Magyar-keresztény tényfeltáró és vallástörténelmi kutatás

Jézus pártus király - Szkíta hadvezér, az Istenanya fia (5. rész)

Az Adiabene uralkodóház és Heléna királynő lámpája

2019. március 21. - Szécsi Levente

,,Buddha senki más, mint az ősi turáni népek szépséges aranysárgahajú aranyöltözetű Napistene: a Magyarok Istene. Viszont a palesztinai filiszteusoknál (a mi jász őstörzsünk egy kivándorolt ága) Izzu, Isszu, férfi-személynév volt, amely név jelentése: izzó, azaz ragyogó, fénylő. Így nevezték a filiszteusok Napistenét is. Itt is tökéletesen ugyanazon jelenséggel állunk tehát szemben, mint Buddhánál: a filiszteus jászok között élt egyszer egy jóságos tanító, aki züllésnek, erkölcsi romlásnak indult és elzsidósodott népet meg akarta javítani. A későbbi idők mondáiban azután e tanító emléke a filiszteusok Napistenlénevel teljesen összeolvadott s az e Napistennel kapcsolatos összes mondák és hitregék az ő személyéhez füzettek. Ezért van többek között az is, hogy ő a téli napfordulókor (karácsony) születettnek mondatik, vagyis azért, mert a téli napforduló (azaz a Nap ujjászületése, amikor is az éjszakák ismét rövidülni, a nappalok pedig hosszabbodni kezdenek) az összes ősi népeknél a Napisten születésének nagy örömünnepnapja volt (a rómaiaknál is: Dies natalis Dei invicti Soli) amelyet a népnek emlékezetéből semmi nemű uj vallás kitörölni nem birt. Hogy ezen filiszteus Izzu tanító és a jászok Napistene egy és ugyanazon személy volt, azt ma a néprajzi tudomány és a világ összegyűjtött monda és mesekincse összehasonlítása segitségével igen könnyen kimutathatjuk s habár lapunk mai, még szerény keretei között bővebb tudományos fejtegetésekbe és bizonyításokba nem bocsátkozhatunk, de majd el jön még ennek az ideje is." (Turáni Roham, IV. évfolyam, 7. szám - 1937)

izzas1.jpgIzzás pártus király

Ahogyan a római katonák ütötték a szeget Izzás kezébe és lábfejeibe, úgy ütjük mi most a szeget a zsidó-keresztény tévtanok koporsójának fedelébe, ugyanis ha bárki cáfolná, hogy Palesztinában éltek szkíták a bibliai időkben, annak éppen a Biblia szolgál bizonyítékul:

,,Így érkezett meg Ezdrelon elé Dótain közelébe, amely Júda nagy hegylánca előtt van, és tábort ütöttek Gabbaj és a szkíták városa között. Itt maradt egy hónapig, hogy összegyűjtse hadseregének minden felszerelését." (Judit 3, 9)

Vagyis bizonyítottá válik, hogy a Szentföld, vagyis Palesztina eredetileg a szkítáké. Ez az említett "szkíták városa" pedig minden bizonnyal Scythopolis.

,,Galileához, Jósef szerint északról valának a tirusbéliek, nap-nyúgot felöl a Ptolémais tartománnya és a Karmel hegy. Dél felöl Samaria és Scithopolis a Jordánig, napkelet felöl pedig Hipóné és Gadaris ... Jóllehet ezen iró ... semmi emlékezetes dolgot nem beszéll, nem külömben Scithopolisról is, melly régen Beth-Schánnak neveztetett ... Valának tudni illik a galiléabéliek nem tsak körül vétetve a pogányoktól, lévén körülettek a féniciusok és siriabéliek, hanem egyszersmind ezeknek sok városai a pogányokkal közösök vóltanak Felső Galileában és más hellyeken is, mint Scithopolisban." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

,,Tsak a vagyon immár hátra, hogy szóljunk a Jordánon túl lévö Palestináról ... A Jordánon túl lévő tartományok közzül egyik legnevezetesebb vala Decapolis, az az, a Tíz várasoknak földe ... De nem könnyü vóltaképpen kitanúlni, mellyek ezek a tíz várasok, mert az írók ez iránt nem egyesek. Söt vannak némellyek, akik azon várasok közzül némellyeket, mint Scithopolist, a Jordánon innen teszik" (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

E lényeges kérdésre a válasz egyszerű, ugyanis a "Scythopolis" elnevezés bizonyosan nem a szkíta neve a városnak, hanem a görög és római elnevezése. Így több szkíták álltal lakott várost is hívhattak mind a görögök, mind a rómaiak Scythopolisnak. Ezért lehet, hogy bizonyos írók a Jordán egyik, más írók pedig a Jordán másik felére teszik a Szkíták Városát (Scythopolis).
Ám a Makkabeusok második könyvében is említik a szkítákat:

,,Ekkor az Menelaoszt, minden gazság szerzőjét felmentette a vádak alól, azokat a szerencsétleneket pedig, akiket a szkíták is ártatlanoknak nyilvánítottak volna, ha törvényt ültek volna felettük, halálra ítélte." (2Mak 4, 47)

,,Szent Máté ollyan hivatalban forgott, melly a magok szabadságokat keményen oltalmazó sidók között ugyan útálatos és gyűlölséges vala, de ellenben a rómaiaknál olly méltóságosnak tartatott, hogy a Ciceronak mondása szerint, a Publikánusi Rend a római lovas vitézeknek virága, a városnak ékessége és a közönséges társaságoknak támasza. Kitettszik ebből, hogy noha Szent Máté kétség kívül sidó nemzetből való lett légyen, mindazonáltal nem vólt a népnek sepreje közül való, úgymint aki ezen hivatalra felvétetett vala. Ezen példákból elegendőképen megfelelhetni arra az ellenvetésre, mellyet hajdon a pogányok tettenek, mintha tudni illik az apostolok igen tudatlan, semmire kellő, haszontalan és gyülevész emberek lettenek vólna." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Egyértelmű, hogyha a zsidók legyártanak egy teljes mértékben kitalált történetet Izzás köré, akkor az nem lesz hosszú életű, mert azonnal születik sok dokumentum, amely erre a csalásra figyelmeztet. Ám ha szépen fokozatosan a valóságot hamisítják meg pontokon, akkor azt a következő generáció örökli és tovább viszi. Így a gnosztikus-evangéliumok meghamisítása körülbelül 300 éven keresztül zajlott. Természetesen szükség volt arra is, hogy a római légiók szisztematikusan kiirtsák a gnosztikusokat, a hagyatékukat pedig a muszlimok semmisítsék meg. És ha zsidó-keresztény európaiként gondolkodunk, akkor számunkra csak hátránnyal járt a tatárjárás, viszont Eurázsia egészét tekintve a tatárok engedték gyakorolni a gnosztikus-kereszténység bizonyos fajtáit, így a manicheizmust és a nesztoriánus kereszténységet is. Mint tudjuk, a Kazáriában maradt magyarok számára ugyanúgy engedélyezett volt a nyugatról jött zsidó-kereszténység, a buddhizmus, a taoizmus és tengrizmus. Sőt még bizonyos számú muszlimot is megtűrtek a tatárok.
Ahogy sok kutató vallja, Izzás tanítványai igazából az ő rokonságából származtak. Így ez a Máté is, akinek görög neve van, Galileából származik. Ugyanis Izzás Kafarnaumból kelt át a Galileai-tengeren a másik partra, ahol a városban odamegy Mátéhoz és elhívja tanítványnak. Érdekes, hogy Izzást hajóval szállítják. Ha egy nincstelen zsidó rabbi lett volna, akkor a galileai emberek bizonyosan nem viszik őt sehova hajóval. Ám ő céltudatosan elhajózik egy városba, ahol elhívja a görög nevű vámszedőt, Mátét.
Fontos megjegyezni, hogy Matusálem nevéből származik a leszármazottai Magóg és Madai neve. Ez utóbbi a médek ősapjának a nevéből ered a médek (madák) neve, amiből a mágusok, vagyis a magyarok neve ered. Ennek a Madai névnek egy változata a Magyar és Magor (Magur) nevek, majd a szkíta király Madius (Kr. e. 658-ban született, mint Partatua fia) neve is, amelynek további változatai: Madyes és Madyas. Ez pedig a Mátyás névnek a régebbi változata, amelynek későbbi angol változata a Matthew név, görög változata pedig a Máté. Ebből a névből ered a zsidó Matisyahu név is.
Vagyis a Máté név szkíta eredetű, ám mi a görög nyelvű zsidó-keresztény iratokból ismerjük főként. Ezután együtt étkezik több vámszedővel. Elképzelhető, hogy Máté a rómaiak vámszedője volt, Izzás rokona. Izzás elmegy hozzá és meggyőzi, hogy álljon mellé.
Jacques Lenfant (1661-1728) így nyilatkozik Lukács apostolról:

,,Szent Lukcsot, aki Syriának Antiochiai nevű városából vala és aki felől bizonytalan, ha sidó-é vagy pogány lett légyen, midőn a keresztyén vallásra állott. Igen hihető, hogy eredetére nézve pogány vólt, azután sidó vallásra állott (proselytus) amint megjegyeztük a Szent Lukáts evangyéliomára és a Kolosséba küldött levélre való elöljáró beszédben." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

És ha valaki kételkedik abban, hogy a pártusok Izzás idejében uralkodtak Palesztinában, annak Jacques Lenfant, a 17. századból tudósít:

,,Azonközben a parthusok elfoglalván Judeát, Hircanus főpapot és Fasaelt, a Héródes báttyát fogva elvitték. Héródes gondolván, hogy ő is veszedelembe forogna, folyamodék Márcus Antoniushoz, aki a római tanátsnak megegyezett akaratjából királyi nevet ada ő nékie, mellyet ő kér vala az Aristobulus számára, aki Máriannának testvére és az Asmoneusok törskéből való Hircanusnak unokája vala." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

heil12.bmpPártus katona

Megemlíti azt is, hogy egy Kr. e. 64-ben született görög író leírja levelében, hogy Herodes nem Palesztinában ölte le a zsidó gyerekeket, hanem Szíriában.

,,Nem találván azt a Damascusi Nicolaus könyvében, akit ő maga vádol hogy ez a Heródes gonosz tselekedeteit vagy színesítette, vagy egésszen elis titkolta. Ugy tettzik, hogy ezen vér ontás tudva vólt egy pogány iró előtt, aki arról (noha nem zavarás nélkül) illyen szókkal tészen emlékezetet: Augustus meghalván, hogy azon gyermekek között, kiket Heródes Syriában megöletett, egy tulajdon gyermeke is lett vólna, így szóllott: Jobb Heródesnek disznajának lenni, mint gyermekének, tzélozván arra a tilalomra, melly szerint a disznó húst nékiek enni nem szabad vala. Akárhogy légyen a dolog, Héródes sidó lévén, illy szörnyű vérontást nem parantsolhatott felettébb való nagy istentelenség nélkül." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

f8c4153a12c9c675b560816b1e3ea130.jpgPártus lovas (Palazzo Madama, Turin, Olaszország)

A zsidók népszámlálásával kapcsolatban kiderül, hogy a rómaiak számlálták össze a katonáikat. És ha Izzás a galileai Bethlehemben született, akkor érthető, hogy Izzás apja, Joseph Pandera miért megy Bethlehembe. Mert ő is római katona volt, akiknek az összeszámlálása éppen akkor történt.

,,Mert szükséges megjegyezni, hogy a Kristusnak születésekor Judea nem vala adófizetője a rómaiaknak ... egyszersmind adófizetőjévé is leve a Római Birodalomnak és ez immár az oka annak a felszámlálásnak, hogy az adó a szerint rendeltetnék. És kétség kivül ez az oka, hogy Jósef is nem emlékzik azon elsö béíratásról, mellyröl szóll a Szent Lukáts, mivelhogy az tsak a haza fiainak felszámlálása vólt, mellyet a Nicolaus Damascus könyvében nem talált, nem lévén ennek semmi köze a Heródes életével. Hihetö, hogy ezen felszámlálás a Római Birodalomnak tsak valami szakasszában esett, azért hogy megtudhatná Augustus, mennyi számból álló vitézeket álithatna fel és mit vehetne bé azon elfoglalt tartományokból, mellyeket felszámláltatott." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Ha valaki kételkedne benne, hogy Izzás egyáltalán létezett, annak szolgáljon tanúságul egy idézet:

,,A többieket beszorították abba a palotába, amelyet Grapté, Izas adiabénéi király egyik rokona épített." (Josephus Flavius - A zsidó háború)

Josephus Flavius szerint Adiabene Heléna királynő apja I. Izates volt, a fia pedig II. Izates. Az író az utóbbit említi Izas néven. Vagyis egy nagy király fiú leszármazottai is viselték a nevét. Így elképzelhető, hogy Helenának volt egy lánya, Mária, akinek pedig volt egy Izas (III. Izates) nevű fia.

,,Aztán a Héléné adiabénei királynénak, Izas király anyjának síremlékével szemben a királysírok irányába fordult." (Josephus Flavius - A zsidó háború)

A talmudi írás, a Toledoth Yeshu bemutatja, hogy egy Heléna nevű özvegy nő uralkodott Ursolymában. Ugyanezt állítja Josephus Flavius is.

,,Nem vala példának okáért ezen éhség sem Égyiptomban, sem Ciprusban, mert Jósef historicus azt mondja, hogy Héléna királyné küldött vólna gabonáért, hogy a jérusálemi éhséget könnyebbitené." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Ha Mária és József a római katonák összeszámlálása után Egyiptomba mentek, az azért lehetett, mert Heléna királynő őket küldte, hogy vegyenek gabonát Egyiptomból a palesztinai emberek számára.

,,A napkeleti régo traditio szerént, Josef és Mária minekutánna az angyaltól megintetettek és egyiptomba szaladtak vólna, ott Heliopolisban tartózkodtak. És ma mutogatnak Cajro és Heliopolis köztt eggy forrást és eggy balsam kertet, amellyben Szűz Mária a Jesus ruhájit szokta mosni. Mellyet az egyiptomi keresztények még ma is nagy tiszteletben tartanak." (Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona - 1792)

Helénának négy fia volt: II. Monobaz, II. Izates (Izas), IV. Manu és V. Manu.
Vagyis ha a védikus hagyomány első királya, az emberiség ősatyja, Manu király unokjája, a harmadik Manu azonos Nimróddal, akkor egyrészről érthetővé válik az, hogy a Talmud miért mondja Izzást közvetlenül Nimród leszármazottjának, másrészről az ősi Manu név több ezer évvel később is használatos a királyi szkíták, így a pártusok körében is. Hisz a keresztény hagyomány szerint Izzás másik neve Manuel (Manu-El), de sok kutató jutott arra a felfedezésre, hogy Izates néven is ismert. Minden esetre több rokonát hívták Manunak.
Köztudott, hogy Szűz Mária születésének ünnepe (szeptember 8.) a Kisboldogasszony napja. Azért nevezzük Máriát Kisboldogasszonynak, mert a Nagyboldogasszony maga Szent Anna, vagyis Mária anyja.
Ám ha tudjuk, hogy a legtöbb turáni nyelvben a magyar "anya" szót "ana"-nak mondják, innen az Anna név. Ám az Ilona és Helena nevek is, amelyeknek eredetije az Elana név. Ez utóbbi a mai napig elterjedt leánynév Paleszitában. Ezen nevekben az "el", majd későbbi változata az "il" és a görög változata a "hel" mind az Istent jelölik. Így El-Ana maga az Istenanya. Adiabene Heléna pedig a mi Nagyboldogasszonyunk, Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, Izzás nagyanyja.

helena_sarcophagus.jpgAdiabene Heléna szarkofágja (Israel Museum, Ursolyma, Palesztina)

,,Vólt ott egy arany lámpás is azon kapu felett, mellyen a Szent Helyre mentenek és egy arany asztal, mellyet Heléna, az Adiabéniták királynéja ajándékozott." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Azt mondják, hogy Pilátus volt a helytartó Ursolymában, Heródes pedig Júdea királya volt. Ám a Talmud azt állítja, hogy Adiabene Heléna volt az uralkodó Ursolymában:

,,A Bölcsek elfogták és Helena királyné elé vitték, a következő váddal: Ez a férfi egy varázsló, aki elbűvöl mindenkit." (Morris Goldstein - Jesus in the jewish tradition - 1950)

Vagyis a két zsidó forrás közül az egyik hazudik, vagy az Ursolymát és környékét a pártusok és a rómaiak egymás között felosztották. Valószínűbb viszont, hogy Herodes római-zsidó király csak kitalált alak, akit Urodes pártus király alakjáról mintáztak. Ugyanis ez az Urodes közeli kapcsolatban volt Adiabene Helena királynéval. Róla azt írják bizonyos források, hogy mágus királynő volt, vagyis mágus vallású volt. Ez teljesen kizárja azt, hogy ő áttért volna a zsidó vallásra. Szarkofágja a mai napig megtalálható Ursolymában, az Israel Museum-ban kiállítva. Kőkoporsóba temették el.
Ha Ursolymában tényleg a zsidóknak volt egy temploma, akkor ők mégis hogyan tehettek annak bejárata fölé egy olyan aranylámpát, amelyet egy pártus királynőtől kaptak? Azért volt az Ursolymai Templom bejárata fölött Heléna királyné aranylámpája, mert ez a mágusok temploma volt Melkizedek óta.
Ha valaki az Adiabene nevét nem érzi ismerősnek, annak ajánlom Ladánybene magyar települést a Kárpát-medencében.

hqdefault_2.jpgHeléna királynő lámpája

,,A mai Jeruzsálemtől északra található Adiabénéi Heléna királynő síremléke, amely a félrevezető Királyok sírjai néven vált ismertté. Ám ezt valójában az Kr. u. 1. században építették és nem szabad összetéveszteni a Bibliában említett királyi sírhelyekkel." (Jehova Tanúi Őrtorony Könyvtár)

Izzás példázatot mond tíz szűzről is, akik közül öt, olajjal teli lámpásokkal vonul a vőlegény elé. Igaz Dávid király a 45. zsoltárban ír szüzekről, akik a királylányt kísérik a király elé. Ráadásul ez Kórah fiainak tanítókölteménye, amely Kórah fellázadt Jáhve és Mózes ellen és léviként át akarta venni a kohén szerepét és a lévitákat a kohének fölé akarta helyezni. Ezért megölték. Vagyis a konzervatív zsidóságon belül ez a szöveg bizonyosan elítélendő szövegnek számít, hisz a lázadó Kóráhtól utódaitól, a kórahiaktól származik.

,,Megnyitotta száját a föld, és elnyelte őket házuk népével együtt, meg Kórah összes emberét mindenükkel, amijük csak volt. Elevenen szálltak le a holtak hazájába mindenükkel együtt, és betemette őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből." (4Mózes 16, 32 - Magyar Bibliatársulat Újfordítása)

A hászid zsidó hagyományban a nők el vannak nyomva, rájuk állatként tekintenek. A régi sémitáknál a szűz leányok nem mehettek volna a vőlegény elé este, ilyen szokás nem szerepel a zsidó hagyományban.
Ellenben a görögöknél templomi szüzek is voltak, így ez a történet ismét csak gnosztikus és görög hatású. És tudjuk, hogy az egyiptomi, a görög és a szkíta kultúra jól megfértek egymás mellett évezredeken keresztül, úgy Thébában, mint Ursolymában.
Ám Jacques Lenfant közli, hogy a zsidók a prozelitákat két részre osztották. Így megérthetjük, hogy mit jelent az, amikor az Adiabene királyi ház tagjait prozelitáknak mondják a zsidók:

,,Ugyanis ezek két félék vóltanak. Némellyek közülök neveztetnek vala proselyti domicilii, vagy proselyti portae, az az házas vagy kapus proselitusoknak. Mivelhogy ezeknek szabad vala Izrael várossaiban házat tartani. Nem kénszerittettek ezen proselitusok a tzérémóniás törvényt sem bévenni, sem megtartani, hanem stak a bálványozásról lemondani és azokat a hét parantsolatokat gyakorolni, amellyeket amint a thalmudisták álmodoznak, az Isten Ádámnak adott vala és az után Noénak, aki azokat által adta a ö maradékinak. A parantsolatok ezek vóltanak: Bálvány imádó ne légy - és kiváltképen a tsillagok imádását tilalmazta - az Istent féljed, tartóztasd meg magadat a gyilkosságtól, a paráznaságtól, a lopástól, tiszteljed a fő tisztviselöket, az élö állatnak tagjaiból ne egyél ... Ezen proselitusok nem tartanak sidóknak és így nem is láttzik, hogy az ö béfogadtatások alkalmatosságával valami tzérémóna lett vólna ... A más rendbéli proselitusok neveztetnek vala szövetség proselitussinak (proselyti federis) mivelhogy ezek az Isten szövetségébe szoktak vala bevétetni környülmetéledés által, amelly neveztetik vala a szövetség vérének." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Ily módon lehetett Izzás prozelita, de csak annyira, mint minden más palesztinai lakos, akik Noé hét parancsolatát tartották, amely sokkal ősibb, mint a Mózes törvénye.

,,Proselytus ... Az első rendbeliek ollyanok vóltak, kik pogányok vóltak ugyan eredetekre nézve, de a zsidók köztt laktak, az igaz Istent imádták, a Noé fijainak hét parantsolatjaikat meg-tartották, de környül nem metélkedtek, sem a zsidó ceremoniák szerént nem éltek." (Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona - 1792)

Vagyis az Özönvíz előttről maradt 7 parancsolat, amely még Énochtól és Matuzsálemtől származnak és amelyeket Noé adott a fiainak. Mily érdekes a szkíták szent 7-es száma.

,,És a huszonnyolcadik jubileumban Noé felírta a fiai fiainak a rendeléseket és parancsolatokat ... Mert ekként tett Énok, amikor ezt parancsolta Metuzsálemnak, fiának a te atyád atyjának, és Metuzsálem fiának Lámeknek, és Lámek átadta nekem a parancsolatokat, amelyeket atyja adott meg neki. És én is parancsolatot adok nektek, fiaim, miként Énok parancsolt fiának az első jubileumokban. Amíg élt, hetedikként generációjában, parancsolatot adott és bizonyságot tett fiának és fia fiainak egészen felvétele napjáig." (Jubileumok könyve 7, 20)

Ezt tanulta meg Mózes Egyiptomban, ezt írta le kőtáblára és vitte le a héber népnek a hegyről. Nekik azt mondta, hogy a kőtáblákat Jáhvétól kapta és azokat Jáhve írta, de mint most kiderült, ezek Noétól és az Özönvíz előtti mágusoktól származnak. Mily érdekes Noénak ez hét törvénye, amelyet egybevethetünk Manu király törvényeivel és sok hasonlóságot találunk. Manu királyt Noéval is azonosíthatjuk, hisz mindkettő túléli az Özönvizet, mindkettő a mai emberiség ősatyja és mindkettő törvényeket rendel el. Mivel a Manu királyok egymást követik, ezért a 2. vagy a 3. Manu lehet azonos Nimród királyunkkal.
Viszont ha ez a hét szent törvényt a pártusok megtartották és nem tiszteltek bálványszobrokat, Jacques Lenfant érthetően kifejti, hogy a zsidók ezen prozelitákat nem hívták és nem kezelték zsidóként. És a szkíták ősi hét parancsolatát tartották. Tehát egyáltalán nem voltak zsidók.
A talmudista zsidók Palesztinát sajátjukként kezelik, ezért szerintük azon vagy mindenki zsidó, vagy mindenki prozelita, a római megszállókat kivéve, akik ugye pogányok. De ez a gondolkodás szülte azt a tévtant, miszerint Izzás anyja és nagyanyja, továbbá a közeli rokonsága a mágus vallást lecserélték volna zsidó vallásra, továbbá az esszénusok és az apostolok is zsidók voltak, Keresztelő János is zsidó volt. A zsidók szerint Palesztinában mindenki prozelita, aki az ősi kánaáni törvényeket tiszteli.

,,A pártusok birodalmához több kisebb, jórészt zsidók által lakott vazallus-állam tartozott. Így például Adiabene, melynek fejedelmi családja körülbelül Kr. u. 50 táján zsidó vallásra tért, azután Osroene (a mai Edessza), Nehardea, Nisibis." (Karner Károly - Hellenizmus, Róma, zsidóság - 1969)

Heléna királynő fia, II. Izates (Izas) volt az, aki állítólag felvette a zsidó vallást. Ez az ember minden bizonnyal a testvére volt Máriának, hisz Mária is Heléna császárnő gyermeke. Így II. Izates (Izas) a nagybátyja volt annak az Izzásnak, akit mi Krisztusnak hívunk és aki nem szerepelvén a pártus királyok listájában, de III. Izates (Izas) nevet viselthette. Hisz Heléna apja volt I. Izates (Izas), így ezen királyi szkíta név egy nemzetségen belül öröklődik. Ennek az II. Izatesnek 24 lánya és 24 fia volt.

,,A zsidóság egyik legnagyobb missziói sikere a Kr. u. 1. században az volt, hogy a római birodalom keleti határán fekvő Adiabenei Királyság uralkodója, Izates családjával együtt áttért a zsidó vallásra" (Karner Károly - Hellenizmus, Róma, zsidóság - 1969)

Természetesen erre nincs más forrása a könyv szerzőjének, mint a Zsidó Enciklopédia és a zsidó-római Josephus Flavius könyvei. Prof. Badíny Jós Ferenc könyve szerint ezen vallásfelvétel azért volt, mert Anna és Joákim gyermeket szerettek volna és a zsidók becsapták őket azzal, hogyha Jáhvéhoz imádkoznak és áldoznak neki zsidó módra, akkor lesz gyermekük. Ám miután továbbra sem lett gyermekük, így elhagyták ezen értelmetlen tevékenységet. Prof. Badíny Jós Ferenc egy 1965-ös német könyvre hivatkozik.
Eleve Noé hagyatéka az Urartu Birodalom, amelynek másik neve Ararat Birodalom. Itt médek, szabírok, szkíták laktak az Özönvíz óta. Az asszír elnyomás ellen innen indult a méd törzsszövetség inváziója. Innen indulnak a médek visszafoglalni Bábiloniát a sémita akkádoktól. Ennek az Urartu (Ararat) Birodalomnak a központja a Van-tó melletti Van város, amelytől nem messze nyugatra található a Nimród-hegy (Nemrut Dağı) észak-keletre pedig az Ararat-hegy (Mount Ararat), ahol is Noé bárkája földet ért.
Ez iménti 7 parancsolathoz annyit fűznék hozzá, hogy a Mózes-féle 10 parancsolat is két részre osztható. Az első három az Isten-Ember kapcsolatra vonatkozik, a maradék 7 pedig az Ember-Ember kapcsolatokra. Így az első hármat mondhatjuk egy hosszúnak, de a 9. és 10. parancsolatot is miszerint ne kívánjunk semmit, ami a felebarátunké. Vagyis nem kizárt, hogy az eredeti 7 parancsolatnak a 10 parancsolat csak egy bővített, magyarázatokkal megtoldott változata.
A Toledot Jeshu-ban az áll, hogy Joseph Pandera, vagyis Izzás apjának a házához közel lakott egy özvegyasszony:

,,Házának közelében lakott egy özvegyasszony, akinek volt egy Miriam nevű, nagyon bájos és szemérmes lánya. Miriam a Dávid királyi házából származó Johanannak volt a jegyese, aki jártas volt a Tórában, és istenfélő ember volt. Egy szombati nap vége felé Joseph Pandera, akinek délceg, vonzó külseje volt, akár egy hős vitéznek, miután Miriamra vetette sóvárgó szemeit, bekopogott hozzá szobája ajtaján." (Morris Goldstein - Jesus in the jewish tradition - 1950)

Ráadásul ugyanerre a forrásra hivatkozik Thomas Broughton, aki mint tudjuk, 1704-ben született, így a legrégebbi hiteles források egyikeként szolgál:

,,A zsidók, mint a Christusnak meg esküdtt ellenségei, sok költeményeket terjsztettek el Szűz Mária felől. Azt mondják, hogy ő eggy kalmár asszony vólt és eggy Johanan nevű emberhez ment férjhez. De ötet eggy Panderus nevű ember teréhbe ejtette, akitöl eggy Josua nevű fijat szült. Midön pedig Panderus Babylonba ment, ezt a gyermeket Mária megtartotta magánál. Akiba Nazarethbe ment, hogy a Josua születtettetése felöl tudakozódjon, hol Mária maga megvallotta, hogy ö házasság-törésbe esett."

,,Jesus a Pandera fia - Ezen a név alatt szokták a zsidók a Jesus Christust szidalmazni, mint hamis messiást. Amelly meséket ő róla beszéllnek, azokat két toledot Jeschu nevű könyvből vették. Így beszéllnek pedig felöle: Eggy Bethlehemben lakó Pandera nevű ember eggy hajfordorító ifjú asszonyt, ki Jochanan felesége vólt, teréhbe ejtett, aki eggy fijat szült. Pandera Byblonba szaladt, a gyermek anyjánál maradt, akit az Jeshouának nevezett."

(Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona - 1792)

sassanida_katapracht.bmpPártus / szasszanida katafrakt

Adiabene Heléna özvegy volt, férje helyett uralkodott. A talmudisták szerint Máriának hívták a lányát. Az, hogy Dávid királyi házából származó zsidó akarta elvenni, mutatja azt, hogy Mária hercegnő volt és királyi leszármazott. Még egy bizonyíték, hogy Izzás és Mária nem voltak sémiták:

,,Nicephorus Callistus Szent Máriát így írja le: alatsony termetü, fejér bőrű, szép hajú, eleven szemű, fekete szivárvány formájú szemöldökű." (Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona - 1792)

Mária édesanyja Adiebene Heléna pártus királynő volt. A Toledot Jeshu szerint Máriának született egy fia, akinek a Jeshu nevet adta. Vagyis a Talmud erősíti meg, hogy Izzás egy pártus herceg.
Ralph Ellis könyvében (Jesus king of Edessa - 2012) sok dolgot összemos, például esetenként 2-3 személyt a pártus uralkodóházból ő egy személynek gondol. Nem tekinthetjük ezen forrást teljes mértékig tudományos munkának, ám az ő felismerései is fontosak, hisz azt mondja, hogy Musa pártus királynőnek másik neve Ourania (Urania/Uranya) volt és Heléna királynőnek is ugyanez volt a másik neve. Csak ha Anna (Ana) királynő nevének a görög változata Heléna, ami Napanyát jelent, másik neve pedig Urania, ami Úranyát jelent, akkor ez ismét csak megerősíti a szkíta Istenanya, az Ilona kultuszt.
És hogy milyen kapcsolatban voltak a pártusok és a rómaiak? Erről beszámol Josephus Flavius:

,,Hol találtok tehát szövetségest a rómaiak elleni háborúra, hiszen az egész világ római már? Talán a néptelen sivatagban? Legfeljebb az Euphratesen túl lakó Adiabéné népében reménykedhettek, mert ezek rokonaink. Csak, hogy ezek alapos ok nélkül nem hajlandók ilyen háborúba bonyolódni, és ha hajlandók volnának, a parthusok akkor is megakadályoznák őket ebben, mert érdekük, hogy fenntartsák a rómaiakkal kötött békét. És bizonyára a fegyverszünet megszegésének tekintenék, ha bármelyik alattvalójuk háborúba indulna a rómaiak ellen." (Josephus Flavius - A zsidó háború)

Vagyis a rómaiak fegyverszünetet kötöttek a pártus uralkodókkal, így érthető az is, hogy Pilátus miért vonakodik kivégezni Izzást, aztán miért adja ki a parancsot, hogy 3 óra után vegyék le a keresztről, illetve hogy miért nem töreti el a lábszárcsontját. Továbbá titokban miért adja ki Izzás testét Arimáteai Józsefnek.
Josephus Flavius valószínűleg sok mindent meghamisított politikai okokból és sok mindent nem írt le. Ám mégis egy korabeli részletes beszámoló a pártusokról és a rómaiakról.

,,Jézus, amikor tanítani kezdett, mintegy harminc esztendős volt. A fia volt, amint vélték, Józsefnek ... ő Noéé, ő Lámeké, ő Matuzsálemé, ő Hénoké, ő Járedé, ő Mahalalélé, ő Kenané, ő Énósé, ő Szeté, ő Ádámé, ő Istené." (Lukács 3, 23)

József és Noé közötti kérdéses területre a zsidók Sémet és leszármazottait, a sémitákat illesztették. Ám a Talmud szerint Izzás a mi Nimród királyunk leszármazottja, így a hámita vonulatot (Noé, Hám, Kus, Nimród...) kellene a sémita helyére írni. Lukács evangéliuma így vagy úgy, de Izzást az Özönvíz előtti mágusok leszármazottjának mondja.

,,Eusebiustól tanúljuk, hogy a Tatianus (ki második századbéli író és Justinus Martirnak tanitvánnya vala) v
ólt az első aki ezen dologról gondolkodott illy nevezetü munkájában: A négynek tsak egy évangyélioma, vagy: A négy évangyélisták lántza. De mivel Tatianus eretnekségbe esett, söt a Kristus genelogiáját és mindazt kihagyta, ami az ö Dávid törsökéből való származását bizonyitotta, tsak hamar az ö munkájának betsülete elveszett." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Tehát a 4. századi Eusebius mondja hiteltelennek a 2. századi Tatianust, csak mert az evangéliumokat a zsidó hamisítás nélkül közölte. Így nekünk, ma élő magyaroknak kötelességünk kivenni az evangéliumból többek között ezen említett sémita genealógiát és minden olyan részt, amely Izzás zsidó származására utal.
Tatianus, amikor a négy evangélium kivonatát megszerkesztette, azért nem írta bele a dávidi-leszármazást, mert ez az eredeti evangéliumokban nem is volt benne.

,,Mindazonáltal még megvala ez a munka a Theodoretus idejében, aki még azt is mondja, hogy azt az eklésiában olvasták vala, de ö ezen munkának minden exemplárjait elrejtette és ezen eretnektöl készitett Évangyélisták Summája hellyébe a négy évangyéliomokat tette." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)


94e93602ebd09a34274abf64d1a3abc9.jpgPártus lovasíjász

,,Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy akol lesz, és egy pásztor." (János 10, 16)

Ha sok zsidó tényleg elment Izzás tanításait hallgatni a városon kívülre, akkor ez a szöveg nekik szólt. Izzás kijelenti a zsidóknak, hogy neki már sok tanítványa van, akik nem zsidók. Végül is Izzás nem egy reformátor volt, hanem meg akarta szüntetni a zsidó vallást. Ő volt a zsidók legfőbb ellensége, mivel egész Palesztina lakossága kezdett megtérni a keresztény hitre. Izzás eltérítette a zsidókat a saját vallásuktól.

,,A samaritánusok eképen Samáriáról, melly hajdon anya várossa vala azon nevet viselő tartománynak ... amellynek Omri, az Izraelnek királya, annak fundálója ezen nevet adta, mivelhogy annak hellyét vette egy Semer vagy Samar nevü embertöl." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Mezopotámiában éltek az ősi sumérok. Mivel a sumér nyelv csak a mássalhangzókat jelöli, ezért a nevük csupán: S-M-R. Így az imént említett Semer vagy Samar nevű ember, valószínűleg ugyanaz, akiről a sumérok vették a nevüket. Ezek a samáriai emberek szkíták voltak, a filiszteusok leszármazottairól van szó.
Filisztinának hívják a közel-keleti népek Palesztinát. Vagyis a palesztinok eredeti neve filisztinek (filiszteusok). És ha ezt sumér nyelven nézzük akkor a "pales" szó csupán P-L-S, illetve a "filis" szó csupán F-L-S. De hát ez a "filis" szó ismerős nekünk, mert ez a Pilis hegységünk neve, ahol is Pálos ősatyánk sírja található. Mind Palesztinát (Filisztinát) a Pálos Rendről nevezték el, amely pedig Pálos ősapánk nevét kapta.
Tudjuk, hogy Izzás ostorral kizavarja az árusokat és pénzváltókat az ursolymai templomból. De ebből sem következik az, hogy ő zsidó lett volna. Ursolyma a szkíták városa volt, ahol a szkíták temploma állt. Idővel ezt a templomot ellepték az uzsorások, pénzváltók, orvgazdák és galambárusok. Izzás ezeket űzi ki a szkíták templomából. Ezen templom minden bizonnyal Melkizedek máguskirály ideje óta állt és a rómaiak rombolják le az első században.
Jacques Lenfant szerint a Bethesda tavát Salamon tavának is hívták.

,,Némelly tudósok azt tartyák, hogy ezen víznek tsak természet szerínt való ereje volt, melly vala az áldozatra való állatoknak vérektöl, mellyeket abban mostanak, kiváltképen húsvét innepére amikor igen sokat szoktanak vala megölni. Énnekfelette azt állítják, hogy az angyal, mellyröl szóll a Szent János, nem egyéb, hanem arra a hívatalra rendeltetett szólga, hogy ezen gyógyításra alkalmatos idöben a vizet felháborítaná." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Jacques Lenfant azt is leírja, hogy csak János evangéliuma említi azt, hogy e bethesdai vízre egy angyal száll, amely felkavarja. Ez is jelzi azt, hogy János evangéliuma egy gnosztikus irat.
Jacques Lenfant azzal vádolja Josephus Flaviust és a talmudista zsidókat, hogy közösen hallgattak el számos dolgot Izzásról:

,,Söt ki tudja, hogy vallyon nem Jósef és nem a thálmudistáké azok, akik (ellenségei lévén a Jésus Kristusnak és látván, hogy ez a tsuda tétel a messiásnak elöl járó postája) ezt eltitkolták, ne hogy az ő tulajdon bizonyság tételekböl tessék ki, hogy a Názáretbéli Jésus vólna az igaz messiás, nem lévén sohól is emlékezet ezen természet rendi felett való dologról sem az ő eljövetele előtt, sem az ő halála után?" (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

dariusz_bufnal.jpgPártus katona (Dariusz Bufnal rajza)

Az esszénusok kapcsán szót kell ejteni Vörös Győző ókorkutató és régész állításáról. Ő Jean-Baptiste Humbertre hivatkozik, aki a École Biblique régészeti igazgatója és Holt-tenger partján, Kumran közelében feltárt olyan temetőt, amelyben többek között nők és gyerekek voltak eltemetve. Így állítják, hogy a kumráni esszénus közösség nem csupán férfiakból állt, továbbá mezőgazdaságból éltek. Továbbá szót ejt Machaerus váráról, ahol is Keresztelő Jánost kivégezték.
Ursolymáról ezt írja Jacques Lenfant:

,,Ugy vélekednek a sidók, hogy minekelötte ök annak birtokába jútnak, az elött valami mennyei tüztöl megkell emésztetni, hogy a népektöl lett megfertéztetéstöl kitisztittassék. Ez az oka, hogy tsak nyomorúlt és alá való sidók lakhatnak ott, akik más menedék hellyet nem találnak." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Peter Darman angol író egy 12 kötetes könyvsorozatot ír meg, Parthian Chronicles néven. Az egyik kötet azt fejtegeti, hogy Spartacus, a gladiátorból lett hadvezér pártus volt.
Izzás kapcsán szóba kerül a galamb-sólyom ellentét is. Aki szeretne fiktív zsidó mondákban hinni az csak tegye, de ezen mondák egy olyan sötét démoni talmudista és kabbalista környezetbe vannak beillesztve, amelyben nem állják meg a helyüket. A mai zsidó-keresztény hívők a judaizmus valódi mivoltáról mit sem tudnak, így elhiszik azt, hogy a zsidó Yeshua rabbi igazából Jáhve fia, akit Jáhve feláldoz értünk. De a Tórában a tiltott gyümölcs miatt Éva, Ádám és a kígyó megkapják a büntetésüket. A fiuk Káin már nem a bűnök miatt visz ajándékot Jáhvénak. Szó sincs arról, hogy az eredendő bűn miatt kellene áldozati állatokat elégetni. Ezen rituális gyilkosságok az elmúlt hónapban vagy héten elkövetett bűnökért volt. Ezért kellett mindenkinek átruházni az áldozati bárányra a bűnöket úgy, hogy ráteszik a kezüket a fejére. Aki ezt nem tette, az a zsidók szerint megmaradt bűneiben. Minden esetre képtelenség, hogy a zsidó Yeshua rabbi örökké való áldozat lenne Jáhve előtt. Viszont az a metafora, miszerint Izzás alászáll a poklokra, hogy legyőzze a Sátánt, beillik a történet szimbólumrendszerébe, miszerint Izzás meghal a kereszten, az Alvilágban megöli Jáhvét, így megszabadít minket az ő hatalmától. Ezért nem kell többet áldoznunk. Ezután Izzás visszatér a halálból és elutazik Indiába a családjával.
Az a történet, miszerint Izzás felesége, Magdalai Mária és leányuk Sára Görögországba éltek, majd a Sion-rend vigyázott rájuk Franciaországban és így a zsidó Yeshua rabbi utódai a katharok között éltek, hamis teória. Számos kutató levezette, hogy Nagy Károly és az általa elnevezett karolingok, továbbá a merovingok nem léteztek és VII. Konstantin császár 300 évet meghamisított a középkori történelemben. Ez a 300 év kitaláció, így Krisztus óta csupán 1700 év telt el. És ha nem volt Nagy Károly, nem voltak katolingok és merovingok, akkor természetesen a zsidó Yeshua rabbi vérvonalát sem őrizheti a Sion-rend.
Azért van Izzás sírja Srinagarban, mert Izzás oda ment Magdalai Máriával és gyerekeikkel.
És itt jön a képbe a galamb-sólyom kérdés. Ha a mitológiai fehér galambnak az eredetijét keressük, akkor azért jutunk el a fehér sólyomhoz, mivel Izzás szkíta máguskirályként ősei hagyományát őrizte, így bizonyosan sólymászkodott és rendelkezett egy kerecsen sólyommal, amelyik az alámerítkezése, vagyis a beavatása után visszaszállt a vállára.

icarus.jpgIkarosz felemelkedése

Nagyban kapcsolódik a fehér madár kultuszhoz és Izzáshoz a Napisten és az Ikarosz kultusz. Részint a hellenizmus hatása miatt alakult ki az az elképzelés, miszerint az Atya szárnyakat ad a fiának, aki a Napba emelkedik, majd végül meghal. Ezután az Atya, vagyis Daidalosz siratja fiát Ikaroszt.
Ha a gnoszticizmust elemezzük, akkor minden esetben a görög mitológiához jutunk. Vegyük csak a gnosztikus elemekkel átszőtt Jelenések könyvét, amelyben Izzás egy repülő fehér lovon fog eljönni az égből. De hát ez a Pégaszosz, a fehér ló, amelyet az amazonok sem tudtak megölni, hiába nyilazták.

,,Jobates ... megbízta Bellerophont, hogy ölje meg Chimaerát. E szörnyeteg elül oroszlán, közepén kecske, hátul sárkány volt, szájából lángokat szórt, roppant erővel és gyorsasággal birt s Lykia tájait pusztította. Emberi erő nem volt képes vele birni s Jobates bizonyosnak vélte, hogy Bellerophon el fog veszni e harczban. De az ifjút Athene istennő védelmezte. Segítségével elfogta Medusa szülöttét, a Pegasos szárnyas lovat, midőn a pirenei forrásból ivott s hasznára idomította, megtanulván Athenetől a zabola kezelését. A Pegasoson ülve megtámadta a Chimaerát s fölötte lebegve, felülről halálra sebezte lándzsájával." (Latkóczy Mihály - Görög-Római Mythologia - 1911)

Ehhez hasonló a Jelenések könyvének képe, amikor is Izzás repülő fehér lovon tér vissza leszámolni a gonosszal. Viszont ehhez a fehér lóhoz kapcsolódik a táltosparipa, aminek másik neve tündérló. A táltos-ló címszó alatt így ír egy régi könyv:

,,Tündérló, melynek lényegéhez tartozik, hogy mesés tulajdonságait szánalmas külső alá rejti. Így teszi próbára a mesék hőseit, a kiket aztán jutalmul győzelemre segít ... Ha pedig szükség van rá, egy tekenő parázstól megrázkódik és egy-kettőre aranyszőrű paripa lesz belőle. Ő mondja meg gazdájának, minő fegyvert vigyen magával, aztán pedig megkérdezi, hogyan repüljön úgy-e, mint a szél, avagy úgy, mint a sebes gondolat." (Latkóczy Mihály - Görög-Római Mythologia - 1911)

A Jelenések könyvében Izzás beszél arról, hogy ő a kezdet és a vég, vagyis az alpha és az omega. Ez utóbbi kettő ugyanis a görög abc első és utolsó betűje. De hát ha Izzás igazából egy hászid zsidó lett volna, akkor a zsidó abc betűit használja, nem pedig a görögöt. Ez is nagyon erős hellenisztikus és gnosztikus hatást mutat a Jelenések könyve kapcsán.

,,Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható." (Jelenések könyve 1, 8)

 

fe22bf19ec892348acbe6ffc5d575d55.jpgIzzás király egy bizánci érmén (Kr. u. 1078)

,,A gnoszticizmus tárgyalása az egyháztörténet anyagába tartozik. Itt mégis azért foglalkozunk vele, mert a gnosis gondolatvilágának több eleme már az Újszövetség hátterében is megtalálható. Hiszen a gnosis egyik első képviselője a Apcsel 8, 9-24 alatt említett Simon volt, akinek alakját később a gnosztikusok mondák és legendák szövevényével vették körül. Simon valószínűleg azzal a tanítással lépett fel, hogy benne a legmagasabb istenség szállott alá a földre és így akarja az emberben fogságot szenvedő ennoiát, tehát a rabságba került istenségeket kiszabadítani. (Kovács Karner Károly - Hellenizmus, Róma, zsidóság - 1969)

A legismertebb gnosztikus-keresztén vallás a manicheizmus, amely a zsidó-keresztény Biblia dogmáival ellentétes hittételeket vall:

,,Mani keresztény jellegű elképzelése, hogy az emberi nem bűneit Krisztus veszi magára, aki a testünkbe zárt fénylelket megszabadítja. Mani szerint azonban a megváltás útja az aszkézis. Az apostolok nem értették meg Jézus tanítását: gyarlóságuk és tévedéseik terméke a Biblia, amely tehát Mani szerint használhatatlan." (Obrusánszky Borbála - Szogd és ujgur manicheizmus - 2004)

A magyaroknál a gyula volt a világi vezető, a kende pedig a spirituális vezető. Szokás volt a kendét feláldozni, ám ilyenkor a kende saját maga adta az életét. Ez az oka, hogy Álmos király, mint kende, nem jöhetett be a Kárpát-medencébe a hét magyar törzzsel. Ugyanis feláldozták. Ez az ősi hagyomány van jelen Izzás történetében is, miszerint ő, mint kende, feláldozza magát a népéért. De Izzás, a fehér ló fia megjelenik a magyarok fehér ló áldozási szokásában is.

,,A keresztyén hagyomány szerint azok közül a napkeleti bölcsek vagy mágusok közül, akik felkeresték Betlehemben az újszülött Jézust, az egyik, Menyhért talán a méd pártusok közül való volt, mégpedig lehet, hogy III. Artabanos rokona volt." (Keresztény Bibliai Lexikon - 1993)

Ez a III. Artabanos egy pártus király volt Izzás idejében. Ha az ő rokona Menyhért, akkor valamilyen rokonságban állhatott Izzás családjával is. Kovács-Magyar András szerint a három pártus mágus mind rokonai voltak Izzásnak. Vagyis érthetővé válik a látogatásuk oka. Ezt a történetet ferdítették el a talmudisták úgy, hogy a pártus mágusok a zsidó Yeshua rabbi előtt meghajolnak, hisz ő a cionista messiáskirály. Ezért nekünk így több, mint 1700 év távlatából össze kell raknunk az eredeti történetet azokból a részletekből, amelyeket az őskeresztény írók lejegyeztek. A források megismerése után levonhatjuk a következtetést, miszerint a pártus mágusok az ursolymai palotában látogatták meg Adiabene Helénát és fiát Izzást. Ők szóltak III. Orodesnek, hogy ölje le a zsidó gyerekeket. Joseph Pandera és Adiabene Mária együtt mentek a galileai Bethlehembe, hogy Joseph megjelenjen a rómaiak népszámlálásán. Ezután pedig Egyiptomba mentek Heléna királynő követeként, hogy gabonát vegyenek Palesztina lakóinak.

fff.jpgAz alpha és az omega szimbóluma
(Római Katolikus Templom, Kerepes, Magyarország)


Köztudott, hogy a négy evangélium közül csak Máté evangéliumának elején írják le Izzás nevelőapjának, Józsefnek a nemzetségtáblázatát. Azt írják, hogy Júda törzséből származott, vagyis judeo (zsidó) volt. Ám ezt a családfát valaki az evangélium szövege elé beillesztette akkor, amikor a hamisított, elzsidósított átiratot készítette. Elég valószínű, hogy Saul rabbinak is köze van ehhez, ugyanis az ő zsidókhoz írt levele hivatkozik erre a családfára. Erre a néhány mondatra hivatkozva állítják, hogy Izzás közvetlenül Júda leszármazottja.

,,Hiszen ismeretes, hogy a mi Urunk Júda törzséből származott." (A zsidóknak írt levél 7, 14)

Professzor Badiny Jós Ferenc nyelvész és sumerológus könyvében (Jézus király a pártus herceg - 1998) sok esetben nem jelöl meg pontos forrásokat, így a könyvének jelentős része így csak legenda, szóbeszéd, találgatás. Ám bizonyos részeket alátámaszt Morris Goldstein könyve (Jesus in the Jewish Tradition - 1950), ennek is a Toledoth Jeshu (148. oldal) című része, melyet Póli Pál fordított magyarra. Eszerint Izzás apjának, Józsefnek a neve Joseph Pandera volt.
Két változatban szokott megjelenni a Tündér Ilona mítosz. Az egyik Ilonát úgy mutatja be, mint Nimród párját, a másik változat pedig, mint Nimród anyját.
Ez utóbbi sémára épül az Ízisz és Hórusz, a Héra és Héraklész, a Maya és Sziddhárta és a Mária és Izzás és más kultuszok. Az Ilona (Istenanya) és fia Nimród (Istenfiú) séma megjelenik Szent Ilona és fia Nagy Konstantin történetében. Ám különösen érdekes, hogy Izzás nagyanyját is Helénának nevezték, akinek II. Izas (Izates) volt a fia. Ráadásul mind Szent Ilona, mind Adiabene Ilona özvegyek voltak. Ez nem jelenti azt, hogy ezen személyek története ne lenne igaz, hanem csak azt, hogy egészen Nimród idejétől kezdve a szkíta Ilona nevet használják a pártus, majd a bizánci uralkodóház királynői.
Sok nyelven Izzás nevét úgy írják, mint Isa. Mily érdekes, hogy a szanszkrit "īśa" szó jelentése: mester, úr, uralkodó.
Feltűnő, hogy Izzás egy szóval sem mondta, hogy ő a sémita állatáldozási szokás helyett új áldozási formát vezet be. Ő csak annyit mondott:

,,Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal: Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára." (Máté 26, 26)

Ám Márk evangélistánál már a "bűnök bocsánatáról" nem esik szó:

,,Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: Vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt: Ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik." (Márk 14, 22)

Itt egy szkíta vérszerződésről van szó, amilyet a hét magyar vezér is kötött. Ez az új szövetség, amelynek semmi köze sincsen Jáhve és a héber nép között köttetett szövetséghez. Egyszerűen Izzás a vezéreivel, katonáival köt katonai szövetséget, hisz készültek fellázítani az ursolymai népet a rómaiak és a zsidók ellen. Az ursolymai szkíták várták a szabadító királyt, a felkentet, a Krisztust. Izzás a jóslatok alapján megértette, hogy ő a Krisztus. Izzás nem a zsidó állatáldozatokat reformálta meg, hanem egy újat vezetett be.

,,Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. - Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és azt mondta: Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik." (Lukács 22, 19)

Kubínyi Tamás egy előadásában megemlíti a felismerését, miszerint az Özönvíz előtti máguskirály, az ősi vallás papja, Melkizédek, Sálem (Solyma) királya kenyérrel és borral mond áldást, ahogy ezt Izzás is teszi az Utolsó Vacsoránál.

bread-wine.jpgKenyér és bor (test és vér)

,,Melkisédek, Sálém királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten papja volt, megáldotta őt." (1Mózes 14, 18)

Vagyis ez is megerősíti a tényt, miszerint Izzás Ursolyma trónörököse volt, egy leendő máguskirály, aki Melkizédek Rendjéhez tartozott és aki egy ősi szokást követett, a kenyérrel és borral való áldozást. Ez a szokás megelőzi a zsidókat, Júda ősatyát, Jákobot és Izsákot, továbbá az egész mózesvallást, amelyet mára zsidó vallásnak hívnak. Ez előbb volt a Kabbalánál és a Talmudnál, előbb volt a Tóránál, vagyis ezen áldozási forma bizonyíték rá, hogy a zsidó-kereszténység alapjába véve egy nem létező, téves fogalom, ugyanis a kereszténység, ha más néven is, de a zsidó vallás előtt már létezett. És ha elfogadjuk, hogy a régi körbe rajzolt keresztről (köroszt), mint ősi szimbólumról kapta a kereszténység a nevét, akkor egyenlőség jelet tehetünk a mágizmus (magyar vallás) és a kereszténység közé, mivel a kettő egy és ugyanaz.
Egyértelmű, hogy a keresztre feszített Izzás, mint szimbólum, több értelmű. Egyrészről a zsidók kezdték el terjeszteni, mindenhova veszületeket tenni, hogy mi szkíták tudjuk, hogy így jár az, aki a zsidók ellen beszél. A keresztre feszített Izzás elrettentés lehetne számunkra, másrészről nekünk szkítáknak egy antiszemita királyunkat a keresztre szögezve látva, emlékeztetni fog örök időkig, hogy megbosszuljuk őt, illetve, hogy a harc a mai napig tart. Nagyon fontos megjegyezni, hogy Izzás feltámadása azt mutatja, hogy ő egy olyan nagyerejű mágus volt, aki túlélte a keresztre feszítést, majd három nap alatt regenerálta a testét. Az ő feltámadása nekünk remény, az ő ereje a mi erőnk. Az ő szavai pedig szentek és bennünket a számos hamis zsidó-keresztény iratot olvasva, a Szentlélek segítségét kell hívnunk ahhoz, hogy egyen-egyenként személyesen kiszűrjük, mi az igazi krisztusi tanítás, mi pedig nem.

,,Nem lehet bizonyoson megmondani, vallyon a Kristus mind ezen tzérémóniákat megtartotta-é. Hihetö, hogy nem igen távozott el a szokástól, nyoma is lévén annak az evangyéliomban. Külömben, Szent Lukács az Ur Vatsorája szerzésében tsak két pohárról emlékezik." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

A szkíták kultúrájában egy szent szám a hetes, mint tudjuk a népmeséinkből és a néphagyományból.

,,A hetes számról, melly olly nevezetes mind az o, mind az uj testamentomban. A bizonyos dolog, hogy ezen számhoz valami tökéletesség és különös szentség ragasztatott, még a pogány régiségekben is mint a Philo bizonyság-tételéböl kitettzik úgy a Bálám hét oltáraiból, mellyeket épittetett vala a hét élö áldozatokra. A Móses elsö könyvéböl is úgy láttyuk, hogy ez a szám a pátriárkák idejében is nagy betsben tartatott. Noénak azt parantsolja Isten, hogy választana hét pár állatokat a bárkába való bévitelre. Noé minden hetedik napon egy galambot ereszte ki a bárkából, hogy meglátná ha megszállottanak-é a vizek. Ábrahám hét báránykat tészen fére az Abimélek számára. Jákob szolgál Lábánnál kétszer hét esztendökig. Az Isten azt mondja, hogy ha Kainért hétszer áll bosszút, Lámekért hetven-hétszer fog állani, melly tészen tizenegyszer hetet ... Fáraó álmában hét teheneket, hét búza föket, mellyeket Jósef hét esztendökre magyaráz ... Sok innepek hét napokon tartanak vala. Húsvét és Pünkösd között hét hetek vóltanak. A hetedik hónap minden más hónapok felett több innepekkel szenteltetett meg, lévén ezen hónapban hat innepek." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Nagycsütörtök éjjel Izzást elfogják a zsidók és egy rögtönítélő bíróság, vagyis a zsidó főpapok megállapítják, hogy bűnös. Ám a Pészach sabbathja miatt egyértelmű, hogy nem terveztek kivégzéseket. Mégis, amikor Izzás a Golgotára megy, ott már két másik ember is megfeszíttetik. Ám róluk korábban szó se volt. Hisz az egész kivégés csak azért történt, mert a zsidók éjszaka elítélték Izzást és délelőtt pedig Pilátust is behálózták. Ám az, hogy két másik embert is kivégeznek, arra utal, hogy ők Izzásnak tanítványai, vagy katonái voltak. Minden esetre itt közös ügy kapcsán ölik meg őket, igaz a két latort még élve veszik le a keresztről, lábszárcsontjukat eltörve.

,,Üdvözöl titeket a veletek együtt kiválasztott egyház Babilonban, és Márk, a fiam." (Péter első levele 5, 13)

Kérdés, hogy miről van itt szó. A levél a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában lévő gyülekezetekhez íródott. Ezek mind az Anatóliai-félszigeten vannak egymás szomszédságában. Vagyis egy levél ment egy futárral. Ezen a területen ekkoriban még a paulikánusok éltek, akik gnosztikus-keresztények voltak. Ezen a területen éltek az idevándorolt iónok ősei, akik a Kárpát-medencéből vándoroltak ide. Továbbá örmények, akik ugye szkíták, onogur-bolgárok, akik ugye hunok, vagyis szkíták. Természetesen nem az összes itt élő emberhez írt levelet Péter, csak bizonyos városok bizonyos gyülekezeteihez. Az Újszövetség szerint Pál nem járt ezekbe a gyülekezetekbe. Ez érthető is, mivel minden bizonnyal megölték volna. Ám írt nekik levelet a Galatáknak, amelyben ellenük és szokásaik ellen beszél. Minden bizonnyal ez a levél nem lett elküldve nekik, mivel nincs arról adat, hogy ezt a Galata-béliek valahogy eljuttatták volna a Níceai Zsinatra. Így Saul rabbi ha ezt el is küldte a Galata-bélieknek, ő valószínűleg csinált egy másolatot, amit megtartott magának. Minden esetre a gnosztikus-keresztény felekezetek ismeretében nem tűnik egységesnek a régió vallásilag és a gnosztikus-keresztények nem bíztak meg Saul rabbiban, hisz pontosan tudták, hogy ki ő. Aki elolvassa a Saul rabbinak a galatákhoz írt levelét, annak egyből feltűnik, hogy Saul rabbi ezeket az embereket nem ismeri személyesen, továbbá ezen emberek nem bíznak benne. Hosszú fejezeteken keresztül próbálja bizonygatni, hogy ő már nem akar keresztényeket ölni és megjavult, továbbá el akarja téríteni a galácia-belieket a gnosztikus tanoktól.

kopjafa.jpgKopjafa (Magyar Adorján rajza, 1916)
(Turáni Roham, 1937, VI. évfolyam, 6. szám)

,,Csodálom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által meghívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincsen más, csak olyanok vannak, akik zavarba ejtenek titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát ... Ahogy azelőtt is mondtuk, most megismétlem: Ha valaki más evangéliumot hirdet nektek, mint amit átvettetek, kivetett legyen ... Hallottátok ugyanis, hogyan viselkedtem egykor a zsidóságban, hogy mód felett üldöztem Isten egyházát, és pusztítottam azt. Felülmúltam a zsidóságban számos kortársamat nemzetemből, nagyobb buzgósággal követve őseim hagyományait ... Jeruzsálembe sem mentem föl apostol-elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba.Három év múlva azután felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam tizenöt napig. Mást azonban az apostolok közül nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit itt írok, íme, Isten előtt mondom, hogy nem hazudom. Azután Szíria és Kilikia vidékeire mentem. Júdeának Krisztusban lévő egyházai számára személyesen nem is voltam ismert." (Levél a galatáknak 1, 6)

Kérdés, hogy ha Péter Bábilonban van, akkor mégis honnan ismerhetné Saul rabbi leveleit a különböző gyülekezeteknek?
Vagyis Péter a levél elején felsorolt kis-ázsiai gyülekezetekkel együtt kiválasztotta a Bábiloni egyházat, ahol ő van és ahonnan a levelet írja. Szó sincs róla, hogy bármilyen zsidó-keresztény szekta lett volna ekkor Bábilonban. Viszont ez megerősíti, hogy Izzás a bábiloni mágusvallásnak a főpapja, továbbá a felsorolt gyülekezetek tagjai az Isten kiválasztott, királyi népe.

,,Ti pedig választott nép, királyi papság, szent nemzet, megváltott nép vagytok, hogy hirdessétek annak üdvözítő tetteit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő csodálatos világosságára, akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára azelőtt nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek." (Péter első levele 2, 9)

Vagyis Izzás atyja, a Jóisten kiválasztott magának egy népet, ahogy Jáhve pedig kiválasztotta magának a zsidó népet. Továbbá azért írhatja Péter, hogy a pontuszi, galáciai, kappadóciai és bitíniai emberek nem voltak egy nép, mert több különálló törzsről volt szó, most viszont Péter levelére törzsszövetséget alakítanak.
És hát ha ez a vallási csoport Péter apostol bábiloni egyházához tartozik és Péter nekik ír levelet Bábilonból, akkor megvan a válasz, hogy Saul rabbi ki ellen beszél a galatáknak küldött levelében. Saul rabbi sok helyen járt, ahol zsidó-keresztény gyülekezeteket alakított, ám az Anatóliai-félsziget északi részén nem sikerült elterjeszteni a tévtanokat, így oda csak leveleket írt.

,,Pilatus levele a Jesus Christusról. Ezen levél a Pilatus neve alatt vagyon, költve és írva Tiberius tsászárhoz. A levélnek értelme ez: Pontius Pilatus Tiberiusnak egészséget kíván. Az ide való zsidóknak írígységek eggy ollyan történetre adott alkalmatosságot, a mellynek én magam tanúja vagyok és a melly mind öket, mind az ö gyermekeiket rettenetes büntetésre teszi ki. Az Isten megígérte az ő atyjainak, hogy a maga mennyei szentei közzül eggyet elküld hozzájok, a ki az ő igaz királyok leszen és szűztöl születtetik. És ő ezt az ígéretét az én hellytartóságomban bétellyesítette. Noha a zsidók látták, hogy ö a vakokat látókká tette és a guta-ütötteket meggyógyította, a bélpoklosokat megtisztította és az ördögöket az emberekböl ki űzte, hogy az
halottakat feltámasztotta, a szeleknek parantsolt, a tengeren járt és sok tsudákat tett. Mindazáltal bátor az egész sokaság Isten fijának tartotta legyen is ötet a népnek fejei legnagyobb gyülölséget mutattak ellene.
Megfogták s én hozzám hozták ötet és sok vádakat hordottak elö ellene, azt mondván, hogy ő varázsló és az ö törvényeknek megrontója. A mi engem illet, én hittem az ö beszédeknek, ötet megostoroztattam s azután az ö kívánságokra hagytam. Ők megfeszítették őtet és vigyázókat állították az ő koporsójához. De midőn az én katonáim az ő koporsóját őrizték, ő harmad napon feltámadt. A zsidók a gonoszságban annyira mentek, hogy ők a katonáknak pénzt adtak, hogy azok azt mondanák, az ő tanítványi lopták el az ő testét. De midőn a katonák
a pénzt kezekbe vették, az igazságot nem hallgathatták el. Megbeszéllették, hogy a Jesus Christus feltámadt és hogy a zsidók nekik pénzt adtak, tsak azért, hogy ők hallgatnának. Szükségesnek tartottam téged ezen dolog felöl tudósítani, azért hogy a zsidók hazugságoknak ne hiddj." (Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona - 1792)

Érdekes dolgokat ír Pilátus, miszerint Izzás testét koporsóba tették. Minden bizonnyal kőkoporsóról van szó, amilyenben a nagyanyjának, Adiabene Helénának is fekszik, illetve amilyenbe a szerzetes-jelöltet fektetik a pálos beavatáskor.

,,Vasárnap reggel feltámada, a koporsóban tsak mintegy 36 óráig feküvén." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Továbbá a zsidók azzal vádolják Izzást, hogy ő varázsló, aki a zsidó törvényeket megrontja.
A Turáni Roham folyóirat egyik szerzője felhívja a figyelmünket arra, hogy hiába próbálták meg a zsidó-hamisítók teletűzdelni a kanonizált evangéliumok szövegeit olyan mondatokkal, amelyek a cionista messiásra utalnak, mégis maradt hiányosság:

,,Ezsaiás a 10. versben említett helyen azt mondja, hogy az Ur akarta őt megrontani betegség által. Már pedig tudjuk, hogy kivégzés által és nem betegségben halt meg. A jövendölés itt sem teljesedett be vagy az másra, más megváltóra vonatkozott." (Turáni Roham, 1937, IV. évfolyam, 5. szám)

,,A mohamedánok állítása szerint Pilátus tulajdonképpen meg sem feszítette Jézust, hanem kezénél, lábánál fogva föl (de nem keresztül) szegezte s engedte, hogy tanítványai este ellopják elalélt testét. Negyven napig tanítványainál bujdosott, míg sebesüléséből felgyógyult, aztán kivándorolt Afganisztánba és puha párnák között 125 éves korában halt meg. Sírját ma is mint zarándokhelyet őrzik az izlám hivei." (Turáni Roham, 1937, IV. évfolyam, 5. szám)

Szálasi felakasztása előtti években a Turáni Egyistenhívők egy része el kezdte külön választani az Újszövetség könyveit és a Tenachot (Ószövetség). Igaz külön kezelendő, de az Újszövetség iratait további részekre lehet osztani, úgy mint az evangéliumok, Saul rabbi levelei, apostolok levelei és a Jelenések könyve, amely gnosztikus irat.
Talán a legnagyobb és leghitelesebb összefoglaló munkát Zajti Ferenc írta, amely könyv a Zsidó volt-e Jézus? (1936) címet kapta. A Turáni Roham folyóiratban ezen könyvet sokszor említik. Vagyis ekkor országos mozgalom indult, mintegy reformációs folyamat, amely Izzás pártus származását és hadvezér mivoltát hirdette, ám a zsidó-bolsevik terror ezt szinte teljesen felszámolta. A Jóisten kegyelméből mind Zajti Ferenc könyve, mind a Turáni Roham folyóirat számai fennmaradtak, így ma időszerű az ő reformációs munkájukat folytatni és rekonstruálni Izzás valódi alakját.

,,Isten ostora és a Megváltó - Atilla, mikor seregei élén Róma ellen vonult, a pápa elébement, térdre borult előtte, megforditotta lova kantárszárát. Jézus, mikor bevonul hadaival Jeruzsálembe, korbáccsal kezében verte ki ellenségeit a templom tornácáról s feldöntötte a pénzváltók asztalait." (Őrhegyi Varjas Sándor írása - Turáni Roham, 1937, IV. évfolyam, 5. szám)

Egy fontos ellentét Izzás tanításaiban:

,,Megváltásra jött, hogy az emberek bűnei eltöröltessenek, mégis a 26. versben azt mondja, hogy meg kell fizetni az utolsó fillérig. Hol van hát akkor a megváltás? Szemet szemért, fogat fogért, tanítja az Ószövetség. Jézus is ugy vélekedik (Máté 5, 22 - s következő versekben) de már a 39. verstől kezdve pontosan mindennek az ellenkezőjét mondja." (Turáni Roham, 1937, IV. évfolyam, 5. szám)

Miért csak a 2/3-át csatolták el az országunknak?

Mert az 1/3-a az 33,3%, viszont a 2/3-a az 66,6%.
 
Ezért nem ölték meg a magyarokat akkor 1945-ben. Mert ők minket keresztre feszítenek, mint Jézust és várják, hogy meghalunk-e, vagy pedig lejövünk-e a keresztről.
Viszont ahogy Szálasi is megmondta, ha minket ki is telepítenének a Kaszpi-tengerhez, utána visszajönnénk és visszaszereznénk a Kárpát-medencét.turkey-27938-m.jpg
Izzás királyunk egy királyi trónon
(Szent Kereszt Katedrális - Surb Khach Yekeġetsi)
(Törökország - Akdamar-sziget - Van-tó)

Amikor Izzás ostorral kiűzi a zsidó pénzváltókat és galambárusokat az ursolymai templomból, akkor ő ezt teszi úgy, mint a szkíták főpapja. Ha ő zsidó lett volna, akkor nem űzi ki a zsidókat, mert hisz örült volna neki, hogy a fajtársai gazdagodnak. Izzás egyben főpap és egyben király, tehát a régi sumér mintára Izzás egy papkirály volt. Jól látszik, hogy a zsidók vonzódtak a galambokhoz, így lett a Szent Fehér Sólyomból csak Fehér Galamb, amely leereszkedik Yeshua rabbira. Ahogy Emese álmában a Turul ereszkedik reá, ugyanúgy Izzásra is a Szent Fehér Sólyom, vagyis a Turul száll alá.
Köztudott, hogy Izzás ostorral kiűzi a kufárokat és a galambárusokat az ursolymai templomból. Ám ha a Fehér Galamb a zsidó-keresztény gondolkodásban a Szentlélek jelképe, akkor miért űzi ki Izzás a galambárusokat a templomból? Továbbá Izzás ostorral űzi ki a kufárokat, ám jogos a kérdés, hogy honnan van az ostor? Se a lévita papok, se a kohén, se a mezei rabbik nem használnak ostort a rituáléikhoz. A pénzváltók és a galambárusok szintén nem használnak ostort. Egyáltalán a templomban miért lenne ostor? Az egyetlen magyarázat, hogy az az ostor Izzásé. Viszont ez megint csak eltér a dogmatikus, szegény mezitlábas Yeshua rabbi karakterétől, aki egy kölcsönzött szamáron vonul be a Szent Városba.
Így össze tudjuk rakni az eredeti történetet, miszerint Izzás a Jelenések könyvében említett fehér lován vonul be Ursolymába, hogy azt visszafoglalja a rómaiaktól és a zsidóktól. Ha a Gecsemáné-kertben Péternek van kardja, amit hüvelyből húz elő, akkor minden bizonnyal Izzásnak és az apostoloknak is van kardjuk. Izzásnak ostora is van, továbbá feltételezhetjük, hogy egy fehér kerecsen sólyma is van, amely az alámerítése után a vállára száll.
Izzás valódi király, fizikai megváltó, aki a rómaiaktól és a zsidóktól szabadítja meg Palesztina őslakóit. Ám az a tanítása, miszerint addig nem jövünk ki a tömlöcből, ameddig meg nem adtuk a tartozásunkat, a karmára vonatkozhat, vagyis nem fizikai síkon értendő. Ami rossz cselekedeteket felhalmozunk, ugyanannyi rossz fog velünk történni és ez ettől nem tudunk szabadulni. Ám értelmezhető a tanítása úgy is, hogy a karmánkat megjavíthatjuk jó cselekedetekkel, ezt érti fizetés alatt. Hisz a tömlöcbe vetett adós nem tud pénzt keresni, így sose fogja tudni megadni a tartozását. Ám átvitt értelemben a karmánkat megjavíthatjuk bizonyos ősi távolkeleti tanítások szerint.
A "gyehennára való vettetést" ő a fizikai világ törvényeként, mint király mondja, miszerint a gonosz embereket ki kell végezni és a testüket az Ursolyma melletti Hinnom völgyébe (Gyehenna / Geh Hinnom) kell vinni, ahol is a palesztinai emberek égették a tetemeket. Ellenben az "Máté 5, 39" igeszakaszban arról beszél, hogy ha megütnek fordítsuk oda a másik orcánkat is. E két tanítást nem lehet egymás mellé állítani, hisz az elsőnél ő uralkodóként, királyként törvénykezik, a második pedig a társadalomra és az emberi kapcsolatokra vonatkozó tanítás. Ahogy a "malomköves" (Máté 18, 6) tanítás is Izzást ítélkező királyként mutatja be, aki gyakorlatilag egy kivégzésre ad parancsot, törvényt.
A húsvét eredetije a szkíták Boldogasszony (Inanna/Ilona) ünnepe, amelyből az akkádok Istár istennő ünnepét csinálták, amely átkerült az angol nyelvbe, így ma "easter"-nek hívják a húsvétot. Akik meghamisították az evangéliumokat, azok olyan szövegkörnyezetet alkottak néhány betoldott sorral, mintha Izzás, vagyis szerintük Yeshua rabbi a pészahot ünnepelné a zsidó fővárosban, Jeruzsálemben. Ám például János evangéliuma nem említ húsvétot, csupán ünnepeket.

,,Igaz, hogy mivel az evangyélista nem mondja, mitsoda innep lett légyen az, vóltanak ollyan tudósok, akik azt álították, hogy e valami más innep lett vólna, nem húsvét innepe." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Jacques Lenfant azt írja, hogy az evangéliumok valószínűleg azért nem említik a galileai nagyvárosokat (köztük Scythopolist sem), mert Izzás ezen helyeket elkerülte, ugyanis ezen városok lakossága meg akarta őt koronázni.

,,Kétség nélkül ugyan ezen okból tselekedte azt, hogy valamennyire tsak lehetett, elkerülné a népnek sokaságát, hogy azon sokaság közül akik ötet királynak akarják vala tenni, eltünnék, és hogy némellykor megtiltotta, hogy az ö tsuda-tételeit ki ne híresittenék." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

,,A Kristus ezen város környékében gyakran prédikállott, de sohol sem mondatik, hogy abba bément vólna. Így tsak mese fog a lenni, amint a Kristusnak egy álló képéröl beszéllenek, melly ezen városban állitatott vólna annak emlékezetére, hogy a Kristus ottan egy tizenkét esztendötöl fogva vérfolyásban sinlödö asszonyt meggyógyitott vólna. Megeshetett ugyan a tsuda-tétel a várason kivül, de nem láttzik, hogy ez magában Césáréa várossában ment véghez. Akármint légyen a dolog, a tráditzio azt tartya, hogy Juliánus ezen álló képet lerontotta, a pogányok annak hellyébe tették ezen tsászárnak képét." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Vagyis még az ókeresztény időkben Izzásnak, mint királynak egy képet állítottak a városban, majd ezt a rómaiak lecserélték a római császár képére. De hát itt értelem szerűen ez a kép a tényleges uralkodót ábrázolja. Izzásról azért készülhetett kép, mert a palesztinai emberek őt, mint trónörököst és herceget ismerték. Értelem szerűen a rómaiak elfoglalták a pártusoktól az említett várost, így a saját uralkodójuk képére cserélték az előzőt.
Dávid király jóslata a cionista messiásról egyáltalán nem illik Izzásra, mivel nem Izzás volt a cionista messiás.

,,A Messiás beiktatása Sion hegyén ... Jobbod felől Jáhve áll, királyokat tipor össze haragjának napján. Ítéletet tart a nemzetek között: halomba rakja a halottakat, fejeket zúz össze a széles földön." (A zsoltárok könyve 110, 5)

A galileai népek pontosan tudták, hogy a cionista messiás őket akarja majd elpusztítani, így az evangéliumokban szereplő ördöngős is ezt kérdezi Izzástól:

,,Tudniillik: Midőn a messiás eljö, Galiléa elpusztittatik és, hogy a galileabéliek városról városra vándorolnak és mégis könyörületességet nem találhatnak. Ez, egy igen tudós Szent Irás magyarázónak alkalmatosságot adott arra az elmés gondolatra, hogy midön ama kaparnaumbéli ördöngös azt mondja a Kristusnak: Azért jöttél-é, hogy minket elveszess? - Ez az ördöngös akkor nem az ördögöket értette, hanem a galileabélieket." (Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés - 1775)

Vagyis ha Izzás lett volna a cionista messiás, akkor el kellett volna pusztítania a galileai ördöngőst. De ő meggyógyította, majd még sok galileai embert is. Ő nem törthetett a saját népe ellen, hisz ő is galileai volt. Egy gnosztikus csoport, a naassenusok sok érdekességet hagytak ránk:

,,Számtalan hamisított és szemtelenül összekoholt iratuk van. Ilyen az a könyv, amelynek címe: Mária származása, amelyben borzasztó és utálatos mondásaik foglaltatnak. Így többek között: hogy ő volt az oka Zakariás halálának a templomban. Midőn ennek látomása volt s félelmében azt el akarta mondani, először betömték a száját. Látott ugyanis, mondják, midőn a tömjénezés órájában áldozatot mutatott be, egy férfit szamár alakjában, és mikor ki akart menni, így szólt: Jaj nektek, kit imádtok? Hogy azonban ne szólhasson, az, ki neki a templomban megjelent, megfosztotta őt beszélő képességétől. Mikor azonban később ismét visszakapta hangját és e titok a zsidók közé szivárgott, megölték őt." (Dr. Erdőssy Gyula - Az I. és II. század eretnekeinek tanuskodása - 1913)

Vagyis ez a bizonyos Zakariás meglátta Jáhvét, a szamárfejű démont. Hisz köztudott, hogy Jáhve egyetlen megtalált ősi ábrázolása (egy egyiptomi barlangban) egy szamárfej, vörös szemekkel. Ez ráillik az egyiptomi Széth istenre is, amely nevéből eredően a széthúzás, a káosz és a sivatag istene, de nevénekek Seth átirata a "setétség" szavunkkal is kapcsolatos. A zsidók ezt pontosan tudták, hisz a Tórában többször megjelenik Jáhve és megöl, megemészt embereket, sokszor a zsidók közül is. Zakariás jogosan ijedt meg, amikor meglátta Jáhvét a templomban sétálgatni. Ahogyan Zakariás a zsidók ördögimádata ellen beszélt, úgy Izzás is hasonlóan tett. Minkettőjüket megölték a zsidók. Ráadásul Máté evangéliuma utal eme gyilkosságra:

,,De ti magatok tanúsítjátok, hogy fiai vagytok azoknak, akik a prófétákat megölték. Ti is betöltitek atyáitok mértékét. Kígyók, viperák fajzatai. Hogyan menekülhetnétek meg a gyehenna ítéletétől? Ezért íme, küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat. Közülük egyeseket megöltök majd és keresztre feszítetek, másokat megostoroztok zsinagógáitokban és üldöztök városról-városra. Így rátok száll minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit megöltetek a templom és az oltár között. Bizony, mondom nektek: rászáll mindez erre a nemzedékre." (Dr. Erdőssy Gyula - Az I. és II. század eretnekeinek tanuskodása - 1913)

ctesiphon.jpgCtesiphon (másnéven Madain, vagyis a madák/médek városa) a Pártus Birodalom ősi fővárosa
(Al-Madain, Irak)

Izzás király prófétákat, bölcseket és írástudókat küld a zsinagógákba, hogy harcoljanak a zsidók ellen. De hát ha ő igazából Yeshua rabbi lett volna, egy nincstelen haszid zsidó, akkor hogy tudna prófétákat, bölcseket és írástudókat küldeni a zsinagógákba? Ez is mutatja, hogy Izzás vezetője számos mágusnak.
Lukács evangéliuma pedig azt mondja, hogy Jáhve angyalát látta meg Zakariás és attól ilyedt meg. Minden bizonnyal ez az az Öldöklő, amely az egyiptomi elsőszülötteket is megölte és amelyet látva Bálám szamara letért az útról. Igaz ezen evangéliumban már ki lett színezve a naassenusok története:

,,Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Jáhve előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen Jáhve templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki Jáhve angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg ... De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni ... A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt." (Lukács 1, 8)

Vagyis, ha így a hozzátoldott részek nélkül olvassuk, akkor kirajzolódik előttünk a naassenusok története, miszerint a papok félnek bemenni Jáhve templomába, ezért sorsolással döntik el, hogy ki menjen be. Amikor Zakariásnak végül be kell mennie, akkor ő meglátja Jáhve angyalát, az Öldöklőt és úgy megrémül, hogy nem tud beszélni napokig. Érdekes, hogy ez a Zakariás az apja Keresztelő Jánosnak, aki történetesen a zsidó vallással ellentétes tanokat fog hirdetni, hisz apját a zsidók megölik. De ebből következik, hogy Keresztelő János és Izzás ugyanazt a mágus vallást követték, hisz Izzás a zsidókat szidja Zakariás megöléséért.
A zsidó messiásról, vagyis az antikrisztusról ezt írja a zsidó Mikeás próféta:

,,Ha majd eljön az asszír a mi földünkre és behatol házainkba, kiállítunk ellene hét pásztort és nyolc főembert, és azok lelegeltetik Asszúr földjét karddal, és Nimród földjét lándzsával, és Ő megszabadít minket Asszúrtól, amikor az majd országunkba jön és tiporja határainkat." (Mikeás 5, 5 - Káldi-Neovulgáta)

,,Karddal őrzik majd Asszíria földjét, pallossal Nimród földjét." (Mikeás 5, 5 - Szent István Társulati Fordítás)

,,Ezek fegyverrel verik le Asszíriát, kivont karddal Nimród országát." (Mikeás 5, 5 - Magyar Bibliatársulat Újfordítása)

,,És megrontják Assiria földjét fegyverrel Nimród földjét is az ő kapuiban." (Mikeás 5, 5 - Károli Gáspár Revideált Fordítása)

Ez a fejezet a Messiáskirályról szól, ahogy a legrégebbi elérhető magyar fordítás, a Káldi-Neovulgátában szereplő fejezetcím is mutatja. A zsidó Dávid király is ugyanerről a zsidó messiásról beszél (110. zsoltár), miszerint amikor eljön, akkor fejeket zúz össze, mindenfelé holttestek lesznek, halomba rakja a halottakat, a halottak halomban feküsznek, a föld telve lesz holttestekkel. Különböző fordítások is megegyeznek affelől, hogy a zsidó messiás pusztítani fog és mindenkit megöl. Ez a jóslat az, amelyik párhuzamba állítható a Talmuddal, így hiába állítják a mai zsidó-keresztény papok, hogy a Talmud csak pár középkori gonosz rabbi koholmánya, ilyen és ehhez hasonló Tenach-béli idézetek mutatják, hogy a Kabbalah, Talmud és a teljes Tenach (beleértve a Tórát is) párhuzamba állíthatóak, úgymond kiegészítései egymásnak. Nem hiába, hogy minden időben a zsidók ezen messiását már az egyiptomi és bábiloni mágusok már gyerekkorban igyekeztek kiiktatni.
Hiába próbálták úgy hamisítani az evangéliumokat, hogy az látszódjon, hogy Izzás igazából Yeshua rabbi, a zsidók messiása, de hisz Izzás cselekedetei és természete bizonyítják, hogy Dávid, Dániel és Mikeás jóslatai nem illenek rá Izzásra.
Káldi György egy jezsuita volt, aki lefordította magyarra a Bibliát (1626). Számunkra ez csak egy zsidó irat, ám mégis fontos eme fordítás, ugyanis a 17. századi nyelvezetet és gondolkodást tükrözi, ellenben a modern fordításokkal. Így nyíltan kijelenthetjük, hogy ezen minden modern fordítás csak hamisítási kísérlet.
Káldi György így fordít egy evangéliumbeli részletet, amely Izzás kileheli lelkét a kereszten. Ez az a lélek, amely később visszaszáll belé, így ismét életre kel. Ekkor különböző dolgok történnek, amelyek közül találunk egy érdekeset:

,,A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek föltámadt a teste. Föltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek." (Máté 27, 52)

Vagyis nem közemberek teste támadt fel, hanem szenteké, akik sírokban feküdtek. Ők pálos szerzetesek voltak, akik Izzás halálakor tértek vissza a mély meditációs állapotból. A Jóisten megüzente nekik, hogy Izzás meghalt. Viszont azt is tudták, hogy visszafog térni a lelke a testébe. Az evangélium szerint csak akkor jöttek ki a sírokboltokból, amikor Izzás már feltámadt. Lehetséges, hogy ők azok a fehér ruhás emberek, akik húsvétvasárnapon kinyitották Izzás sírják. A pálosok hagyományában a szentek nem halnak meg, csak alszanak. Ez az oka, amiért a nagy szentek teste romlatlan állapotban van a mai napig, így Remete Szent Pál teste is. A zsidó-keresztény kultúrkörben ez a történet úgy maradt fent, mintha halottak támadtak volna fel, ám az evangélium szentekről ír, akik nem hat láb mélyen vannak eltemetve, hanem barlangsírokban fekszenek (remeték). Márk evangéliuma egy hosszú fehér ruhás ifjúról beszél, aki bent ült Izzás nyitott sírboltjában. Máténál arról van szó, hogy Pilátus nem ad katonákat Izzás sírjának az őrzésére. A farizeusok a saját zsidó embereikkel őriztetik a sírt.

,,Pilátus azt felelte nekik: Van őrségtek, menjetek és biztosítsátok magatoknak, ahogy tudjátok. - Azok pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel biztosították maguknak a sírt." (Máté 27, 65)

Egy fehér ruhás szerzetes leugrik a sírbolt tetejéről és a zsidó őrök halálra rémültek tőle. Minden bizonnyal a zsidók is tudtak a pálosokról és azt is tudták, hogy harcos szerzetesek, így nem mertek rátámadni.

,,És íme, nagy földrengés támadt: az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a megjelenése, mint a villám, és a ruhája fehér volt, mint a hó. Az őrök megrettentek tőle való félelmükben, és mint a holtak, olyanok lettek." (Máté 28, 2)

36618_all_054_01.jpgPálos remeték Izzás sírjánál

Itt az "Úr" szó alatt Izzást értik, nem pedig Jáhvét. Vagyis Izzás angyala, egy tanítványa, aki kiszabadítja őt a sírból. Lukács evangéliuma pedig két angyalról beszél:

,,A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak, egyszerre két férfi állt ott mellettük, ragyogó ruhában." (Lukács 24, 2)

Lukács evangéliuma szerint nem angyalok, hanem két ragyogó ruhás férfi volt a sírban.

,,Amint sírdogált, behajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt." (János 20, 11)

Elterjedt az a tévtan, miszerint a sírhoz vezető úton az asszonyoknak megmutatta magát Izzás, de ők nem ismerték őt föl. Máté evangéliuma szerint egyből felismerték és odamentek hozzá:

,,Ekkor íme, Jézus jött velük szemben és így szólt: Üdv nektek! - Ők pedig odamentek hozzá, átkarolták a lábát és leborultak előtte." (Máté 28, 9)

Izzás azért sem lehet messiás, ugyanis ezen héber szó jelentése: felkent. Ugyanis a Tenach szerint a zsidó próféták olajjal kenték fel a következő királyt. Ezen olajat a leendő király fejére öntötték, ám Izzásnál ilyesmi nem történik. Máté evangéliuma szerint Betániában egy asszony önt a fejére olajat, ám értelem szerűen ez nem zsidó ceremónia, mert a zsidó királyt csak a próféta kenheti fel, aki minden esetben szigorúan férfi. Minden bizonnyal ugyanezen történet János evangéliumában is szerepel, miszerint Izzás Betániában Lázár házába tér meg, ahol is Lázár egyik leánytestvére, Mária megkente Izzás lábát olajjal, majd saját hajával törölte azt meg. Vagyis ezen szertartásnak semmi köze a zsidó király felkenéséhez. Így Izzás nem lehet zsidó messiás (felkent), mert nem lett az akkori zsidó próféta álltal felkenve.
Ha már Izzás kapcsolatát keressük a jászokkal (jazigok), akkor érdekes a Tóra része, ahol említve van ezen nép földje:

,,Amikor tehát látták, hogy Jázer és Gileád állatok tartására alkalmas föld, elmentek Mózeshez, Eleazár paphoz meg a közösség fejedelmeihez és azt mondták: Atarót, Díbon, Jázer, Nemra, Hesebon, Elále, Szábán, Nébó és Beón, az a föld, amelyet megvert az Úr Izrael fiainak színe előtt, állatok tartására igen jó föld, nekünk pedig, szolgáidnak igen sok állatunk van. " (4Mózes 32, 1)

Érdekes, hogy pont Jázer földje mellett Nimrá földje van, amely összeköti Nimródot és a jászokat.

,,Ekkor Mózes elküldött, hogy kémleljék ki Jázert, mire elfoglalták leányvárosait, s meghódították lakosait." (4Mózes 21, 32)

És még számos helyen ír Jázerről a Tenach.
Egy másik érdekes részlet is szerepel a zsidó-keresztény Bibliában:

,,Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy uralkodjam felettük, hozzátok ide, és öljétek meg színem előtt." (Lukács 19, 27)

Ezen szavai Izzásnak uralkodói és hadvezéri mivoltára utalnak. Érdekes, hogy sok más szöveggel ellentétben ezt a zsidó-keresztények elfelejtették kivenni, vagy lehet, hogy az álkeresztény zsidók erre a mondatra hivatkozva öltek meg sok igaz keresztényt.
Hogy mi magyarázza a filiszteus/jász Izzásról szóló legendát, miszerint zsidó? Egy feljegyzés a jászokról:

,,A kurd jezidekről irja Ritter, hogy titkos vallásúak, külsőleg ha szorul a kapcza, zsidó, mohamed s Krisztus vallását követőknek adják ki magukat, közönségesen ördög-tisztelőknek tartatnak, s Eurdek egyik falujok neve. Az ördög nevét azonban soha nem emiitik, titkon a Napot is imádják." (Kállay Ferencz - A pogány magyarok vallása - 1861)

Ez egy lehetséges magyarázat arra, hogy miért mondták Izzást és családját zsidónak, ám miért mondták a talmudista főpapok, hogy ő az ördögöt imádja, hogy ördög van benne, továbbá hogy mágus és boszorkány. Hát csak azért, mert tényleg mágus (tátos) volt, aki titkon az ősi mágus (ősmagyar) vallás híve volt, ahogy az egész pártus királyi család. Kállay Ferencz könyve sokat ír a tátosokról, továbbá megemlíti, hogy a tátosok a Tat-vallás papjai. Ez a Thoth nevű egyiptomi pap alakította a mágus vallást, továbbá kalendáriumot készített és smaragd táblákra írta le tudását. Az ő tudásának örökösei az egyiptomi-káld-bábiloni-méd mágusok, akiket később tátosoknak, majd pálosoknak hívtak.cooltext331147282342399.png
cooltext331145497549176.png

 

Források:

Josephus Flavius - A zsidó háború
Credo Evangélikus Műhely (1995)
Mindszenti Sámuel - Broughtonnak a religióról való históriai lexicona (1792)
Jubileumok könyve
Biblia - Káldi Neovulgáta
Biblia - Szent István Társulati Fordítás
Kállay Ferencz - A pogány magyarok vallása (1861)
Biblia - Magyar Bibliatársulat Újfordítása
Biblia - Károli Gáspár Revideált Fordítása
Hittudományi Folyóirat (1890)
Bodoki Josef - Az ujtestamentomi szent irások olvasására való bévezetés (1775)
Keresztény Bibliai Lexikon (1993)
Jehova Tanúi Őrtorony Könyvtár
Latkóczy Mihály - Görög-Római Mythologia (1911)
Turáni Roham (1934)
Karner Károly - Hellenizmus, Róma, zsidóság (1969)
Morris Goldstein - Jesus in the jewish tradition (1950)

 

*******

Írta:
Szécsi Levente

 

baalvany_logo_uj.bmp

A bejegyzés trackback címe:

https://baalvany.blog.hu/api/trackback/id/tr5914693604

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.