sereglettek." (Dr. Tóth Kálmán - A nyelvek adománya a Szentírásban - 1917)

 

cooltext331147282342399.pngcooltext331145497549176.png

 


Források:

Hittudományi Folyóirat (1890)
Közhasznu esmeretek tára (1831)
Kovács Karner Károly - Hellenizmus, Róma, zsidóság (1969)
Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona (1792)
Biblia - Káldi-Neovulgáta
A Fehér Barát (1938)
Manahan Ambrus - A Katholikus Egyház diadala az első századokban (1864)
Dolgozók Lapja (1946)
Keresztény Magvető (1861)
Szilágyi Sándor - Világ-történet, I. kötet (1855)
Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian (2004)
W. C. von Unnrik - Kereszténység és nacionalizmus (1994)
Észak-Magyarország (1948)
Eger - hetilap (1863)
Buda és vidéke (1893)
Télfy János - Magyarok őstörténete (1863)
Dr. August Rohling - Der Talmudjude (1871)
Transactions of the Royal Society of Literature of the UK (1863)
Tamás evangéliuma
Tolna Megyei Népújság (1956)
Religio (1841)
Az Üdvözítő gyermekségének arab evangélioma
Egyetemes Philologiai Közlöny (1877)
Egyháztörténeti Szemle 12. (2011)
Haraszti György - A nagy zsidó zsinatról (1988)
Országgyűlési Napló (1910)
Josephus Flavius - A zsidó háború
Sörös Béla - A magyar liturgia története I. (1904)
Martin Palmer - A Jézus-szútrák (2001)
Hitlexikon - Hit Gyülekezete
Theologia - Hittudományi Folyóirat (1934)

Egyéb forrás:

Mazsihisz (1991)

 

*******

Írta:
Szécsi Levente

 

baalvany_logo_uj.bmp

A bejegyzés trackback címe:

https://baalvany.blog.hu/api/trackback/id/tr9514520018

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.