Magyar-keresztény tényfeltáró és vallástörténelmi kutatás

Buda, a sákják bölcse - A Magadha királyság és a páli nyelv (4. rész)

Rituális fürdő és a védikus asztrológia

2019. február 08. - Szécsi Levente

,,Ha a pali és a szanszkrit szentkönyveket összehasonlítjuk, Oldenberg a pali nyelvűeknek adja az elsőséget, mert a déli részek buddhismusának élete nem volt olyan mozgalmas, mint az északi részeké. Mert a déli buddhismus a páli nyelvű legendákról azt hiszi, hogy Buddha is ezeknek nyelvén beszélt és azért szenteknek tekinti, érintetlenül hagyta azokat, míg a ceyloni dialectusban írott hagyományok sorába mindig újabbakat és újabbakat vesz fel." (Dr. Baranyay József - Buddha a bölcselő, Krisztus a megváltó - 1905)

ilanimrod2.jpgA Hold és a Nap

,,Amikor Csoma a tibeti nyelvet és műveltséget kezdte tanulmányozni, csakhamar rájött, hogy ennek gyökerei India régmúltjában, az indiai vallásokban, közvetve a brahmanizmushan és közvetlenül a buddhizmusban keresendők, melyeknek hordozói az irodalmi nyelv: a szanszkrit, és a népnyelv: a prakrit, illetve a vallási nyelv: a pali." (Dr. Bodor András - Tibet és Kőrösi Csoma Sándor - 1984)

Ha a buddhizmus Tibetbe való eljutását vizsgáljuk, akkor a Selyem-út miatt nem lehet mellőzni a pártusokat és a szogdokat. Ez utóbbi szkíta nép volt, a Himalájától nyugatra eső területen, Szogdiában laktak. Ők voltak a Selyem-út legfőbb kereskedői. A tibeti bön vallás eredete is erről a Tibettől nyugatra eső területről származik. Vallásaik között szerepel a buddhizmus és a manicheizmus, amely a gnosztikus-kereszténység ötvözése a buddhizmussal.
Az őstörténet kutatók szerint itt is éltek magyar törzsek, akik ezen vallásokat követték. A szogdok vonatkozásában baktriai szakákról beszélünk, vagyis szkítákról. Tőlük északra és délre is hunok éltek. Szamarkand, Szogdia közepe egy hatalmas kereskedelmi csomópont volt, ahol számos vallás és kultúra találkozott.

,,A 10. század végén először egy buddhista történész, Can Ning írta le, hogy a kereszténységet, a zoroasztrizmust és a manicheizmust 845-ben betiltották. Ettől függetlenül e vallások gyökereit nem sikerült teljesen kiírtani ... A Selyemút a kínai kereszténység egyik legkorábbi átjárója volt s az úton számos szerzetes és pap utazott Kínába és onnan vissza. Az oázisvárosokban talált templom és kolostormaradványok, könyvek és más keresztény emlékek tanúskodnak arról, hogy milyen élénk hitélet folyt a kereszténység legészakibb bástyáiban." (Martin Palmer - A Jézus-szútrák - 2001)

,,A fehér hunok, akik a 4. században tértek meg, szintén társultak e hosszú kínai hatalmi befolyási övezethez. A Selyemút a világ legkülönfélébb közösségeinek szolgált otthonul. Buddhisták, keresztények, zoroasztriánusok, manicheusok, taoisták, sámánisták, a bon vallás követői, s ezek számos variánsai találkoztak össze az úton és cserélték ki egymás között eszméiket és áruikat ... Itt került sor először a buddhista bodhiszattvák átalakulására. Avolokitesvara a gyönyörű Lótusz szútra bodhiszattvája. Ez az eredetileg az indiai buddhizmus istensége később a kínai buddhizmus legnépszerűbb üdvözítőjévé vált, s közben megváltoztatta nemét és jelentőségét. Nagyon is elképzelhető, hogy ez az átalakulás a Keleti Egyház keresztényei és az ő Mária-szobruk hatására történt." (Martin Palmer - A Jézus-szútrák - 2001)

Tehát, ha szogdok és hunok és szakák éltek Szogdiában, akkor semmi sem zárja ki, hogy a 7 magyar törzs érintkezett ezzel a területtel. Így érthető az Árpád-korabeli magyarok bön buddhista vallása és Álmos király manicheizmusra hasonlító vallása.

mandala-van-de-5-elementen-door-carmen-mensink.jpgAz öt bölcsességbuddha
Föld - Víz - Tűz - Levegő és középen a Megtartó

,,A brahmanizmus a Kr. e. II. évezred első felében Indiába behatoló, magukat árjáknak nevező, indoeurópai törzsek vallása volt. Ennek legősibb formája a mágiában, totemizmusban és a természetimádásban nyilvánult meg. Az árja törzsek, a természet legyőzhetetlen erőit isteneknek tekintették és azokat női vagy férfi tulajdonságokkal ruházták fel." (Dr. Bodor András - Tibet és Kőrösi Csoma Sándor - 1984)

,,Alig keletkezett a buddhismus, s már is a benne rejlő feszerőnél fogva nagy arányokban kezdett terjedni s nemcsak délkelet felé, de északnak s északnyugatnak is, így már a Kr. előtti időben hittéritői egész Syriáig jutottak el s ilyeténképpen az előázsiai culturáramlattal csakugyan érintkezett." (Dr. Gróf Kuun Géza - A buddhismusról - 1900)

A szanszkrit "ādima", "ādi" és a "ādya" szavak jelentése: első. Innen ered az Ádám kultusz, aki a történet szerint az első ember volt a Földön. Mint már tudhatjuk, sok népnél az "adam" szó egyszerre jelent "embert"-t és "férfi"-t, ám a nőre nem használják, mivel a sémita népek gondolkodásában a nő nem ember. Innen ered a mózesi teremtés kultusz. Ellenben a magyar nyelvben "ember" szó nemsemleges.

Magyar: ember
Kazah: adam
Hindi: aadamee
Azeri: adam
Kírgiz: adam
Török: adam
Héber: adam
Pundzsábi: ādamī
Tadzsik: odam
Üzbég: odam

Így megérthetjük, hogy a Tóra Ádám története a szanszkrit nyelvből ered. A Tóránál sokkal régebbi Adi-Buddha, vagyis az Első-Buddha története és kultusza, amelyről Kőrösi Csoma Sándor is írt tanulmányt.

,,A buddhist irodalomnak a térités munkájára legszükségesebb müvei Syriába behatoltak volna, igy a Tripitaka czimü kanonikus könyvek gyűjteménye s a Buddha legenda, s ezeket a hittérítők igen valószínűleg el is vitték magokkal" (Dr. Gróf Kuun Géza - A buddhismusról - 1900)

Az Árpád-kori magyarok körében valószínű, hogy a talmudista démonok nem voltak ismeretesek. Mivel Kazáriában éltek szefárd-zsidók is, ezért Álmos és Árpád bizonyosan megismerték a zsidók vallását, éppen ezért utasították azt el. De a nyelvünkbe eredetileg nem hordoztunk dzsinn, vagy démon szerű lényekkel kapcsolatos szavakat. Ugyanis a mi "lélek" szavunk kapcsolatos a lélegzéssel és a levegővel. Az ősi tan, miszerint amikor lélegzünk, a szent lelket lélegezzük be. Ahogy a "Van" szent szavunk egyben a létezéssel (létige) és a vízzel kapcsolatos, addig a Lél szavunk a levéssel, létezéssel és a levegővel. Lehel vezérünk neve egyes középkori forrásokban Lél.
Ha ismerjük, hogy a Magyar Katolikus Lexikon szerint az "él" szó későbbi változata az "il", akkor a sumér En-Lil isten eredetije En-Lél. Ő a szél, a levegő és a vihar istene a sumér mitológiában.
A "lélek" és a "szellem" szavak a levegővel és a széllel kapcsolatos. A "szellem" szó a "szellő" szóból ered. Ám ez még mindig csak a természeti népek vallási szavaira utal. Eltorzított verziói a zsidó vallás démonjai, amelyek a zsidó-kereszténységbe is bekerültek. Így István király idejében a római papok a "kísértet" szót hozták létre, mint egy láthatatlan lény, amelyik kíséri és kísérti az embert. A Talmudban van szó olyan démonokról, amelyek az embert követik. A középkori demonológia is a zsidó démonok kidolgozottabb rendszere. Viszont ez az ősmagyar vallástól idegen.
A "yos" szanszkrit szó jelentése: jólét, boldog, egészség.

,,A perzsa but szó isten, igazság, bálvány értelmében talán a buddha (bodhi -minden tudás) elnevezésből lett, mely szó aztán büddun alakban az arab nyelvbe is átment; perzsa: bodkhane - bálványtemplom." (Dr. Gróf Kuun Géza - A buddhismusról - 1900)

borobodur.jpgBuddha szobor (Indonézia)

 ,,Az, a ki nem ismeri az első Buddhát (Adi-Bucldha), az nem tudja az idő folyamát." (Kovács János - Kőrösi Csoma Sándor élete és munkái - 1885)

Izzás, Sziddhárta és Szálasi eszméi között azonos, hogy társadalmi egyenlőséget hirdettek. Szálasi ezt az aranyfedezetű pénzrendszer megszüntetésével, krisztusi szellemben akarta elérni a Hungarista Birodalom számára:

,,Az arany és deviza-rendszer elve tökéletlennek, merevnek és egyoldalúnak bizonyult ... A jegybankok súlyosabb válságok idején szögre akasztják az elvek alapvető részét, megszüntetik az ércek és devizák korlátlan eladását, amikor a liberális termelési és tőkéspolitika ezt megköveteli. Ha pedig az aranynak és devizának szabad forgalma megszűnik, a pénz értéke már eleve elveszti kapcsolatát az arannyal. Már nem aranyfedezetű pénz, hanem értéke csupán függvénye lesz a belső valutapolitikai műveleteknek, a hitel és kamat politikai befolyásainak. Ha már a liberális gazdálkodási rendszer is ennyire rugalmasan kezeli ezt a kérdést, a hungarista gazdálkodásnak törvényesen szakítania kell az arany és devizafedezet elveivel pénzrendszerének átállításánál ... Az aranyvaluta a pénz értékét egyedül az arany értékéhez köti. A jegybank egy bizonyos összegű pénzért mindig ugyanazt a mennyiségű aranyat volt köteles kiszolgáltatni. Volt! Ma már ezt nem teszi meg. Az arany értéke állandóan változásoknak van kitéve, mégpedig függetlenül attól, hogy a többi termelési árú értéke hogyan ingadozik. Ebből látható, hogy az arany öncél lett ... Hozzáértők kiszámították, hogy 50 év múlva kimerülnek az összes aranybányák és aranymezők. Vajon mit fognak a nagy közgazdászok akkor csinálni? Nem lesz aranyutánpótlás. Gazdasági világvége lesz? Meglehet, hogy ezek a tudós aranyimádók éhen fognak halni, mert nem fogják a kenyeret megvenni olyan pénzzel, melynek nincs aranyfedezete ... Nagy lángeszű közgazdászok, pénztudósok ... úgy segítettek a bajon, hogy egyik napról a másikra felemelték az arany értékét majd kétszeresére. Pedig egy unciával sem lett kevesebb a világ aranykészlete. És mégis felemelték az arany kilóértékét. Nálunk a 6000 pengőt is meghaladta. És miért tették? Hogy az aranyértéktöbbletnek megfelelőleg több bankjegyet adhassanak ki." (Szálasi Ferenc Alapvető Munkája - 1935)

Szálasi a Harmadik Birodalomtól független, Hungarista Birodalmat akart létrehozni. De ha a németek a régi árja időket kutatták, akkor Manu király, vagyis Noé védikus törvénykönyvét is ismerték. Hisz Erdélyben már 1916-ban le volt fordítva magyarra és a Keresztény Magvető című folyóirat leközölte.
A remetékről is szó esik, amilyen Sziddhárta is volt:

,,A 6. fejezet az erdei és vándor remeték kötelességeit adja elő, mely a vezeklésben és elmélkedésben ált. Folyton elmélkedjék a lélekvándorlás és a bűnös élet következményei fölött s mivel a lélek elhagyja a testét és tízezer millió léten keresztül vándorol új meg új testekbe: ismerje meg, hogy a legfelsőbb szellem minden élőlényben egyformán jelen van s ezért ügyeljen minden lépésére, nehogy kárt tegyen valamely lényben." (Csifó Salamon - Manu törvényei - 1916)

A szanszkrit szószedet a szakákat úgy definiálja, mint indo-szkíták vagy tatárok. Az árják hódítása előtti védikus időkben lakták főként észak-nyugat Indiát. 
Nimród az özönvíz utáni időkben több ezer évre megszilárdította a papi kaszt hatalmát. Ezt a kasztot mágusoknak, írástudóknak, szanszkritul pedig brahmanáknak hívták. Az ő kötelességük az Isteni Rend fenntartása a Földön.

,,A különböző kasztok különböző kötelességeket nyernek. A bráhmánok főkötelessége a tanítás, az áldozatok bemutatása és az ajándékok elfogadása. Manu a törvényeket a bráhmánok számára alkotta, az ők kötelességük azokat szorgalommal tanulni és tanítani. Ettől függ életük tartama, őseiknek és utódaiknak megszentelése. Általában itt és a következő fejezetekben is ugy vannak beállítva a brábmánok, mint akiknek kezébe van letéve a törvény tudása és tanítása s a nép ellenőrzése, okán, minden hatalom. Felette állanak ők még az uralkodóknak is. Őket megbüntetni, vagy éppen életüket elvenni senkinek sem szabad." (Csifó Salamon - Manu törvényei - 1916)

manusmriti-the-laws-of-manu.jpgManu (Noé)

A mandeusok, vagyis Keresztelő János tanítványai a zsidóságtól idegen, bábiloni iratokat hagytak ránk, ahol is Noé neve Nu. Vagyis elképzelhető, hogy ez a Nu egy keresztnév, a Ma pedig a vezetéknév. De érdekes, hogy csak a magyar és a japán az a két nép, akik először írják a vezetéknevet és csak utána a keresztnevet. A "ma" szó a szanszkrit szótár szerint egy szent, mágikus szó. A mag szavunk szótöve. És köztudott, hogy a szanszkrit szótár szerint a "maya" szanszkrit szó jelentése: mágia. Vagyis Ma-Nu lehet összetett név is. Ez viszont arra utalna, hogy az Özönvíz-előtti mágusdinasztia (Énos, Káinán, Mahalálél, Jared, Énok, Matuzsálem, Lámek, Noé) tagjai a Ma családnevet használták. Minél ősibb egy nyelv, annál kevesebb hangból állnak a szavai. Mahalálél és Matuzsálem nevében is felfedezhető e szótő. És mivel Manu ugyanúgy törvényeket hozott át az Özönvíz előttről, mint Noé (hét parancsolat).

,,Ma - Ázsia törzseinek hold istensége, a Kelet legvégső katáráig. Sanskritul: Ma=Hold." (Veszprémi Független Hirlap, XII. évfolyam, 54. szám - 1893)

Vagyis ez is megerősíti a magyaroknak a Holddal, vagyis Ilonával, az Istenanyával való kapcsolatukat. És ugye köztudott, hogy az egyiptomi pálosok Ilona, vagyis az Istenanya papjai voltak.
Úgy lett megírva a törvény, hogy a brahmanák ellenőrizzék a világi vezetőket, fenntartva ezzel a szakrális rendet.

,,Védaismerő öregektől és tisztalelkű bráhmánoktól kell tanulnia. Példát kell vennie ezektől a szerénységből, mert a szerénytelenség vesztét okozza a legkiválóbb uralkodónak is. Tartson minisztereket azok közül, akiknek már ősei is szolgálták a királyt. Tanácskozzék velük egyenként és összesen, de elhatározását közölje a legtudósabb bráhmánnal, őt bízván meg a végrehajtással is ... Megállapíthatjuk, hogy messze időknek gyönyörű eszméi vannak a király elébe állítva. Eszmék, amelyek irányítják ma is a népek és nemzetek sorsát. Eszmék, melyeket ha ismerünk, nem állunk meg bámulva, tudatlanul a mai viszonyok között, mert tudni fogjuk, hogy minden szervezetnek jogi alapja a messze távoli időkben keresendő s, hogy a jogfejlődés állandó, folytonos és kiható minden népre, fajra és nemzetre." (Csifó Salamon - Manu törvényei - 1916)

Ahogy régen Rómából kialakult a Német-Római Birodalom, más néven a Szent Római Császárság, úgy amikor Mussolini és Hitler szövetkeztek, akkor ezt a régi egységet akarták újra megszervezni. Ám ekkorra a római jogrendszer volt az irányadó Európában, ahogy ma is az.
Nem hiszem, hogy Manu király törvényei az évezredek alatt hamisítatlanul maradtak fent, ám vannak benne olyan alaptörvények, amelyeket ma is érvénybe kellene léptetni ahhoz, hogy megszűnjön a káosz. Szálasi hasonló rendet akart megszilárdítani azzal, hogy a szektákat és az ateizmust betiltja, továbbá a papoknak megtiltja a politizálást, ezzel megerősítve a társadalmunk a papságba vetett bizalmát.
Egyértelműen nem gyümölcsöző, ha a papok nagy hatalmú bűnözők, mint azt látjuk a római-katolikusoknál.
Izzás közvetlen rokonságában (Adiabene Heléna fiai) is jelen van két férfinél is a Manu név. Vagyis a pártus uralkodóházban, időszámításunk kezdetén ez egy királyi név volt.

,,A bráhmánnak nem szabad igénybe venni még a király segítségét sem, mert az ő hatalma nagyobb, mint a királyé. A bráhmán a világ fenntartója, büntetője, tanítója, jótevője s ezért őt még megbántani sem szabad." (Csifó Salamon - Manu törvényei - 1916)

A lélekvándorlásról és a jó cselekedetek általi jó karmáról is beszél Manu:

,,A lélekvándorlás hite szerint a jövő lét az elkövetett bűnök okaitól és alakjaitól függ ... Ellenben a lélek jó tulajdonságai közül a jóság az illetőt az istenek fokozatára emeli, a szenvedélyességgel bíró ember lesz. A brahman akkor szerez magának legtöbb érdemet, ha a rendes kötelességéinek teljesítésén felül mindenekelőtt a legfelső szellem megismerésére törekszik. Ezáltal halhatatlanságot szerez magának, mert megszabadul minden anyagi köteléktől, eggyé lesz a világszellemmel, mely mindent áthat." (Csifó Salamon - Manu törvényei - 1916)

 

bhrigu.gifManu (Noé)

És itt ki is lyukadtunk Sziddhárta szerepére. Ő eredetileg Manu király családjából származik és megértette, hogy mi az ő feladata. A sorsát már gyerekkorában megjövendölték az apjának.
Sziddhárta a brahmanák fölé helyezte magát. Igaz a védikus tudást tőlük tanulta, de utána elvonult, hogy a csendességben maga jöjjön rá a Nirvánába vezető ösvényre. Visszatérte után sok brahmana lesz a követője.

A szokusinbucu, vagyis az önmumifikálás szokása a japán buddhista szerzetesektől származott. Meditálással és önaszkézissel tisztultak meg testileg és szellemileg és hitük szerint így tudtak a Nirvánába jutni. Az a szerzetes, aki önmagát mumifikálta, mágikus erőre tett szert. Lényege a test kiszárítása úgy, hogy kevés vizet és sok sót fogyasztanak, majd olyan növényt esznek, amely baktérium és gombaölő. A többi szerzetes az alanyt körbefalazta, csak egy kis nyílást hagytak neki, hogy lélegezni tudjon. Az alanynál volt egy csengő, ezzel jelezte, hogy még életben van. Amikor már nem csengetett többet, akkor teljesen befalazták, elősegítve ezzel a mumifikációs folyamatot és a test konzerválódását. Minden esetre ezek az ember hittek benne, hogy el tudnak jutni a Nirvánába.

,,A korai theravada buddhizmusban a karma a reinkarnáció mögött húzódó ok-okozati erő. Bármi, amit teszünk, annak később okozata lesz ... Ebből csak akkor menekülhetünk, ha annyira tökéletessé válunk, hogy cselekedeteinknek nem lesz semmiféle rossz hatása." (Martin Palmer - A Jézus-szútrák - 2001)

A legenda szerint Sziddhárta halála előtt megkeresztelkedik. Magyar nyelven így hívják azt a rituális fürdést, amely lemossa a bűneinket. Az indiai folyók mentén mindenhol szent fürdőhelyek vannak. A régi-gnosztikus keresztények naponta többször is, mások csak időszakosan keresztelkedtek egész életükön át. Teljes bemerülésről van szó, amely a lelki újjászületést szimbolizálja. Ez az ősi szokás tehát Indiától Palesztináig megtalálható. Sziddhárta keresztelkedéséről beszámol egy teológus:

,,A két város közt foly Kukustá vize. Itt megint megpihent a mester és megfürdött életében utoljára." (Dr. Brassai Sámuel - Buddhismus - 1890)

Az ősi hindu és nepáli naptár szerint egy māgha nevű, náluk 10. hónap (január/február) a Maghā csillagcsoporttal kapcsolatos. E hónap neve a bábiloni naptár szerint: tebētu.
Egy védikus horoszkóp szerint ez a csillagkép Pitrigan isten képe, vagyis egy királyi udvar egy trónnal. Nakṣatra-nak hívják az olyan csillagképet, amelyen áthalad a hold. Azt a hónapot, amikor telihold van a Maghā csillagcsoportban, hívjuk māgha-nak.
Így a harmadik holdhónap telihold napján tartják a Māgha Pūjā ünnepet. Ez egy buddhista fesztivál, amely egy szent eseményhez kötődik, mikor is Sziddhárta találkozott 1250 tanítványával. A legenda szerint ezen a napon jelentette be Sziddhárta, hogy három hónap múlva a Nirvánába tér.

navam-poya1.jpgMāgha Pūjā napja
Sziddhárta találkozik 1250 tanítványával

Így eljutunk a "māghasnāna" nevű szertartásos fürdőzés szokásához, amelyet a māgha hónapban végeznek.

A gnosztikus-keresztény mandeusok és az esszénusok körében volt gyakori a folyóban való rituális fürdőzés.
Az azeriek a szkíták leszármazottai, most is a Kaukázustól délre érnek, az ősi Urartu Birodalom mellett.
Az azeri történészek szerint az Ararát-hegy és az özönvíz legenda összekapcsolódik. Azt állítják, hogy Ararát és az Urartu ugyanaz a két szó. És hogy a Kr. e. első évezred közepén egy hosszú időszakban Ararát Birodalomnak hívták. Ennek a közepén a Van tó és Van városa van. Ez az ősi Van kultusz a vízhez kapcsolódik.
Azeri nyelven a "fürdőzés" szót "vanna"-nak mondják.
Minden bizonnyal a görög Pan (Faunus) isten is Van-ból származik.

,,Sylvanus - Eggy mezei isten a rómaiaknál és görögöknél ... Fenestella azt mondja, hogy Pan, Faunus és Sylvanus tsak eggy istennek különbböző nevei vóltak." (Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona - 1792)

Ő az aki a Nílusban fürdőzik, majd félig hallá válik. A "viz"-et norvégul "vanne"-nek mondják, dánul pedig "vand". Ez utóbbi a Van kultusszal lehet kapcsolatban és a szanszkritból ered, ugyanis a "vand" szanszkrit szó jelentése: imádni, imádkozni hozzá, tisztelni, becsülni, felajánlani valamit.
A szanszkritban a "vāṅka" szó jelentése: óceán, tenger.
A "vaṅkara" szó: a folyó kanyarodása.
Vaṅkṣu-nak hívják a Gangesz egyik ágát.
Vannā pedig egy női keresztnév.

A görög "krisztosz" szó jelentése: felkent. Az angol "christian" és "christianity" szavak jelensése: krisztusi, krisztushívő.
Ám a mi keresztény szavunk nem ebből ered. A kereszt szavunk a kör/ker szóból ered. Ez két dimenziós geometria, erre épül a rovásírásunk.

n_k.gifAz "k" rovásbetű


A "kör" és a "ker" szavak azonosak, mint azt a "kerület" és "kerek" szavak bizonyítják. A kereszt jelünk egy körbe rajzolva azt négy felé osztja, így ez a jel a "kör-oszt" mozaikszóból ered. Ez egy régi vallásos jelkép, számtalan nép használta régen. Jelentése egyetemes.
Ukrajnában mai napig van Koroszteny nevű település, amelynek másik neve Korosten.

0000-1276-39103.jpgKöroszt, ősi vallási jelkép

,,Köröszt, körösztény, I. kérészt, kérésztény" (Czuczor-Fogarasi - A magyar nyelv szótára - 1862)

,,A legrégibb magyar bibliafordításban "kerezten" hütöt (Apor cod. 124. Vesd ö. M.Nyr. XIII. 520) és "kereztyent" (Apor cod. 204) találunk ... "körözten" (Kazinczy cod. 239) ... köröztien (Kaz. cod. 189. 190. Tihanyi cod. 7. 22. 63 stb.), "köröztieen" (Kaz. cod. 240). Ezek ellenében a "köröztin" megvan a Tihanyi cod. 8-ik lapján, a "körözten" meg a Kazinczy cod. 32. a Tihanyi cod. 8. 13. 160. 294. 295. 297. 298. stb. stb. lapjain. Ugy hogy e Dunántúl kelt 1531-iki codexben, mig a "köröztien" csak 8-szor, a "körözten" 34 helyen fordul elé s elé jő ezek közt "köröztenne lenni" (302. 1.) s "köröztennep" is (köröztén nép, 299. 1.). Sőt a 141. lapon még a világosan, félreismerhetetlen nyomatékkal kiirt "köröztenn" is feltűnik, mely a mai kereszténynek az Apor codexbeli "kereztennel" együtt szemmel láthatólag ősapja." (Kanyaró Ferencz - Adatok a keresztény szó történetéhez - 1888)

A keresztelés eredetileg egy ősi rituális fürdővétel volt, amelyet az ősi keresztények gyakoroltak.
Jellemzően tiszta vizű folyókban végezték ezt. Sokan, naponta többször is megkeresztelkedtek, hogy ezzel bűneiket lemossák. Valószínű, hogy a baptizálást, vagyis az alámerítést egy szerzetes végezte, ám ez beavatási szertartás is volt.

,,Az isten szót eddig is többen kísérelték meg megmagyarázni, de még eddig nem sikerült jelentésének minden tekintetben való, egészen kielégítő megfejtése. Ennek oka az, hogy általában egy szónak veszik s igy próbálják eredeti ősi jelentését megtalálni. Némelyek a perzsa vagy tatár jisdán = jóságos isten elnevezésből származtatják, mások az ős szónak az ó-don, új-don mintájára alkotott ős-dön, régiesen is-den alakjában vélik eredetét, ami annyit jelentene, mint ős-tevő, ős-lény ... A Budenz József Magyar-Ugor Összehasonlító Szótára szerint az isten szó is tagja azonos a finn isa (apa), iso (nagy) szókkal, a ten szótag pedig kicsinyítő képző, tehát isten = atyuska. A Budenz iskolájához tartozó nyelvészek közül egyesek i-sten tagokra bontva szét, az első szólagot a vogul-osztják jis = ős, régi, szóból származtatják, a sten tagot pedig a nő-stény, agga-styán szók végződésével tartják azonosnak ... A szó ős, eredeti jelentése körül uralkodó homályt az okozza, hogy a magyarázók általában egynek vették az isten szót. Pedig nem egy szó, nem az is szónak valamilyen képzővel alkotott származéka, hanem két önálló, külön jelentésű szónak az összetételéből keletkezett. E két szó: is és ten. Az is szó a Halotti Beszédben több birtokost s egy birtokot jelölő raggal ellátva fordul elő: is-emök, a mai nyelvhasználat szerint os-ünk. Az is az akkor is használt isten szóban valószínűleg már elveszítette volt eredeti fogalmi jelentését, ezért nem változott át benne az i hangzó ö-vé, mint ahogy átváltozott az ősünk szóban. Mit jelent fogalmilag az ős, eredeti régi alakjában is (nem rövid, hanem hosszú i-vel ejtve) szó?" (Zoltán Sándor - Az isten szó ősjelentése - 1937)

625454_9b8d_4.jpgA védikus asztrológia szimbólumai

1937-ben, vagyis a dicsőséges Horthy-korszakban ez a teológus rájött, hogy az "íz" és az "ős" szavak között kapcsolat van.

,,Honnan származik és mit jelent a ten szó? A kinai klasszikus nyelv az eget tien szóval nevezi meg. A több ezer éves múltra visszatekintő császárság idején a kinai császárok a sang-ti cimet viselték, ami ősidőktől létező császárt jelent. Másik cimök az ég, tien fia volt ... A kinai klasszikus nyelv tien szavának a mongol fajhoz tartozó jakutok nyelvében a tengere szó felel meg. Müller Miksa szerint a hunok tángli-nak, a mongolok tengri-nek hivják az eget. Az ázsiai tatárok pedig a legfőbb istent Tengere Káira Kán-nak, "istent" általában "tengere"-nek nevezik. Ez a tengere szó olyan régi, hogy még a legrégibb turáni fajta népnek, amely a föld legrégibb kulturnépe, a szumirnak nyelvében is előfordul tingir vagy dingir alakban s jelentése ugyanaz, mint az ázsiai tatárok nyelvében, azaz: isten. Babilon akkád-asszir neve szószerint való lefordítása az ősi szumir főváros, Ka-Dingir = Báb-Ilu, nevének, ami magyarul azt jelenti: kapuja az istennek ... Van tehát egy szó, mely a szumirok nyelvétől kezdve a ma élő mongolfajta népekig mondhatni minden turáni eredetű népnek a nyelvében előfordul tingir, tengere, tengri, tangri alakban egyszer az ég, máskor az isten fogalmának jelölésére. Sőt a klasszikus kinai nyelv tien szavát is a tengere, tengri lerövidült alakjának tekinthetjük ... Theophylaktos Simokatta VII. századbeli bizánci görög iró azt irja a honfoglalás előtti magyarokról, hogy: egyedül azt imádják és tisztelik, aki az eget és földet teremtette ... Az az isten, ki az eget és földet teremtette az ég és földkeletkezése előtt már megvolt, tehát az ős-isten volt, az ís-tenger vagy ís-tergri, az a nagy, az az öreg isten, aki parancsolt az erdők, a levegő, a nagy vizek tündéreinek s aki nyilával, a villámmal lesújtotta, ítéletével megütötte a gonoszat (a székely nép szerint a villám isten ítélete, mely megüt embert, állatot). Is-tenger volt tehát eredeti, ősi alakja a Halotti Beszéd és a mai nyelv isten szavának. A tenger szó rövidült már jóval a honfoglalás előtt: "ten"-né, az ős magyar nyelvben, mint a kínaiban: "tien"-né. Igy lett az is-tengerből: is-ten." (Zoltán Sándor - Az isten szó ősjelentése - 1937)

Gandhára Királyság volt az a terület, amelyet később Baktriának is neveznek. Ez egy kereskedelmi és kultúrális központ volt a védikus időkben. Nagy-Sándor után a kusán (szkíta) királyok idején virágzott ezen a területen a gréko-buddhizmus, amely így a turáni vidéken is elterjedt. A szanszkrit szószedet szerint Sziddhárta herceg Kuśanagara városában halt meg, amely város a kusánokról (kusiták/kusárok/kazárok) volt elnevezve. Ők is Kustól, Nimród királyunk apjától származnak.


ggfef.bmpA buddhizmus változatai és elterjedése
bal felső sarka az Urál-lába, ahol a magyarok éltek (Kr. u. 7-8. század)

,,Találkozunk olyanokkal is, kik Jézus tanaiban buddhista hatásokat és nyomokat vélnek föltalálhatónak s a názáreti mestert elviszik Észak-Indiába, hol szerintök kora ifjuságától 29 éves koráig Buddha tanításait tanulmányozza és ekkor mint vándor bhikksu tér vissza Zsidóországba." (Zoltán Sándor - Párhuzamok és ellentétek Jézus és Buddha közt - 1916)

A védikus hagyomány (puránák) Chandravanshi vagy Somavanshies néven ismerik a Hold-dinasztiát. Ennek a legfőbb védőszentje Ila. A dinasztia királyai "Ailas-dinasztia"-nak hívják magukat, ami azt jelenti: Ila leszármazottja.
A leszármazási sorrend: Yayati, Deva Nausha, Puru, Yadu, Kuru, Pandu, Yudhisthira, Krishna
.

img_0293.JPG Főpapnő (tarot-kártya) / Ilona

Ezzel szemben Suryavanshi vagy Raghuvanshies néven ismerik a Nap-dinasztiát. Ez kapcsolódik Nimródhoz és fiához Naposhoz.
A leszármazási sorrend: Manu, Ikshvaku, Harischandra, Raghu, Dasaratha, Rama.

magician2.jpgMágus (tarot-kártya) / Nimród


Ezután Ila lesz az uralkodó Baktriában. Egyszer vadászni ment, amikor is egy yakshini szarvasünő elvezette Sharavana-ba, vagyis Parvati istennő szent ligetbe, ahol megismerte Budhát és hozzá ment feleségül.
Ila istennőnek és Budhának gyermeke születik, akit Purūravas-nak (Budhasuta) hívnak. Ő az első királya a Hold dinasztiának. A legenda szerint egy Puru nevű hegyen született.
Ennek a névnek és magának a "puru" szanszkrit szónak a jelentése: virágpor, Mennyország, Paradicsom. sok, bőséges. Puruṣagati-nak hívnak egy sámánt is.
Ha a szkíták nevével (saka) megtoldjuk, akkor "puruśāka" azt jelenti: két lábon járó, lótenyésztő ember, segítőkész.
A "puruṣakāra" pedig: dicsőséges cselekedet, hősiesség, büszkeség, nyelvész.
A "mahāpuruṣa" jelentése: szent bölcs, aszkéta. Ez egy neve volt Sziddhártának is. Ez a szó több varázsigében is szerepel.

A "puru" szó egy szinonimája, rövidített változata a "pauru" szónak.
Számos sámánt hívtak "Pauruhanmana"-nak, de a Paurumadga, Paurumīḍha és Paurumīḷha nevek mind sámánok nevei. A "pauruṣa" szó jelentése: szent, erő, hős, bátor.
Pauruśiṣṭi egy tanító neve.

Köztudott, hogy a zarathustra nem egy személynév, hanem egy egyházi méltóságnév, jelentése: szerpap. A zoroasztrizmus alapítójának keresztnevét nem tudjuk biztosan (talán Ashu), csak azt, hogy a Spitama családból származott. Ő baktriai volt és származásilag heftalita, vagyis turáni és szkíta. És hát sok évszázaddal a Spitama-családból származó heftalita szerpap vallási reformja után a Sakya Ganarajya (Sákja Királyság) területén egy indo-szkíta családból származik a Sziddhárta, a következő reformátor. Az érdekesség csupán a Spitama és Gautama család nevekben az "ama" végződés.

,,Zarathustraa Spitama család tagja volt, mely egyik ága a Hetschatáspanak, továbbá, hogy atyja Pouruscháspa, egyetlen leánygyermeke pedig Pourutschista nevű volt." (Ismerettár a magyar nép számára, X. kötet - 1864)

Vagyis nem kizárt, hogy ezen Pouru név azonos a Pauru és így a Puru nevekkel. Ősi heftalita család használta ezen nevet, így jól látszik a folytonosság a heftaliták és az indo-szkíták (sákják) között.
A "purána" szanszkrit szó jelentése: öreg.
Rājapauruṣya-nak hívták a rāja első emberét, miniszterét, királyi szolgáját.

Magyar: király
Üzbég: qirol
Türkmén: korol
Török: kral
Azeri: kral
Kurd: qiral
Szinhala: raju
Gudzsáráti: rājā
Nepáli: rājā
Bengáli:rājā
Tamil: rājā
Hindi: raaja
Szanszkrit: rāj

Ha ezt a "pauru" szót vesszük, akkor ismerős lehet a "Paulus" név, ami Pál apostol latin neve, vagy ennek a női változatát (Paula).
A "pauru" szó szent bölcset, sámánt, a rádzsa első emberét jelöli, így ez a pálosok (paulusok) nevéből származik.
Ugyanis a "pāla" szó szinonímája a "pāra", gyakorlatilag vagy egyiket használják a szanszkritban, vagy másikat. De azonos a jelentésük, vagyis: őrző, védelmező, megtartó. A "puru" szinonímája pedig a "pulu".
A Pauluṣi pedig a Puluṣa név másik alakja. A Pārabava két indiai sámán neve a szószedet szerint.
Ez figyelemre méltó, ha tekintjük Ila és Budha fiát, akit Purūravas. A "ravas" szó népszerű a szanszkritban, utótagként használva közel 200 szót kapunk.
Így Ila fia Paurus, másnéven Paulus (Pálos), a Hold dinasztia első királya. A szkíta mitológiában Enéh (Ilona) és Nimród fia Pálos (Magor). Ez utóbbinak a városa a Magadha Királyság (Bihar) fővárosa, Palibuthra volt. Ez volt India spirituális központja Sziddhárta korában, így érthető, hogy ő is tanítói-útja kezdetén ide megy a követőket szerezni és a brahmanákkal vitázni. Ezen város későbbi neve Pataliputra lett, jelen korunkban pedig Patna.

,,De nem csak a semitikai nyelvekben divatozott a Baal szó, sőt Bopp nem is tartja azt eredeti semitikai szónak, hanem költsönözöttnek s a sanskrit pal igét a sidó baal igével egynek veszi ... Baal vagy Bél, Babylon építője, napimádó, hol híresek voltak a Baal papjai, a görög írókban Belus, kiről írja Aelian, hogy Xerxes, Dárius fija a Belus régi síremlékét felnyittatta s abban üvegkoporsót talált, mellybe Belus teste olajba téve tartatott ... A sidó Baal költsönözött szó hihetővé teszi az is, hogy Indiában Pali királyt jelentett, honnan több városok neve, példának okáért Palipathus, Palilapis ... Pliniusban Palibothra. India mellett van a Bali sziget is, melly a javai angol kormányhoz tart, megkaphatni Madrasban Bali nagyvárost is Maha Bali Pura név alatt, vagy is a nagy Bali város, melly a Pamkon nemből való régi királyok lakhelye volt." (Kállay Ferencz - Az ángol Leslie és Drummond familiák magyar származásokról - 1838)

Persze csak a zsidó-keresztény kultúrkör miatt írja Kállay a "baal" szót zsidónak, mikor az ősi sumér-káld-bábiloni eredetű, kánaáni szó. A Baal-kultuszra a Tenach csak másodlagos forrás.

,,Csudálatos az is, hogy valamint a pehlwi nyelv egykor a hérosok vagy istenek nyelve volt, ugy Indiában is pali vagy bali nyelv e szerepet játszotta, sőt Burnouf azt hiszi, hogy a zend nyelv belső alkotjára nézve hasonlítván a sanskrithoz, azon népek, kik ezeken beszéltek, kezdetben egy tőkéből eredtek ... Ha már északi Ásia történeteiben mindegyre olvassuk a Peli és Pali neveket, kik tatár királyok voltak, ha ugyan ott az Oxus felett lakó scythák két tőkéje Diodorus Siculus szerint Pal és Nap két testvértől származott, ha a Bal és Nabo istenek nevei Edessa történeteiben is előjőnek, úgy bizonyosok is lehetünk e szók vallásos jelentéseiről, mint arrúl is, hogy a magyarok Ásiában már birtokában voltak a szónak, de annak eredeti értelme a keresztyén vallás felvétele után lassanként meghomályosodott és végre egészen feledékenységbe ment." (Kállay Ferencz - Az ángol Leslie és Drummond familiák magyar származásokról - 1838) 

A "pālakāpya" szanszkrit szó jelentése: ősi bölcs.
Ám Manunak van egy Medhas nevű fia is. A "medhas" szó jelentése: áldozat. Így hívják az áldozó ünnepeket és az áldozati állatokat. Ha őt akarnánk a Tórában szereplő Madaival, a médek (madák) ősatyjával azonosítani, akkor ez az Özönvizet túlélő Manu király nem is Noé, nem is Nimród, hanem maga Jáfet. Ugyanis ő is rajta van a bárkán apjával Noéval, vagyis túléli az özönvizet. Jáfet fia Madai. Minden esetre sok a hasonlóság a bibliai és a védikus hagyomány genealógiáját összevetve.

Shraddhadeva Manu (Svāyambhuva) az a király, aki túléli az Özönvizet. Az ő lánya Ila. Ilának van további 9 testvére, egy közülük Ikshvaku, aki a Nap dinasztia alapítója.
Ez a történet Enéh és Nimród története, továbbá megjelenik benne a csodaszarvas, ugyanis az vezeti Ilát Parvati istennő kertjébe, ahol megismeri Budhát, majd összeházasodnak.
A magyar Enéh nevének jelentése: szarvasünő.
Szanszkrit nyelven a rövid lábú, ragyogó fekete szemű szarvast "eṇa"-nak hívják. Ennek a fajnak egy másik neve: eṇaka. Az "eṇākṣa" és a "eṇanetra" jelentése: szarvas-szemű. Az "eṇāṅka" és a "eṇatilaka" jelentése: szarvas-mintás. Másik jelentése: hold.

Az Ene egy nagyon gyakori kírgiz leánynév is, jelentése: anya.
De más nyelvekbe (kazah, török, azeri) ez a szó "ana", a mi nyelvünkbe "anya", nepáliul "āmā", üzbégül pedig: "ona". Ez utóbbi van kapcsolatban az Ilona névvel. Ugyanis az "el" és "il" szavak jelentése: isten, ég.
Innen Ila istennő szanszkrit neve is. Az Istenanya régi nyelven Elana vagy Ilona.
Viszont a mi krónikás hagyományunk Enéh néven ismeri. Az "ene" szónak egy változata az "ünő", ahogy az "ona" és az "ana" is. Az "añjanī" szanszkrit szó magyarul "nő", az "anāṭa" szó pedig "fiatal hölgy".
Az Özönvíz előtti időkben matriarchális világrend volt, ahol az Anyaistent imádták (Anahita). Ő Ila, vagyis a Hold-dinasztia védőszentje és alapítója.
Nimródot az azeri hagyomány is Napkirályként (Günəş-kral) ismeri. Nimród a Nap-dinasztia ősatyja. Évszázadokkal később Bábilon trónján őt követte Hammurabi király, akinek törvénykönyvét megtalálták és le is fordították többek között magyarra.

,,Bár a király azt is mondja, hogy ő Babylon Napja, a Világosság, mely szétomlik országában déltől északig - írta le ezeket a törvényeket, mindamellett ő is úgy kapta azokat az ég és föld legfőbb bírájától, a mindenek urától, ki egyedül igaz és tökéletes, a Nap-istentől." (Győrfi István - Babylon befolyása a héberek ős vallására - 1913)

Továbbá Ilā az oktatója Manu-nak, vagyis egy valódi dinasztia valódi ősanyjáról beszélünk, a bábiloni mágusok vezetőjéről.

Szicíliai Diodórosz (Kr. e. 90) Hérodotoszra hivatkozva írta le a következőt:
Héraklész fia Szkűtész, akinek a két fia Napos és Pálos.
Nabhasya (Napos) a védikus iratokban a 3. Manu király fia. A "nabhas" szanszkrit szó "nap"-ot jelent.
A "pāl" szanszkrit szó jelentése pedig: őrző, védelmező. Ők a pálosok. Róluk nevezték el a pāli nyelvet és a Pāli-kánont.
A Pālaka nevet sok herceg viselte, nevének jelentése: lovas, ló tartó, védelmező, fenntartó, figyelő.

Ez a két szkíta dinasztia, a hunok (naposok) és a magyarok (pálosok), bár ebben a genealógiában egy generációnyi csúszás van a két név között.

,,Rajas - Eggy szerzet a napkeleti indusoknál, melly a braminek után való. Vagynak ott sok ollyan rendek, mellyek eggymástól függetlenek. Nevezetesebbek a Chouria Bankham, vagy a Napnak Rende, a Tomma Bankham, vagy az Hóldnak Rende. Azért nevezik úgy ezeket, mert az ő lelkeik régenten vagy a Napban vagy a Hóldban laktak. A mi az alsóbb rendű rajasokat illeti, azoknak eredeteket a tsillagoktól hozzák, és azt hiszik, hogy azok a futkosó tüzek, mellyek éjjel a levegőégben, mint a tsillag úgy látszanak, a tsillagokból le-hulló lelkek." (Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona - 1792)

irahanda02.jpgKarāvā-zászló
(a Nap és a Hold dinasztiák szimbólumaival)

A Nap dinasztia fővárosa Ayodhyā, a Hold dinasztiáé Pratiṣṭhāna volt.
Ez utóbbi Prayagraj városa mellett van, a Gangesz bal partján. Továbbá Prayagrajtól nyugatra Chandrabhanpur városa található, amely szintén őrzi a Hold dinasztia nevét.
Az indo-szkítákról számol be egy 19. századi teológiai tanulmány:

,,A két főtörzs, mint említők: a Hold és Nap gyermekei (panduidák és kuruidák) és figyelemre méltó, hogy a két ágból származott hercegek száma körülbelül megegyezik az egész láncolatban. Tegyük fel, hogy Búdha volt visszaállítója az emberiségnek az özönvíz után - mi nem valószínűtlen, miután ő nyitja meg a Hold gyermekeinek sorát - akkor a nemzetségi táblák szerént Budhától (Tod ezredes saját szavait idézve) Judischtráig 55 hercegünk van s ha átalában mindegyik uralkodására 20 évet számítunk, 1100 évből álló időkörünk van. Hozzáadva most ezt az akkori és Vikramaditja közt létező hasonló korszakhoz, ki Kr. e. 56-ban uralkodott, e két nemzetség alakulását, melyek neveik Surja (Nap) és Tschandia (Hold) által tűnnek fel a tulajdonképeni Indiában körülbelül Kr. e. 2256-ra merem tenni ... Úgy látszik azonban, hogy az Ázsia ama részében hátramaradt, s a sküth nevet megtartott törzsek be-becsaptak testvéreik uj telepitvényeire, s míg egyrészt az ind vallást és erkölcsöt tetemesen megváltoztaták, másrészt a legkitűnőbb királyi családokat adták nekik. Tudjuk, hogy Kr. e. 600-ban ily törzsek Indiába törtek, mi körülbelül egykorú egy hasonló betöréssel, mely ugyanazon égalj alól Kis-Ázsiába, hol a görög uralmat dönté meg, északon Európába, keleten pedig egész Baktriába rontott. A régi gétákat újabb Indiának dschitjeiben lehet felismerni, hol a Dschandi hegyektől Mekran partjáig terjeszkednek és még mindig ugyanazon nomad életet élik, mint régen északi lakhelyükön." (Wiseman Miklós - A tudomány öszhangzásban a kinyilatkoztatással - 1868)

Az India-Bábel kapcsolatot jól mutatja, hogy a védikus iratokban 2 néven is szerepel Bábilon (szanszkrit nyelven: Babiru, Bāveru). Az ősi nyugati birodalmak közül még Egyiptom van említve Miśara néven.
Vagyis Bábel, Egyiptom és India kapcsolata régi és bizonyított, hisz a királyi szkíták uralkodtak mindhárom birodalomban. Továbbá ott vannak még a görögök és iónok, akikről sokszor esik szó a védikus iratokban.

A pártusokat úgy említik a szanszkrit szótárban, mint pahlava (pahnava), amely egy harcos (kṣatriya) kaszt volt.
Pārthuraśma-nak hívtak számos sámánt. A "pārthu" és gyakoribb "pṛthu" jelentése: okos, ügyes, bőséges, tűz.  Pṛthu-nak hívták a Nap dinasztia alapítójának, Ikṣvāku-nak a fiát, tehát Manu király unokája Pārthu.
A "pāra" szó "más"-t jelent, a "parapakṣa" és "paravarga"  jelentése pedig: ellenséges párt, a másik oldal.
A pártusokról az maradt fent, hogy kilépett a törzsszövetségből, vagyis pártosodott.

,,Pártus - iráni törzs, Pártiának, a Perzsiától északnyugatra és a Kaszpi-tengertől délre fekvő vidéknek a lakói. Birodalmuk egykor Elő-Ázsiától az Eufráteszen át a Gangeszig és a Kaszpi-tengertől az Indiai-óceánig terjedt, körülbelül a mai Irán területén ... Fénykorukat I. Mitridátész alatt (Kr. e. 171-137) érték el, aki az Eufráteszig előrenyomult, szíriai területeket foglalt el és Kr. e. 140-ben megverte II. Demetrioszt is, Palesztina urát. Alatta egész Irán és Mezopotámia a pártusok birodalmához tartozott akik így Róma legfélelmetesebb ellenfelei lettek ... A keresztyén hagyomány szerint azok közül a napkeleti bölcsek vagy mágusok közül, akik felkeresték Betlehemben az újszülött Jézust, az egyik, Menyhért talán a méd pártusok közül való volt, mégpedig lehet, hogy III. Artabanos rokona volt." (Keresztény Bibliai Lexikon - 1993)

139604839f0f76b6608f0da5b25159db.jpgPártusok

 ,,Kr. e. 7. század elején azon szakadás által, melynek gyászos emlékét e nevezet tartotta fen, az európai scytháknak ázsiai kész birodalmát minden idegen erő nélkül összeomlani láttuk" (Bartal György - A Parthus, Hun-Magyar Scythákról - 1862)

Hunokat említ hūṇa néven, heftalitákat (fehér-hunokat) pedig sitahūṇa, vagy śvetahūṇa névén. A "sita" szó "fehér"-et jelent szanszkritul.
A śākya népet a śaka néppel azonosítja a szótár, akiket pedig indo-szkítákként definiálnak. A "śak" szó jelentése: erő, hatalom.
A "gupta" szó jelentése: sákja hercegnő.

,,Gupta uralkodócsalád az észak-indiai Magadha államban, a későbbi Bihar területén. Birodalmuk a Kr. u. 4. és 6. század között Észak-Indián kívül Közép és Nyugat-India bizonyos részeit is magába foglalta ... Némelyek szerint I. Csandra Gupta legyőzte a szkítákat is, de ez több mint kétséges ... Korábban ezeket a területeket szaka, eredetileg Bajkál környéki szkíta főnökök uralták." (Terebess Ázsia Lexikon)

És végül eljutunk a maga kaszthoz, amely jelentése a szanszkrit szószedet szerint: mágus, a nap napja. E kaszt nevének másik változata: magu.
A szakák szigetének, Śākadvīpa-nak a brahmanáit hívják maga-nak. Ezen a Śākadvīpa szigeten (egy a hét kontinens közül) található volt egy Maga nevű ország, ahol a maga nevű kaszt uralkodott. Erről lehet olvasni a Varāhapurāṇa-ban. E szerint Manu egy fia Priyavrata. Ez utóbbiban tíz fia volt, egy közülük Medhātithi, aki a Śākadvīpa-nak volt az uralkodója.
A szanszkrit szótár szerint Vada a neve az első védának és a mágusokról szól.

152840119eeae652dad759798a2d5b12.jpgIma-malmok (Kathmandu, Nepal)

,,A héberek a folyó másik partján vagyis Mózes első könyve szerint a Káldok Ur nevű városában laktak. A folyó kétségen kivül az Euphrates, e hely pedig a Rawlinson Henrik és Mughier megegyező véleménye szerint nem messze feküdt a Persa öböltől. Minthogy pedig az Indushoz és a Rig Veda hazájához tengeren és vizén egyaránt könnyen ellehetett jutni, nem valószínűtlen, hogy e fogalom is onnan került a héberekhez." (Boros György - Jahveh - 1883)

Ám Nimród birodalmát nem lehet csak az indiai oldalról megközelíteni, mivel a bábeli írott hagyomány is irányadó:

,,A történetek helyi babyloniai színezete és a hosszú kor, amely visszanyúlik addig az időig, amikor a szumir nép volt Mesopotamia lakója ... A Tel el-Amarna táblák felfedezése bebizonyította, hogy a babyloniai befolyás a 15-ik században (Kr. e.) kiterjedt Egyptomra és Nyugat-Ázsiára. Az írásban megőrzött legendák igazolják a tényt, hogy a babyloni mythologia politikai határain és érdekein belül igen jelentékeny befolyással bírt. Éppen ezért feltehetjük, hogy a babyloniai mythosok Palestinába megtalálhatták az utat, otthonossá válva." (Győrfi István - Babylon befolyása a héberek ős vallására - 1913)

Ez ismét csak bizonyítja, hogy Nimród birodalma Indiától Egyiptomig tartott. Külön ki kell emelni Palesztinát (Palostina, Pilistina, Filisztina), ahol korábban is szkíták laktak és Nimród birodalmához tartozott. A pálosokról és Pálos (Magor) ősapánkról lett elnevezve. Térjünk át a szombat szóra, amely a zsidó nyelvbe is bekerült (shabbat), majd a zsidók szent napja lett.

Magyar: szombat
Azeri: şənbə
Kazah: senbi
Kírgiz: işembi
Kurd: şem
Tadzsik: şanʙe
Üzbég: shanba
Türkmén:
şenbe
Grúz: shabati
Örmény: shabat
Nepáli: śanibāra
Bengáli: śanibāra
Szanszkrit: śanivāra
Maráthi: śanivāra
Gudzsáráti: śanivāra
Kannada: śanivāra
Pundzsábi: śanīvāra
Hindi: shanivaar
Malajálam: śaniyāḻca

,,Továbbá a szombat minden valószínűség szerint babyloniai eredetre valló intézmény. Az ásatások alkalmával napfényre került táblácskák, feljegyzések egyikén a sabattu úgy van leírva, mint a lélek pihenő napja, egy nap, amelyen az istenek haragja szünetel. Úgyszintén a jól ismert áldozati naptárban is a hónapok 7-ik, 14-ik, 21-ik és 28-ik napjai külön meg vannak jelölve." (Győrfi István - Babylon befolyása a héberek ős vallására - 1913)

Sajnos nem áll rendelkezésünkre minden megtalált bábiloni irat, továbbá csak sumér és asszír szószedet jelent meg, ám a Tóra szerint Nimród idejében a Föld egynyelvű volt. Minden bizonnyal a Bábel-tornyában dolgozták ki a szanszkrit nyelvet és kezdték el írni a védikus irodalmat. Manu (Noé) törvénykönyvével kezdődik (Manava-Dharmashastra). A bábiloni és a szanszkrit nyelv szavai között nagyon sok hasonlóság, illetve azonos szó van, például a bábiloni "ag" és a szanszkrit "agni", amely szavak jelentése: tűz.

,,A mágusok különféle osztályait megtalálhatjuk a babyloniai papság között. Deuteronomium nyolcadik fejezete nem kevesebb, mint tizenegy osztályát sorolja fel a magusoknak és kevés kétség fér hozzá, hogy a Pentateuch heves ellenzése a mágusok, varázslók, bűvészek, jósokkal szemben, tulajdonképpen babyloniai szokások elleni küzdelem volt." (Győrfi István - Babylon befolyása a héberek ős vallására - 1913)

34c5330b9c6ad146114502ab03cab8d4.jpgSziddhárta

Sri Lanka szigetén élő buddhista papokról ír Broughton:

,,Gonnék - Ceylon szigetében a papok, hosszú sárga ruhát viselnek, mezítelen fővel járnak. A nép nagy tiszteletet mutat erántok, valamint az Istenek előtt, úgy ő elöttök is leborúlnak. Az hol elmennek, ott eggy fejér gyoltsból tsináltt fedelet vonnak fel elöttök, melly tisztességet tsak a királyok eránt szoktak mutatni.
Megházasodni, sőt csak asszonyt sem szabad nekik illetni, bort nem isznak, napjában tsak eggyszer esznek. A papi hivatalt letehetik, akkor ruhájokat vízbe vetik s magok megferdenek. Ha valaki a maga lelkéről valóban gondolkodni kezd, illyen papot hívát, a pap pompáson, négy emberektől kisértettve megjelenik, kik feje felett fedelet tartanak. Az aki hivatta, gazdagon megvendégeli s megajándékozza ötet. A Gonne két haróm napon ott marad s az embert énekléssel mulattatja." (Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona - 1792)

Végezetül ha a masszagétákat, mint szkíta népet szeretnénk megismerni, akkor egy 1995-ös könyvet kell megvizsgálnunk, amely az Oktatási Minisztérium pályázatának a keretében készült:

,,A massagéták, akik a margianokkal szomszédosak, a nomádok nemzetségéből származnak, mezőkön, hegyekben, mocsarakban laknak, a háborúban roppant bátrak, még Cyrustól sem ijedtek meg. Rajtuk folyik keresztül a Murgab folyó, mely a Sariphi hegyekből ered, és a rhibiknél ömlik a Kaspi-tengerbe."  (S. Varga Katalin - A magyar történelem tizedei - 1995)

Türkmenisztán keleti feléről van szó, vagyis olyan területről, ahol a buddhizmus egy népszerű vallás volt. Ezek a masszagéták az ászik, másnéven jászok. A szakák közé sorolják őket, tehát szkíta nép.

,,Íjat, kardot, mellvértet és ércbárdot használnak; ékességük aranypénzes öv és aranyos lótakaró. Vasuk és ezüstjük nincs, rezük és aranyuk bőviben. Akik a szigeteken laknak, a füvek gyökereit és a mezei bogyókat eszik, ruhát faháncsból szőnek. Akik a mocsarakat lakják, halat esznek, hím fóka bőréből csinálnak maguknak ruhát. Ezzel szemben a hegybeliek vallásosabban élnek, mivel húst nem fogyasztanak, van tejük és gyapjuk, éhségüket bogyókkal csillapítják. A mezőn lakók birkával és hallal táplálkoznak, mindig igen harciasaknak tartották őket, egyébként együgyűek és becsületesek, a kereskedésben nem csalnak ... Ez tehát az a Szkítia, mely az általuk mohosnak értelmezett Imaus-hegyen túl terül el." (S. Varga Katalin - A magyar történelem tizedei - 1995)

Nimród, vagyis Szkűtész leszármazottai egy hatalmas eurázsiai birodalmat vezettek. Sok néppel éltek együtt (türkök, mongolok). A sémita népekkel volt sok konfliktusuk. Ezt a szkíta birodalmat az iszlám vallás tette tönkre. Sajnálatos, hogy mezopotámiai és turáni türk és szkíta népek felvették az iszlám vallást, így elhagyták a szkíta értékrendet és erkölcsöt. Ez okozta azt, hogy a 7 magyar törzs végül is Kazáriába vonult. Ám a legendák szerint a kazár uralkodó és környezete felvette a zsidó vallást, ami miatt a 7 magyar törzs és a kabarok elvonultak a Kárpát-medencébe, ahol pedig István király vette fel a zsidó-kereszténységet.
A szabadkőműves cionista zsidók sok gyarmatosító expedíciót indítottak Indiába, hogy elrabolják kincseiket, vagy elpusztítsák azokat, ám a brahmanák és guruk vezetésével a nép ellenállt. Emiatt a konzervatívizmus miatt olvashatjuk magyarra fordítva a szanszkrit nyelvű iratokat. Amit a szabadkőműves cionista zsidók elpusztítottak Európában és a Közel-Keleten, az a Távol-Keleten fennmaradt, ez pedig a szkíták őstörténete.

A brahmanák megrontották a Nimród által hagyott rendszert, Sziddhárta pedig ezt megreformálta, így sokan élnek ma békében a buddhisták lakta területeken. Milyen csodálatos a buddhista népek konzervativizmusa, amely a zsidó és iszlám elemeket vagy nem engedi maga közé, vagy elűzi. Ameddig az iszlám világban műkincseket törnek össze és robbantanak fel, addig a zsidók hasonló erővel pusztítják más nemzetek őstörténetét az akadémiákon. A szabadkőművesek támadása volt a kommunizmus Ázsiában, hisz minden nagyobb kommunista diktátor (Pol Pot, Mao Ce-tung, Kim Ir Szen) mind Párizsban tanultak, az ottani páholy képezte ki őket. Így, mikor kommunista Kína rombolja a műkincseket Tibetben, akkor ezt az ő cionista logikájuk szerint jó okkal teszik. Minden ma élő magyar leszármazottnak fontos támogatnia Tibet szuverenitását, továbbá Burma megtisztítását az iszlám elemektől.

,, A tudatlanság és a késztetések a múlt időszakai. A születés, az örökség és a halál a jövő időszakai." (Anuruddhacāriya - A Felsőbb Tan foglalata 8, 5 - 2002)

,,A régi perzsáknak is volt Vízözön-mondájuk és hogy a Genezis Vízözönével rokonságban van. A Bundehes szerint a monda a következő: Arimann, a gonosz elem megrontotta és tisztátalan ördögi lényekkel árasztotta el a Földet, a miért annak Vízözön által meg kellett tisztulnia. Tistar, vagy Taster, a víz szelleme idézte elő a Vízözönt. Embermagasságnyi víz borította a földet, mert harminc napon és harminc éjjelen át szünet nélkül szakadt az eső. Midőn azon ördögi lények, a Karfeszterek már mind elvesztek, szél támadt, az égből és a vizet a felhőkbe vitte. A hátramaradt vízből alkotta Ormuzd a világtengert." (Dr. Schäfer Bernát - A geologiai és a szentírási vízözön - 1894)

Kőrösi Csoma Sándor figyelt fel a Tista nevű indiai folyóra, amely hasonlít a mi Tisza folyónk nevére, amely minden bizonnyal a "tiszta" szavunkról kapta a nevét. Ez a folyó az indiai Bihar tartomány határától néhány kilométerre található. Vagyis összefüggésben lehet a folyók neve Tistar, a víz szellemének nevével. Hisz perzsa tűzpapok ősi időktől kezdve éltek Indiában.cooltext331147282342399.pngcooltext331145497549176.png
Források:

Hittudományi Folyóirat (1890)
Czuczor-Fogarasi - A Magyar Nyelv Szótára (1862)
Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona (1792)
Keresztény Magvető (1861)
Bartal György - A Parthus, Hun-Magyar Scythákról (1862)
Terebess Ázsia Lexikon
S. Varga Katalin - A magyar történelem tizedei (1995)
Ismerettár a magyar nép számára, X. kötet (1864)
Biblia - Káldi-Neovulgáta
Szálasi Ferenc Alapvető Munkája (1935)
Veszprémi Független Hirlap (1881)
Tudományos Gyűjtemény (1817)
Monier-Williams - Sanskrit Dictionary (1899)
Anuruddhacāriya - A Felsőbb Tan foglalata (2002)
Wiseman Miklós - A tudomány öszhangzásban a kinyilatkoztatással (1868)
Keresztény Bibliai Lexikon (1993)
Martin Palmer - A Jézus-szútrák (2001)

 

 

*******

Írta:
Szécsi Levente

 

baalvany_logo_uj.bmp

A bejegyzés trackback címe:

https://baalvany.blog.hu/api/trackback/id/tr2314606842

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.